.
Generalforsamling, 21. marts 2011

 Referat af Fabitas generalforsamling 21. marts 2011 på Det Kongelige Bibliotek

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående kalenderår

4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent

5. Drøftelse af Fabita-bladets fremtid

6. Opstilling af kandidater til bestyrelsen

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

8. Valg af stemmeudvalg

9. Evt.

Der var ikke indkommet yderligere forslag til dagsorden.

1. Fabitas kontaktperson i BFs bestyrelse, Anita Dürkop, var på forhånd blevet bedt om at fungere som dirigent. Kate Toft Madsen meldte sig frivilligt som referent.

2. Nina Kopp fremlagde bestyrelsens beretning for perioden 2009-2011, som gengives her:

Beretning for perioden 2009-2011

Sidste generalforsamling fandt sted 16. marts 2009 i BF’s hus på Frederiksberg. Siden da har vi arbejdet med at planlægge temadage, planlægge nye numre af bladet og med at forbedre vores hjemmeside i samarbejde med vores webmaster Janus Andersen. Vi har også deltaget i netværkssamarbejdet i BF: dels gennem de fælles faggruppemøder der løbende afholdes, og gennem seminaret for bestyrelsesmedlemmer i BF’s faggrupper der sidst løb af stabelen i juni 2009.

Vi har afholdt 7 bestyrelsesmøder (2 i 2009, 4 i 2010, 1 i 2011). Der er udkommet 4 numre af Fabita-bladet, som også kan aflæses på vores hjemmeside www.fabita.dk

Vi har udarbejdet et velkomstbrev som udsendes til nye medlemmer samt en brochure der fortæller lidt om hvem Fabita er. Brochuren udsendes også til nye medlemmer, og lægges frem ved vores temadage mm.

I perioden 2009-2011 har vi afholdt følgende temadage:

”Ude i felterne” med diskussion af de nye danMARC2-ændringer bl.a. indførelsen af funktionskoder på Middelfart Bibliotek, Kulturøen i december 2009.

”Udnyt data bedre – løsninger til optimering af katalogbenyttelse og søgemuligheder” på Vejle Bibliotek i november 2010.

Begge temadage har været velbesøgte med gode oplæg og efterfølgende diskussioner. Oplæg og referater kan læses på vores hjemmeside. Især temadagen om de nye danMARC2-ændringer var en stor succes også fordi deltagerne syntes det var sjovt at få lov til at lave en række konkrete øvelser på dagen med udgangspunkt i ændringerne. Det satte lidt perspektiv på det hele.

Fabita var repræsenteret som faggruppe på det arrangement der blev afholdt på IVA i oktober 2010 for de studerende, og hvor BF og faggrupperne fortalte om hvem de var og hvad de kunne gøre for de studerende. Arrangementet var meget vellykket og en god reklame. Fabita stiller gerne op igen til et lignende arrangement.

Bestyrelsen har besluttet at optimere Fabitas hjemmeside, men må erkende at det kan være svært at finde tid til det. Udover over et mere opdateret layout vil vi også gerne have at vores hjemmeside skal være en relevant indgangsside hvis man søger generel information om kataloger, databaser mm. Vi forestiller os primært en annoteret linksamling kaldet ”Katalogisatorens værktøjskasse”. Bestyrelsen har lavet et udkast til en sådan samling og regner med at få den implementeret i den kommende periode.

Bestyrelsen har i perioden 2009-2011 bestået af Kate Toft Madsen, Sct. Andreas Bibliotek, Bente Herborg, Statsbiblioteket, Lene Østergaard, Skive Bibliotek, Nina Kopp, DBC, Anne Serup, Vejle Bibliotek, Michael Lukas Petersen, Det Administrative Bibliotek (suppleant).

Bestyrelsen vil meget gerne høre jeres mening om hvad I synes vi skal beskæftige os med i fremtiden. Har I gode ideer til temadage eller andre typer arrangementer f.eks. udflugter eller gå-hjem-møder? Er der noget I gerne vil vide noget mere om? Vi diskuterer på hvert eneste bestyrelsesmøde hvilke temaer som kunne være relevante at tage op, og vi vil meget gerne have input både i dag på generalforsamlingen og senere hvis I får nogle gode ideer. Kontaktinfo til bestyrelsen kan findes på Fabitas hjemmeside.

Beretningen blev godkendt.

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående kalenderår. Kasserer Lene Østergaard fremlagde årsregnskabet for 2009 og 2010. Lene gjorde opmærksom på at udgifter fra temadagen ”Ude i felterne” var bogført i 2009, hvilket gav et mindre underskud, mens indtægterne blev bogført i 2010 og bidrog til årets pæne overskud.

4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent. Kasserer Lene Østergaard fremlagde budgettet for 2011-13. Kontingent- og abonnementsprisforhøjelse blev gennemført i 2009, og der regnes med uændret kontingent- og abonnementspris i de kommende 3 år. Indtægten på abonnementerne er dog usikker, for bladets fremtid skal diskuteres på generalforsamlingen. Hvis bladet ikke længere skal udgives i trykt form, vil det ligeledes medføre en reduktion i udgifterne på ca. 12.000 kr. Rejsetilskud til bestyrelsesmøder udbetales fra og med 2010 direkte fra BF til bestyrelsesmedlemmerne, når beløbet overstiger 250 kr., og dette beløb fratrækkes efterfølgende i de kvartalsvise kontingent-overførsler fra BF. Denne afregningsform medfører, at udgiftsbeløbet til bestyrelsesmøder ikke skal forhøjes særlig meget de næste år. Budgettet blev godkendt.

5. Bladet. Bente Herborg Christensen præsenterede dette punkt, som ikke var et beslutningspunkt. BHC havde altid været glad for bladet, og argumenterede for, at det skulle beholdes: et blad er mere praktisk end noget der skal læses online. Mange var indstillet på at skifte til elektronisk nyhedsbrev: hellere et godt nyhedsbrev end et dårligt blad. MLP påpegede, at også et menigt medlem kunne være redaktør. Beslutningen er op til den nye bestyrelse. Simon Friberg foreslog, at medlemmerne hørtes ifm. Valget.

6. Kandidater til bestyrelsen. Bente Herborg Christensen trækker sig efter mange år som bestyrelsesmedlem. Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker at fortsætte. Lars Lundegaard Olsen fra Statsbiblioteket stiller op som nyt bestyrelsesmedlem.

7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Hanne Hørl vil gerne påtage sig hvervet igen, og vil spørge Bodil Dalgaard-Møller og Susanne Thorborg (begge DBC), om de også vil fungere som revisorer.

8. Nedsættelse af stemmeudvalg. Revisorerne udgør stemmeudvalget.

9. Evt. Under dette punkt diskuterede vi emner til mulige temadage. Hanne Hørl mente at RDA og den kommende nye udgave af ISBD begge var aktuelle emner. På et spørgsmål fra Bente Herborg Christensen svarede Hanne Hørl at adgang til RDA-toolkit muligvis kunne blive et tilbud via Netpunkt. Simon Friberg foreslog OPAC 2.0 funktionalitet. Ruth Hedegaard pegede på markedspladser på nettet. Kataloger og fuldtekstdatabaser: hvordan finder man alt det der findes. Karen Christensen pegede på de fordele og begrænsninger forskellige databaseystemer giver. Tanken om gåhjem-møder blev luftet, evt. i BF regi. Simon pegede også på Videnskabsministeriets rapport om open access som udkommer i april.