.
Vedtægter

 

§ 1. Navn

Faggruppens navn er META, Bibliotekarforbundets faggruppe for metadata

§ 2. Formål

Stk. 1
META er en faggruppe under Bibliotekarforbundet, der beskæftiger sig med alle spørgsmål vedrørende metadata, der anvendes i professionelle redskaber til formidling af information og kultur, primært databaser og websider.

METAs bestyrelse arbejder aktivt for forbedring af formidlingsredskabernes brugervenlighed og følger derfor løbende udviklingen, både nationalt og internationalt, inden for metadata og informationsarkitektur, f.eks. katalogiseringsregler, registreringsformater, linked data og big data.

Bestyrelsen arbejder for at sikre, at disse områder af faget får tilstrækkelig organisatorisk opmærksomhed, både lokalt og nationalt.

Resultatet af arbejdet formidles ved temadage og konferencer og i form af en virtuel Værktøjskasse med links til relevante websteder, der omfatter mange forskellige aspekter af arbejdet med strukturering af metadata.

Stk. 2
META har, under hensyn til vedtægter for Bibliotekarforbundet og Retningslinjer for faggrupper, til formål at tilgodese medlemmernes specielle interesser og virke som sparringspartner over for Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse.

§ 3. Medlemskab

Stk. 1
Som aktive medlemmer af META kan optages alle aktive medlemmer af BF.

Stk. 2
Studentermedlemmer af BF kan gratis blive aktive medlemmer af META.

Stk. 3
Pensionistmedlemmer af BF kan optages som aktive medlemmer af META.

Stk. 4
Som interessemedlemmer af META kan optages
a. passive medlemmer af BF
b. personer, der ikke er medlemsberettigede i BF, men er medlem af anden faglig organisation

Stk. 5
Interessemedlemmer af META har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens generalforsamling, valg eller andre afstemninger.

Stk.6
Indmeldelse og udmeldelse af META sker til Bibliotekarforbundet eller direkte til METAs bestyrelse.

§ 4. Generalforsamling

Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige årstal i marts eller april måned.

Stk. 2
Alle frister for indsendelse af forslag til generalforsamlingsbeslutning, udsendelse af årsregnskab, beretning m.v. følger de frister, som er fastsat i BF’s vedtægter for BF’s generalforsamling.

Stk. 3
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for 2 forudgående kalenderår.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2 kommende kalenderår med forslag til kontingent.
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Evt.

Stk. 4
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 6
Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, som har stemmeret. Hvis bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, sker det ved skriftlig afstemning.

§ 5. Bestyrelse

Stk. 1
META ledes af en bestyrelse bestående af fra 3 og op til 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er inddraget.

Stk. 2
Der skal opstilles mindst 3 kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden udenfor tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.

Stk. 3
Maksimalt 2 pladser i bestyrelsen kan besættes af studentermedlemmer eller pensionistmedlemmer.

Stk. 4
Maksimalt 1 repræsentant for interessemedlemmerne i META kan vælges til bestyrelsen uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.

Stk. 5
Valg til bestyrelsen sker ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen eller, hvis bestyrelsen eller et flertal af forsamlingen kræver det, ved urafstemning blandt medlemmerne. Hvis der træffes en beslutning om urafstemning, nedsætter generalforsamlingen et valgudvalg.

Stk. 6
Ud af bestyrelsens midte udpeges en kontaktperson til Bibliotekarforbundet, en kasserer samt evt. en formand. Ud af bestyrelsens midte udpeges tillige mindst en person, der har tegningsret og fuldmagt på METAs vegne. Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra enten generalforsamling eller bestyrelsesmøde.

Stk. 7
Valgperioden løber i perioden fra den 1. i måneden, efter valg til bestyrelsen er foretaget og 2 år frem.

§ 6. Økonomi

Stk. 1
METAs regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2
Medlemskontingent til META fastsættes på METAs generalforsamling gennem vedtagelsen af budgettet.

Skt. 3
METAs midler anbringes på bankkonto.

Stk. 4
Der skal forefindes et medlemskartotek for META.

§ 7. Faggruppens opløsning

Stk. 1
META kan nedlægges af gruppen selv eller af hovedbestyrelsen – i enighed med gruppens bestyrelse.
Beslutningen om nedlæggelse skal ske efter afstemning på generalforsamling i META med 2/3 flertal på generalforsamlingen.

Stk. 2
Ved uenighed mellem META og hovedbestyrelsen om nedlæggelse overgår spørgsmålet til BF’s generalforsamling.

Stk. 3
Ved opløsning overgår METAs midler automatisk til BF.