.
Referat fra møde d. 8/9 2017

REFERAT
Bestyrelsesmøde i META d. 8/9 2017 på DBC
Til stede: Lene Østergaard, Camilla Riis Petersen, René Høtbjerg Øhlenschlæger og Karina Schødt Vedel-Smith

DAGSORDEN

1. Udpegning af mødeleder
2. Godkendelse af dagsorden
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Netværksseminar 4 oktober 2017 for bestyrelserne i BF’s faggrupper og ansættelsesgrupper
5. Generelle målsætninger for det kommende år
6. Kommende arrangementer
7. Nyt fra HB
8. Nyt fra Bibliografisk Råd
9. Netværkssamarbejdet i BF
10. Årshjul
11. Næste møde.
12. Eventuelt

 

1. Udpegning af mødeleder
Camilla valgt

2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 6 ændret til ”afholdte og kommende arrangementer”.
Derudover godkendt.

3. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen er konstitueret i de samme roller:
Lene: Kasserer
Camilla: Webredaktør, kontaktperson til BF
René: Sekretær, herunder dagsorden til Nikolaj
Karina: Referent og kommunikationsansvarlig, herunder referat til Bruno og Nikolaj

Der er skrevet en række kommentarer til papiret med de opgaver, der hører under de enkelte funktioner.
Vi skal være bedre til at huske at BF’s sekretariat (Bruno) og vores repræsentant fra Hovedbestyrelsen (Nikolaj) skal have referatet og Nikolaj tillige dagsorden og invitation til mødet.

4. Netværksseminar 4 oktober 2017 for bestyrelserne i BF’s faggrupper og ansættelsesgrupper
René, Camilla og Karina deltager.
Vi er en af 3 faggrupper, der er udvalgt til at holde et 10 minutters oplæg om faggruppen, hvor vi fortæller om formål, mærkesager og vores medlemmer – hvor de kommer fra, og hvordan vi rekrutterer.
Camilla laver et udkast til en powerpoint.

Formål:
Se hjemmesiden under vedtægter og derefter formål – skal omskrives.
Hvor kommer medlemmerne fra: Primært biblioteker (herunder NOTA) og DBC, også enkelte fra steder som Danmarks Statistik, museer, arkiver og private firmaer.
Folk der beskæftiger sig med metadata/katalogisatorer.
Hvordan rekrutterer vi:
Vi vælger at gøre egne og andres temadage og konferencer billigere for medlemmer.
Vi fokuserer på at afholde arrangementer flere steder eller centralt i landet.
Vi anbefaler folk at blive medlemmer, hvis vi opdager, at de ”passer ind målgruppen”.
Mærkesager: I øjeblikket primært RDA og Linked Data
Forslag til samarbejder: IT-Faggruppen og Data Science gruppen
Sidstnævnte kunne vi godt ønske os en mere formaliseret form for fra BF’s side.
Ønsker i øvrigt at tage op på dagen, om der er nok styring og interesse for faggrupperne fra BF’s side. De kunne i helt sikkert bruge os mere og bedre.

5. Generelle målsætninger for det kommende år
Udbrede kendskab til diverse emner -> arrangementer
Forholde BF vores ønsker til dem i forhold til faggruppen.

6. Afholdte og kommende arrangementer
Hvad kom der ud af RDA-arrangementet?
Har overvejende hørt positive tilkendegivelser.
Skal have med i overvejelserne til fremtidige arrangementer, at bruge oplægsholdere til det, de er bedst til.
Det fungerede rigtigt godt med den praktiske øvelse, der virkelig aktiverede folk og gav en god hands-on oplevelse.
Spørge til budgettet i Metaforum. Hvordan gik det med overskuddet?

Fremtidige arrangementer:
Introducere deltagere for andre muligheder for at bruge sine kompetencer end de traditionelle biblioteker og dermed give blik for andre arbejdsområder
Kan, som vi tidligere har talt om, eventuelt afholde et arrangement om hvordan bibliografiske data/metadata bruges i andre sektorer.
Dog vurderer vi, at interessen for et sådant arrangement vil være begrænset, dels af økonomiske hensyn på de forskellige institutioner, men også fordi det overvejende fokus pt er på RDA.

Emnet RDA er langt fra udtømt. Vi forestiller os, at der vil være stor interesse for noget, der er mere praktisk funderet.
Vi aftaler, at vi stikker følere ud hos BIR’s forretningsudvalg samt Metaforum
Det er stadig en mulighed at vælge at afholde en Blixenton/RDA-aton, med mulighed for at katalogisere i RDA via RIMMF værktøjet, men det er endnu for tidligt, og vi skal være meget opmærksomme på, at et sådant arrangement er meget arbejdstungt, da det kræver at en forholdsvis stor mængde er katalogiseret på forhånd, for at det skal kunne fungere.

Camilla deltager i BIBFRAME konference i Frankfurt for særligt indbudte d. 26.-27. september.
Der kunne også være interessante observationer og erfaringer herfra.

Tilbyde folk tilskud til at deltage i andre arrangementer uden at kræve noget til gengæld på forhånd.
Så kan vi eventuelt forsøge os med at sende dem et par spørgsmål efterfølgende.

Camilla laver lille indlæg til hjemmesiden efter BIBFRAME konferencen.

