.
Resultat af spørgeskemaundersøgelsen
  1. Er du ansat på et folke-, fag- eller forskningsbibliotek?
  2. Har du en lederstilling, er du konsulent eller bare “helt almindelig”
  3. Er du fuldtidsansat i en katalogafdeling? Hvis nej, hvilken afdeling arbejder du så i? Er du ansat i flere afdelinger?
  4. Er du systemadministrator?
  5. Er du kommet på “ny løn”? Får du kvalifikations- eller funktionstillæg?
  6. Hvilke faglige udfordringer mener du p.t. er mest påtrængende?
  7. Hvilke emner kunne du tænke dig, Fabita arrangerede temadage om?
  8. Er der fagpolitiske spørgsmål, du mener, vi skal tage op over for BF?
  9. Andet?

Der er indkommet 30 besvarelser, hvilket vi finder særdeles flot.Nedenstående er et forsøg på at sammenfatte besvarelserne. Hvad spørgsmål 6 og 7 angår, har dette ikke været muligt, hvorfor disse svar blot er listet op.

Spørgsmål 1

18 er ansat på folkebibliotek. 7 er ansat på forskningsbibliotek. 4 er ansat på DBC. 1 er privatansat

Spørgsmål 2

11 er ansat som alm. Bibliotekarer. 10 er ansat i decideret lederstillinger. 9 er ansat som konsulenter

Spørgsmål 3

6 er alene ansat i katalogafdelingen. 15 arbejder både i katalogafdeling og udlån (de fleste som vagter). 3 er ansat i IT-afdelingen og 5 i IT og anden afdeling. 1 laver noget helt andet. I alt er 21beskæftiget i flere afdelinger.
Der er mange variationer i gruppen, så den har været lidt svær at sammenfatte.

Spørgsmål 4

8 er systemadministratorer. 16 er ikke. 6 er ikke, men har dog en vis IT-funktion

Spørgsmål 5

18 har både fået ny løn og fået tillæg. 6 har hverken eller. 4 har fået ny løn, men ikke tillæg. 2 har ikke ny løn, men tillæg.

Spørgsmål 6

12 har ikke besvaret spørgsmålet. Resten svarer som følger:

Internationale aspekter af datagenbrug og – udveksling, herunder valg af format og brug af XML som udvekslingsgrundlag.

Aktualitet-Kvalitet-Brugerservice

Nationalbibliografisk dækning af netområdet

Min dagligdag er én stor udfordring, så jeg prøver bare at hænge på så godt jeg kan

At budgetterne til indkøb af udenlandsk litteratur er beskåret og dermed risikerer katalogisatorer, at deres arbejde “tørrer ud”

Mere information om de trends der er ude i verdenen om kataloger jf. fx MARC versus web-baseret format. Jeg mangler tid til at orientere mig i udenlandske bibliotekstidsskrifter og kunne godt tænke mæig at nogle kunne formæidle denvæiædæen til mig i kort og forståelig form.
Katalogiseringsforsøg jf. E-kat – er der andre biblioteker, der forsøger sig med noget lignende? – svar på spørgsmål 6 og 7

Standardisering af genbrugskilder. Hjælpeposter til fælles genbrug

Projektarbejde – og vores retro-konvertering af kortkatalogen

Bedre synliggørelse af katalogerne – Større brugervenlighed – Højnelse af “vores” status i det samlede biblioteksbillede, både indadtil og udadtil

Katalogisering af netpublikationer (måske ikke det mest visionære, men det er aktuelt for mig lige nu) – svar på spørgsmål 6 og 7

Hvad sker der ude på bibliotekerne i forhold til indkøb af materialer i form af elektronisk kommunikation? (Ud over Mathilda). Edifact? Onix? Hvad med at få poster leveret?

Fabita’er skal ikke være mere it fikserede end andre bibliotekarer. Udfordringen liggeri at identificere materialer og gøre dem anvendelige og tilgængelige for brugere på alle niveauer

Katalogens fremtid

Ny IT, Elektronisk materialevalg, netpublikationer

Udvikling af web-services, bibliografiske posters konvertering ml. dabMARC2 og DC og omvendt, lagring af data som XML

Gøre det klart og leve op til et supergrundlag for katalogen

Fagligt vægter jeg helt klart infosøgning både via bibliotek.dk og internet, frem for fagspecifikke katalogiseringsproblemer

Formidle mulighederne i katalogen, så kollegerne forstår det

Spørgsmål 7

8 har ikke besvaret spørgsmålet. Resten følger herunder:

Hvordan skal den lokale katalog se ud. Skal net -poster være inde eller ude

– som 6 -Internationale aspekter af datgenbrug og – udveksling, herunder valg af format og brug af XML som udveklingsgrundlag

Samarbejde mellem bibliotekerne om 6-svarene (Aktualitet-Kvalitet-Brugerservice)

Sammenhæng mellem katalogdata og kvalitet af søgningerne – og hvad skal brugerne kunne selv/hvad er vi som bibliotekarer bedre til

Jeg kan kun sige, at jeg har deltaget i temadagene med stort udbytte. De har været rigtig gode

Ingen idéer

Mere information om trends … (se ovf,)

Fælles katalogfunktion eller virtuel fælleskatalog?
Danbib/Netpunkt/Bibliotek.dk-komplekset sat op mod samsøgning i DEF – og anden regis

Katalogens web-flade, udnyttelse af alle data, nye veje: FRBR?

Katalogisering af netpublikationer (se ovf.)

XML som “afløser” for MARC? Se fx Library Jounal Oct. 15, 2002, s. 26-27 og Libray Journal Nov. 15, 2002
FRBR – Oversigt og status

Fabitaer skal ikke … (se ovf.)

Nye edb-initiativer

Jeg synes, at I har været gode til at arrangere temadage omaktuelle spørgsmål, det ser jeg meget gerne fortsat

Forskellige lagringsformer: danMARC2, MARC21, DC og XML

Kunne man forestille sig, at man holdt søgestrengskursus for webredaktørerne??
Jeg har ofte hjulpet vors webmand med lidt faglig vejledning.

Netpublikationer

Spørgsmål 8

26 er ubesvarede. 1 har ikke tiltro til at det vil være positivt. 1 svarer: at styrke bibliotekaren rolle i katalogafdelingen. 2 har ikke noget bud på spørgsmålet

Spørgsmål 9

27 ubesvarede. 3 har ikke noget bud på spørgsmålet.