.
Referat fra møde d. 31/8 2018

REFERAT
Møde i META d. 31/8 2018 på DBC
Tilstede: Lene Østergaard, Camilla Riis Petersen og Karina Schødt Vedel-Smith

1. Valg af mødeleder
Lene valgt

2. Godkendelse af dagsorden
Der foreligger ingen dagsorden til dagens møde. Vi bruger den foregående som rettesnor.

3. Kommende arrangementer
A. RDA-arrangement i samarbejde med Metaforum
Camilla har talt med Hanne Hørl Hansen (DBC), der siger at BIRs forretningsudvalg vil vende tilbage med en dato for et indledende planlægningsmøde snarest muligt.
Der har også været kontakt med formand for Metaforum, Mette Bøj Brodersen, der bekræfter, at de stadig er interesserede i at være med til at planlægge endnu en temadag om RDA.
B. Arrangement om metadata i andre sammenhænge
Muligheder for interessante oplæg kunne være:
– TV2
– DST
– Zalando/Bestseller/Ecco/Netflix
– Brian Jacobsen fra Taxon
– Museer (ABM samarbejdet)
C. Fælles dataarrangement tilrettelangt af flere af faggrupperne under BF
Bruno efterlyser medlemmer til en arbejdsgruppe, der skal stå for at arrangere et eller flere arrangementer om data.
Der har allerede været et indledende møde, som vi meget gerne ville have haft mulighed for at deltage i; men vi hørte først om det efterfølgende.
René deltager på vores vegne i det kommende møde, der sandsynligvis vil blive i september

Der var enighed om, at vi udover RDA-arrangementet skal lægge vores fokus på at få planlagt noget i samarbejde med de andre faggrupper.

4. Kommunikation og formidling
Det er vigtigt at have fokus på kommunikationen mellem os og de øvrige arbejdsgrupper.
Det ville være oplagt, at vi reklamerer for hinandens arrangementer, og man kunne overveje muligheden for, at vi sørger for også at sende nyhedsbreve m.v. til kontaktpersonen i andre grupper. Det vil også kunne åbne op for interessante samarbejder.
Vi tager emnet med til næste kontaktmøde.

Vi drøftede at vores hjemmeside er ved at være noget forældet i udtrykket, men var enige om, at der vil være for meget arbejde i at lave den om, i forhold til udbyttet.

Vi vendte ligeledes, om vi sender nok nyhedsbreve ud i forhold til at være en relevant faggruppe. Der er nødt til at være noget at skrive om, før vi sender et nyhedsbrev ud, ellers får det karakter af spam.
Vi holder udkig med relevante konferencer, temadag og andet, der vil være relevant at reklamere for.

Vi skal være opmærksomme på, om vi kan reklamere for de andre faggrupper og for eksempel Metaforum – og omvendt.

5. Nyt fra HB
Nikolaj Winther kiggede forbi mødet for at opdatere os i forhold til nyt i HB.
Sidste møde i Hovedbestyrelsen var i juni.
Man vil gerne gøre nogle tiltag i forhold til at få flere medlemmer i BF. Der kan ligge en problematik i navnet, idet flere – især studerende og nyuddannede – ikke ser sig selv som bibliotekarer, hvilket uddannelsens navn heller ikke giver udtryk for.
Spørgsmålet er, om man igen skal forsøge at ændre navn på fagforeningen, eller om ”man skal gøre bibliotekar cool igen”.
Det burde være muligt at bejle til folk fra INF eller it/data folk, der ellers ville melde sig ind i IDA. Der er nogle vedtægtsændringer, der vil blive drøftet på den kommende generalforsamling i Aarhus d. 10. og 11. november.
Udspillet går på, at der skal være 3 år mellem generalforsamlingen i stedet for to, og at Det faglige landsmøde skal ligge cirka midt i perioden.
Der er et forholdsvist stor underskud, der for en stor del kan tilskrives et faldende medlemstal.
Nikolaj er også repræsentant for Datascience, han har nævnt for dem, at vi kunne være en god, mulig samarbejdspartner. De er stadig i en opstartsfase, så det bliver nok først for alvor interessant på et senere tidspunkt.

6. Nyt fra BIR
Seneste møde i BIR var i december, 2017.
Næste møde er d. 10/9.
Dermed intet nyt at berette.

7. Netværk og BF
Der er netværksmøde for faggruppernes bestyrelser d. 29/10. Vi forsøger at deltage så mange fra bestyrelsen som muligt.

