.
Registrering af netpublikationer på DBC

Af Jytte Hansen, netkoordinator, Dansk BiblioteksCenterSiden 1997 har DBC registreret netpublikationer.
I den forbindelse har vi betragtet nettet som et nyt medium hvor en lang række værdifulde resurser “fortjener” en registrering til en bibliografisk database.
Vi har også arbejdet med vejvisere mm., men jeg vil her koncentrere mig om de registreringsformer vi har brugt til DanBib/bibliotek.dk.
Vi har arbejdet med en række forskellige online publikationstyper – jeg nævner i flæng: statiske boglignende publikationer, databaser, hjemmesider, artikler og anmeldelser.

I forbindelse med registreringen har vi forsøgt at behandle nogle af de nye publikationstyper på en eksperimenterende måde, medens andre er behandlet helt traditionelt.
Dog lægger vi i alle tilfælde vægt på en forsvarlig emnebehandling.

Vi har valgt 4 forskellige registreringsmåder:

  1. En registrering på fuldt nationalbibliografisk niveau
  2. En registrering på grundniveau
  3. Registrering i Dublin Core (DC)
  4. Berigelse af poster med URL mm.

1. En registrering på fuldt nationalbibliografisk niveau

Denne registrering efter de danske katalogieringsregler og formatteret i dM2, får de traditionelle boglignende statiske publikationer – fx publikationer fra offentlige institutioner. De udgives ofte parallelt i bogform. Netudgaven bliver på linje med andre medier (fx lydbøger, CD-ROMer) registreret separat. Denne registreringsmåde afspejler online-udgaven korrekt i kataloget fx hvad angår udgaveoplysninger, og alle relevante søgemuligheder er etableret. Posterne kan søges i DanBib og bibliotek.dk. Derudover indgår de i en løbende dataleverance af netpublikationer, således at bibliotekerne har mulighed at foretage materialevalg og indlægge posterne i deres lokalkataloger.
De statiske publikationer skal pligtafleveres til Det Kongelige Bibliotek og er omfattet af nationalbibliografien.
Statiske publikationer fra centraladministrationen vi registrerer, vil snart kunne søges i Statens Netbibliotek.
En udførlig beskrivelse af registreringsmåden, herunder nogle få undtagelser fra katalogiseringsreglerne, kan ses i Indoreg 2-rapporten.

2. En registrering på grundniveau

En registrering på dette niveau får de dynamiske netpublikationer – fx databaser og hjemmesider. Disse publikationer er ofte meget foranderlige. Vi har derfor nedtonet den deskriptive del af registreringen og lagt hovedvægten på emnebehandling og kontrollerede navneformer.
Denne registreringsform har vi siden 2001 brugt på en række dynamiske netpublikationer.
En beskrivelse af registreringsmåden kan læses i Bibliografisk Nyt:
Registrering af ikke-nationalbibliografiske netpublikationer : grundniveau.

3. Registrering i Dublin Core (DC)

En yderligere forenkling af registreringen af de dynamiske netpublikationer er forsøgt ved registrering i Dublin Core.
Siden slutningen af 2001 har vi i projektsammenhæng eksperimenteret med en uhyre enkel registrering.
Vi lægger dog stadig vægt på emnebehandling og giver som oftest en fyldig deskriptiv note.
Vi har dog mulighed for at fravælge “vanskelige” klassemærker på disse netpublikationer der jo ikke skal opstilles. Kriteriet er: hvis en erfaren katalogisator har besvær med at klassificere publikationen, skønner vi at klassemærket også vil være vanskeligt at søge på. Vi koncentrerer os derfor om emneordene og noten.
Ud over dynamiske publikationer er DC i projektet også brugt til en lang række små fragmenter: billeder, små biografier, eksperimenterende kunstværker på nettet.
Posterne kan søges i DanBib som andre poster. De har lånernummer 150000.
En beskrivelse af registreringsmåden kommer en af de nærmeste dage i Bibliografisk Nyt.

4. Berigelse af poster med URL mm.

Denne måde har vi forsøgt i forbindelse med de tidsskriftartikler og anmeldelser som et trykt tidsskrift har lagt på nettet.
Posten for den trykte artikel bliver beriget med materialekoden for online publikationer, en URL og en særskilt katalogkode. Hvis artiklen fjernes, bliver URLen taget af posten.
Ved denne registreringsmåde betragter man online-udgaven af artiklen som et supplement til den trykte udgave.
En nærmere beskrivelse af registreringsmåden er givet i Indoreg 2-rapporten.

Det sidste ord er ikke sagt …

Vi arbejder stadig med at finde de mest velegnede registreringsformer til disse netpublikationer.
Der er i de snart 7 år vi har arbejdet med dem sket en forskydning henimod en enklere registrering for en række af publikationstyperne.
Vi skal dog sørge for at netpublikationerne får en behandling der gør dem identificerbare og søgbare mellem de andre publikationer i de bibliografiske baser.

Referencer

Indoreg 2-rapporten: http://www.dbc.dk/udvikl/indoreg/
Registrering af ikke-nationalbibliografiske netpublikationer : grundniveau. Af Jytte Hansen og Liselotte Surland.
Dublin Core-poster i DanBib/bibliotek.dk. Af Jytte Hansen og Liselotte Surland. Undervejs i Bibliografisk Nyt.
På DBCs hjemmeside kan man læse mere om netpublikationer og se katalogkoder mm.