Vi tilbyder tilskud på 1000 kroner til SWIB (Semantic Web In Libraries/Bibliotheken) i Hamborg d. 4.-6. december. Dette meddeles snarest i et nyhedsbrev til medlemmerne.
Rene deltager.

7. Nyt fra HB
Nikolaj gav os et kort resumé over, hvad Hovedbestyrelsen fokuserer på i øjeblikket.
Der er lavet en medlemsundersøgelse, som 1/3 deltog i, hvilket er højere end sædvanligt.
De har talt om den kommende generalforsamling i BF, der kommer til at handle meget om den strategiske fremtid for BF.
Der vil blive holdt en kompetenceudviklingstemadag, der skal hjælpe medlemmerne med at afdække deres muligheder
Der er lavet en humoristisk video, der skal ramme de studerende og forhåbentligt skaffe flere medlemmer ad den vej. Den bliver snart lanceret på de sociale medier.
Referater fra BF’s Hovedbestyrelses møder findes her: http://bf.dk/OmOs/OmHovedbestyrelsen/ReferaterHovedbestyrelsen

8. Nyt fra BIR
BIR havde møde d. 4/9 2017, der foreligger endnu ikke noget officielt referat.
Dagsordenen og René afslører at de beskæftiger sig meget med RDA og arbejdsgrupperne herunder.
Referater fra møder i BIR findes her:
https://slks.dk/om-slots-og-kulturstyrelsen/organisation/raad-naevn-og-udvalg/bibliografisk-raad/referater/

9. Netværkssamarbejdet i BF
Fokus på samarbejdet mellem de forskellige grupper.
Sidste møde var før sommerferien (d. 22/5 2017) Referatet er udsendt til bestyrelsen; men Camilla genopfriskede vores hukommelse.

10. Årshjul
Årshjulet skal opdateres, og det vil være en fordel allerede nu at få sat frister på for den kommende generalforsamling samt at få nedskrevet, hvem der gør hvad og hvornår.

11. Næste møde
Vi afventer, hvilke meldinger vi får retur fra BIR’s forretningsudvalg og Metaforum.
Det er ikke usandsynligt, at næste møde vil være i det regi.

12. Eventuelt
René skal huske net – nyt fast punkt.

 

Bestyrelsens beretning 2015-2017

Bestyrelsen har i perioden 2015-2017 bestået af Camilla Riis Petersen, DBC, Karina Schødt Vedel-Schmidt, Det Kgl. Bibliotek, Lene Østergaard, Skive Bibliotek, og René Høtbjerg Øhlenschlæger, Københavns Biblioteker

Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder (2 i 2015, 3 i 2016, 1 i 2017), ligesom der er udsendt en række nyhedsbreve og publiceret en række nyheder på bfmeta.dk. Der er dags dato 89 medlemmer.

Sidste generalforsamling fandt sted 23. marts 2015 på Vartov i København.

Siden da har der været lidt stille på arrangementsfronten for META.

Et enkelt gå-hjem-arrangement med besøg på Historiens Hus var planlagt, men måtte desværre aflyses.

Vi har været i dialog med IT-faggruppen om et arrangement, der skulle sætte fokus på FBS, brønden og visualisering, men det lykkedes os ikke at få et arrangement i stand.

Vores kræfter har derefter været fokuseret på at få et arrangement om RDA i hus, men planlægningen af arrangementet har været sat i bero af flere omgange, på grund af at beslutningen om at indføre RDA i Danmark blev udskudt.

Men nu er det lykkedes os at få fastsat en dato, der hedder d. 8. juni 2017. Temadagen Relater dig til RDA bliver lavet i samarbejde med Metaforum, Slots- og Kulturstyrelsen og Bibliografisk råd. Det overordnede formål med dagen er, at give et overblik over den konkrete overgang i Danmark, det vil sige hvilke tiltag er der blevet iværksat, hvor langt er man i udarbejdelsen af en dansk profil, og hvordan tænkes de nye regler i den eksisterende infrastruktur. Vi har også planer om senere på året at iværksætte en mere praktisk orienteret dag om RDA, hvor der skal være mulighed for hands-on. Men dette er ikke endeligt på plads.

Vi har i bestyrelsen også eksperimenteret med at give tilskud til META-medlemmer til relevante arrangementer uden for METAs regi, bl.a. har man kunnet søge tilskud til at deltage i ”Det pure guld” (afholdt af METAforum) – mod at man udarbejdede et kortere indlæg om arrangementet til vores hjemmeside. Der er desværre ikke nogen der har bidt på krogen.

META har på de indre linjer generelt drøftet, hvordan vi i al almindelighed kan understøtte vores medlemmer gennem et endnu tættere samarbejde med andre faggrupper under BF samt BF’s hovedbestyrelse. Vi har deltaget i netværkssamarbejdet i BF – bl.a. ved at deltage BFs fællesmøder og i inspirationsdag – og vi har forsøgt at være opsøgende i forhold til at indgå i partnerskaber med andre faggrupper. META var 2016 også tilstede på BF’s Faglige Landsmøde og Generalforsamling for at reklamere for sit arbejde

Bestyrelsen vil som altid meget gerne høre jeres mening om, hvad I synes, vi skal beskæftige os med i fremtiden. Har I gode ideer til temadage eller andre typer arrangementer f.eks. udflugter eller gå-hjem-møder? Er der noget I gerne vil vide noget mere om?

 

Oplæg fra temadagen Relatér dig til RDA d. 8. juni 2017