8. Årshjul
Vi skal til at planlægge vores generalforsamling. Vi har tidligere haft kontakt med Dokk1 i Aarhus, da vi påtænker at holde den kommende generalforsamling der. Meldingen var, at vi var meget velkomne til at booke lokale, og at vi sandsynligvis uden større problemer vil kunne få en rundvisning på dagen.
Lokale kan bookes fra d. 16/9.
Som udgangspunkt forsøger vi med d. 5. eller 12. april med den 26. som back up.
Vi overvejer muligheder for (gerne en ”lokal”) oplægsholder.
Når vi har en dato, plotter vi deadlines i kalenderen, så alt kommer til at foregå rettidigt.

9. Næste møde
Vi afventer BIR i forhold til en dato for det indledende møde.
Vi forsøger alle sammen at komme til netværksdagen d. 29/10.

Karina Schødt Vedel-Smith 24/9 2018

Referat fra møde d. 28/5 2018

REFERAT
Bestyrelsesmøde i META d. 28/5 2018 på Skive Bibliotek
Til stede: Lene Østergaard, Camilla Riis Petersen, René Høtbjerg Øhlenschlæger og Karina Schødt Vedel-Smith

Dagsorden
1. Udpegning af mødeleder
2. Godkendelse af dagsorden
3. Generel målsætning for det kommende år
4. Kommende arrangementer
5. Kommunikation/formidling
6. Nyt fra HB
7. Nyt fra Bibliografisk Råd
8. Netværkssamarbejdet i BF
9. Årshjul
10. Næste møde.
11. Eventuelt

1. Udpegning af mødeleder
René valgt som mødeleder

2.  Godkendelse af dagsorden
Referatet godkendt med tilføjelse af information om RDA-dagen på DBC under punkt 4 og modellen for tilskud til temadag og konferencer under eventuelt.

3. Generel målsætning for det kommende år
– Afholde arrangement (få brugt nogle af vores penge)
– Være netværkssøgende i forhold til de andre faggrupper
Mulige samarbejdspartnere kan være IT-faggruppen og Data science

4. Kommende arrangementer
OS2 nyere fænomen, Brian Jacobsen fra Taxon dukker ofte op i denne sammenhæng. Læs mere her: https://os2.eu/side/om-os2
Brian var en stor succes med sit oplæg på vores generalforsamling og ville være oplagt at bruge igen.
René beretter, at der lader til at være et tomrum i Central- og folkebibliotekerne i forhold til kurser og kompetenceudvikling. Det ville være rigtigt fint med et arrangement, der kan ramme ned og afhjælpe her.

Hvor går man hen og skaber nye arbejdspladser?
Et kommende arrangement kunne også belyse samarbejdet ud i andre brancher, f.eks. andre kulturinstitutioner såsom museer og arkiver.
Kan bibliotekarernes kompetencer i forhold til metadata udnyttes i andre kulturinstitutioner og dermed skabe nye jobmuligheder.
I skoleverdenen tales der også om systematisering af data på elever m.v. Her kunne bibliotekarernes kompetencer også være oplagte.

En emne for en temadag kunne sagtens være om anvendelse af metadata i andre sammenhænge end det klassiske bibliotek.
Ovennævnte emner kunne være fine indslag sammen med f.eks. TV2 og deres måde at tilføje metadata til deres programmer (jævnfør denne artikel fra Perspektiv).
Man kunne også bringe nogle af vores medlemmer i spil og f.eks. høre om anvendelsen af metadata i Danmarks statistik.

Vi går i tænkeboks for yderligere muligheder.

BIRs forretningsudvalg har via Hanne Hørl Hansen (DBC) spurgt til, om vi og Metaforum kunne være interesserede i at afholde endnu en temadag om RDA, f.eks. ultimo oktober 2018.

Camilla kontakter Mette Bøj Brodersen, der er formand i Metaforum og foreslår at kontakte BIRs forretningsudvalg for at opfordre dem til at vi afholder et møde angående deres forventninger og udredning af hvilke oplægsholdere og emner de kan bidrage med.
Når vi får en mødedato beslutter vi i META, hvem der kan/skal deltage.

Efterfølgende holder vi et planlægningsmøde med Metaforum.

