.
Generalforsamling, 16. marts 2009

Referat af generalforsamling i Fabita 16. marts 2009, afholdt i Bibliotekarforbundets Hus på Frederiksberg.

Deltagere: Anita Dürkop, Hanne Hørl Hansen, Gitte Andersen, Michael Petersen og bestyrelsen: Anne Serup, Bente Herborg Christensen, Bodil Dalgaard-Møller, Kate Madsen, Lene Østergaard

  1. Valg af dirigent og referent

Anita Dürkop blev valgt som dirigent og Lene Østergaard som referent.

 

  1. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Beretningen blev fremlagt af Anne Serup.

Bibliotekarforbundets arkivpolitik blev diskuteret, og Anita Dürkop (faggruppens kontaktperson til BF’s hovedbestyrelse) er indstillet på at bringe sagen videre i HB, men hun ønsker et oplæg fra Fabitas bestyrelse om arkivpolitik og hjemmeside inden. Michael Petersen gjorde opmærksom på, at Bibliotekspressens artikler ikke ligger elektronisk.

Ligeledes blev det drøftet, om der findes et egnet program til dokument-deling internt i bestyrelsen. Michael Petersen, som sidder i Kunstfaggruppens bestyrelse fortalte, at man her anvender BF-net som en lukket gruppe, men BF-net bliver lukket ned sammen med BF’s nuværende hjemmeside, så vi – faggrupperne – må stille krav til BF om et andet, lukket forum for faggruppernes bestyrelser.

Bestyrelsen bad også om ideer til nye temadage eller andre arrangementer, og her fremkom adskillige forslag:

Øjebliks-status og sammenligning på indholdssiden af Primo, Summa, Arena, TING-projektet m.fl., eventuelt kunne Biblioteksskolen eller biblioteksskole-studerende inddrages.

Hvad er en katalog – indhold ud over det bibliografiske – hvad skal med/ikke med i katalogen?

Analyse/sammenligning af hjemmesider.

Semantisk web – evt. i samarbejde med DEFF’s registreringsgruppe, hvor emnet også er foreslået.

Opfølgning på RDA-temadagen i november 2008 – evt. med deltagelse af Anders Cato fra Kungliga Biblioteket, Stockholm.

Sidste punkt under beretningen drejede sig om Fabita’s hjemmeside – skal bestyrelsen eller Janus opdatere siden? Fabita’s gamle hjemmeside skal fjernes, den kan stadigvæk findes via Google. Endelig blev der mindet om, at BF’s nye hjemmeside skal vurderes med henblik på om det er en god idé, at vi får en underside her i stedet for at opretholde vores egen hjemmeside. Til slut blev beretningen godkendt.

  1. Forelæggelse og godkendelse af regnskab

Bodil Dalgaard-Møller fremlagde regnskabet med følgende bemærkninger: I 2007 fik Fabita besked på fra BF, at faggruppens overskud skulle nedbringes, derfor har der siden været en meget lav deltagerpris for Fabita-medlemmer til temadage og lignende. I 2008 har BF administreret temadagene, men det har taget lang tid at få pengene fra BF, så nogle posteringer kan først komme med på regnskabet for 2009. Kursværdien på Fabita’s aktier er faldet drastisk, så det er en medvirkende årsag til underskuddet på 2008-regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

  1. Forelæggelse og godkendelse af budget for de kommende 3 år (2009-2011)

Budgetforslaget blev fremlagt af Bodil D. med følgende bemærkninger: Bladabonnement er sat op til 100 kr. om året, og medlemskontingent foreslås forhøjet til 240 kr./år. Budget og kontingent-forhøjelse blev godkendt.

  1. Indkomne forslag

Intet.

  1. Opstilling af kandidater til bestyrelsen

Nye kandidater er Nina Kopp, DBC og Michael Petersen, Det Kgl. Bibliotek. Fra bestyrelsen genopstiller Anne Serup, Bente Herborg Christensen, Kate Madsen og Lene Østergaard. Der skal udformes en kort valgudtalelse fra alle kandidater, som udsendes sammen med stemmesedlen til alle medlemmer. Valget skal være afsluttet inden 1. maj.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Hanne Hørl Hansen og Bodil Dalgaard-Møller blev valgt som revisorer, og Susanne Thorborg blev valgt som revisorsuppleant.

  1. Valg af stemmeudvalg

De nye revisorer blev valgt.

  1. Evt.

BF vil ikke overtage kasserer-forpligtelsen, det er faggruppernes eget ansvar at varetage denne opgave.

Fabita’s 3 interessemedlemmer kan i øjeblikket ikke abonnere på Fabita-nyt, fordi de ikke er medlemmer af BF, men BF arbejder på en løsning.