.
Bestyrelsesmøde, 1. september 2011

Referat af bestyrelsesmøde i FABITA

Torsdag d. 1. September 2011  kl. 10.00 -15.00 på Sct. Andreas Bibliotek
Gl. Kongevej 15 1610 København V
Deltagere: Nina Kopp, Lene Østergaard, Kate Toft Madsen, Anne Serup

1.    Udpegning af mødeleder – Nina blev mødeleder

2.    Valg af referent – Anne blev referent

3.    Godkendelse og evt. revision af dagsorden – dagsorden godkendt

4.    Bemærkninger til referat fra sidste møde – Referatet fra mødet d. 8.6 med indsendte bemærkninger ligger på hjemmesiden. Det er stedet for de endelige referater.
Vi vedtog følgende procedure for referater: Udkast til referat bør foreligge 14 dage efter mødet, herefter er der 1 uge til at komme med kommentarer, og det endelige referat lægges på hjemmesiden.
Referenten skal huske at sende det endelige referat til Bruno, BF og vores kontaktperson Anita.
Nina laver et internt notat til hjemmesiden om proceduren, så vi kan slå op der, hvis vi ikke kan huske den.

5.    Temadagen d. 22.9
Der er meget få tilmeldte fra folkebibliotekerne til temadagen d. 22.9. Lene og Anne udsender mails dels til deltagerne fra folkebibliotekerne i temadagen om RDA med vægt på at denne temadag er en opfølgning og dels til Fabita medlemmer fra folkebibliotekerne.
Referater af temadagen: Lene: Dorete, SB og Kirsten Larsen, DBC. Nina: Anders Cato  og Erik Thorlund. Lars: Bodil Dalgaard-Møller. Anne: Hanne Hørl og Status fra mødedeltagerne. Nina samler referaterne til artikel på hjemmesiden.
Nina har lavet en side med ”Nyt fra Fabita” som tænkes uddelt på temadagen. Vi skal sende kommentarer til Nina. Ninas oplæg er vedhæftet referatet.

6.    Økonomi – status
Økonomien er fin, vi har en pæn kassebeholdning og forventer ikke store udgifter i den nærmeste fremtid.
Vi har mulighed for at sætte et beløb af til design af hjemmesiden, og vi kan afholde et arrangement med lav eller ingen deltagerbetaling.
BF afholder seminar for kasserer d. 12. september. Lene er desværre forhindret i at deltage.

7.    Hjemmeside – status. (Katalogisatorens værktøjskasse.)
Nina og Michael har gjort et stort stykke arbejde med at samle links til Katalogisatorens værktøjskasse. Det tegner til at blive et godt arbejdsredskab, og det vil helt sikkert øge kendskabet til og brugen af vores hjemmeside.
Der forestår stadig et redigeringsarbejde af hjemmesiden, den nuværende opdeling i kasser er ikke helt logisk. Der er også behov for at kunne variere typografien.
Vi vil gerne bruge overskriften ”Om Fabita” i stedet for ”Sider”, referaterne skal flyttes herop.  ”Indhold” skal ikke have overskrift, men de enkelte punkter fremhæves. ”Blad” erstattes af ”Bladarkiv”
Der er behov for url tjek, Nina kan kontakte Kate, hvis hun har brug for hjælp.
Vi vil gerne have velkomstbrochuren til at ligge som internt dokument, sådan at vi alle har adgang.
Nina laver forslag til ændring af design, derefter tager vi stilling til om vi vil købe os til yderligere hjælp.
Lene får besked når nye medlemmer melder sig ind via hjemmesiden, Lene sender besked videre til BF og velkomstmateriale til det nye medlem.
Mails som sendes som kontakt til bestyrelsen går til Nina og Michael, og de svarer på dem. Nina sørger for at velkomstbrev og brochure er opdateret, og indtil vi alle har adgang til hjemmesiden, sender hun den opdaterede version til Lene.
Nina kontakter Janus for adgangskoder og anden hjælp.
Vi skal hver især indsende billede til Nina til hjemmesiden.  Måske kan Janus rådgive om størrelse.

8.    Fremtidige temadage og andre arbejdsopgaver
Brainstorming om fremtidige arrangementer og evt. studieture:
Vi satser på arrangement til foråret: Besøg på Rigsarkivet og eller Stadsarkivet med evt. rundvisning på Københavns Rådhus. Kate undersøger mulighederne nærmere. I forbindelse hermed oplæg om arkivaliernes plads i databrønden og erfaringer hermed og erfaringer med DKABM formatet.
En senere studietur kan gå til Lund med besøg på bl.a. BTJ samt folke- og eller universitetsbibliotek.

9.    Netværkssamarbejdet i BF
Vi savner bredere deltagelse fra fagrupperne i BFs netværksseminar, det ville give mulighed for bredere diskussion og erfaringsudveksling.
Kate og Michael deltager i BFs fredagsbar på IVA.

10.    Næste møde: Mandag d. 28. november i Vejle. Tidspunktet ca. 9.30 aftales.

14.09.2011/AS