Vi forestiller os, at en temadag ville kunne holdes i Mødecenter Odense ligesom sidst.
Emner kunne f.eks. være: Hvad arbejder vi frem mod? Det endnu ikke eksisterende format (lige nu ser Bibframe ud til at være den mest oplagte kandidat) og selvfølgelig autoritetsdata

5. Kommunikation/formidling
Sørge for at være ude i god tid.
Skal være bedre til at reklamere i folkebibliotekerne.
Andre af BFs faggrupper kan måske reklamere samt Metaforum

Hvordan får vi nye medlemmer?
Sidst virkede det rigtigt godt med det store tilskud til den fælles temadag med Metaforum. Så det skal vi helt sikkert gøre igen.

6. Nyt fra HB
Afbud fra Nikolaj Winther

7. Nyt fra Bibliografisk Råd
Seneste møde var i december, 2017.
Der blev drøftet rettigheder til metadata samt selvfølgelig RDA: hvor skal vi hen? Forventninger, hvad får vi ud af det? (det viser sig, at forventningerne er meget differentierede – også bare i BIR).

8.  Netværkssamarbejdet i BF
Vi skal være bedre til at udnytte Nikolaj Winther, der er vores kontaktperson i Hovedbestyrelsen.
Sikre os, at han kan deltage i næste møde.
Vi vil også gerne høre status på de nye vedtægter.

Vi diskuterede også, hvordan man kan få et bedre samarbejde med de andre faggrupper.
F.eks. sørge for, at vi inddrager hinanden ved overlappende interesser/arrangementer.
Her er vores bedste bud nok igen Nikolaj.

9.  Årshjul
Næste generalforsamling bliver i april 2019 og skal dermed varsles i november, 2018.
Der aftales nærmere dato på næste bestyrelsesmøde.
Vi påtænker at opgive at holde GF centralt i landet, da fremmødet ikke blev højere af den årsag.
Vi undersøger muligheden for f.eks. at holde den på Dokk1.

10.  Næste møde.
Næste møde efter sommerferien i slut august / start september.
Doodle udsendes snarest.

11.  Eventuelt
Tilskud til konference og temadage.
Det har vist sig at være lidt mere kompliceret end som så.
Hvordan giver vi tilskud, uden at det bliver en arbejdsgiverstøtte?
Enighed om i stedet at forsøge at få nogle seriøse trækplastre til vores arrangementer. Det vigtigste er selvfølgelig stadig temaet.
Muligheder kunne være Jens Erik Mai eller Jack Andersen fra IVA, der begge er gode til at sætte tingene lidt på spidsen.
Vi kan stadig tilbyde tilskud der, hvor det giver mening – f.eks. til den temadag vi skal arrangere sammen med Metaforum.

 

Karina Schødt Vedel-Smith 30/5 2018

Nyhedsbrev – oktober 2017

Kære medlemmer, hermed kommer seneste nyt fra META.

I september har vi holdt det første møde i bestyrelsen siden sommerferien og siden vores RDA-temadag i Odense.
Vi er stadig helt overvældede over den store opbakning, der var til arrangementet og håber meget, at alle havde en spændende og udbytterig dag.
Referatet fra bestyrelsesmødet vil snart kunne læses på vores hjemmeside, www.bfmeta.dk
Her kan I blandt andet læse om, hvilke overvejelser vi går med og om den netværksdag i BF regi for bestyrelsesmedlemmer fra fag- og ansættelsesgrupperne, vi deltager i d. 4. oktober.

Vi har i bestyrelsen diskuteret, om der er interesse for arrangementer med andre emner end RDA, som vi jo nok må erkende fylder rigtigt meget i manges bevidsthed i disse år.
Vi kunne godt tænke os at høre, hvad I tænker om den sag.
Også gerne med ideer til et sådant arrangement.
Skriv til følgende mailadresse: crp@dbc.dk

Vanen tro vil vi gerne tilbyde et tilskud til konferencer og temadage, der kan være interessante for vores medlemmer.
Denne gang er det muligt at få et tilskud på 1000 kroner til deltagelse i SWIB 2017 (Semantic Web in Libraries/Bibliotheken) i Hamborg d. 4.-6. december.
Se mere her: https://joinup.ec.europa.eu/event/swib-conference-semantic-web-libraries-4-6-december-2017-hamburg-germany
Kontakt os gerne for yderligere information.