.
Bestyrelsesmøde, 14. juni 2010

Mandag den 14 juni 2010 kl. 10.15-15.00 på Vejle Bibliotek

Referat

Deltagere: Bente Herborg Christensen (BHC), Nina Kopp (NK), Lene Østergaard (LØ), Kate Toft Madsen (KTM), Michael Lukas Petersen (MLP) og Anne Serup (AS)

1. Udpegning af mødeleder: MLP

2. Valg af referent: AS

3. Godkendelse og evt. revision af dagsorden: Godkendt

4. Godkendelse af / bemærkninger til referat fra sidste møde: Godkendt

5. Fremtidige temadage og arbejdsopgaver

a. Herunder næste temadag

Titlen for temadagen er: Udnyt data bedre: hvordan optimerer vi data, og datoen er fastsat til torsdag d. 11.11 i Vejle.

Dette oplæg er aftalt: Databrønden set fra DBC ved fra Stig Merrild Madsen, projektleder. /NK

Følgende emner vil vi arbejde for:

Udnyttelse af data i danske folkebibliotekers web-kataloger ved Kirsten Strunck/Henning Grauballe. /AS

Praktiske erfaringer fra et folkebibliotek som arbejder med databrønd: Helsingør/AS

Integrated Serarch, IVA projekt ved bl.a. Marianne Lykke/BHC

DEFF projekt om Eksplorativ søgning./BHC

6. Orientering fra fælles faggruppemøde den 10. juni –

Bibliotekspressen ændrer udgivelsefrekvens til 11 numre om året og får nyt navn.

a. Hvem kan evt. stille op til arrangement på IVA?

Arrangementet bliver fredagsbar d.3.9 kl. 15-17 på IVA . Nanna Berg holder et fælles oplæg om faggrupperne. Derefter er der faglig udveksling og øldrikning.

BF vil evt. sponsorere postkort og der produceres t-shirts til faggrupperepræsentanterne. Nanna skal have besked 1.8 om hvem der deltager: KTM og måske BHC. Mødetidspunkt på IVA er 14.30.

NK kontakter Nanna for at blive sikker på hvordan arrangementet skal foregå og skriver 5 linier om FABITA til Nannas oplæg.

På fællesmødet blev også diskuteret følordning – at studerende eller andre tilknyttes en bibliotekar f.eks. 1 dag. NK undersøger om BF vil arrangere dette.

7. Økonomi – status

Økonomien er pt. ok.

8. Hjemmeside – status?

NK og MLP prøver at arrangere møde med Janus, så de kan få vist, hvordan de skal rette på hjemmesiden.

9. Bladet – status?

Deadline for næste nummer er 25.6. Indholdet bliver referater fra temadagen, årsregnskab og annonce for kommende temadag. NK kontakter Paul Jensen om evt. status for Danbib som ægte fælleskatalog.

10. Velkomstbrev og brochure – status?

NK er ved at være klar med velkomstbrev til nye medlemmer. KTM sender gif-fil med FABITAs log. MLP og NK laver oplæg til brochure – formatet er ikke afklaret. BHC rundsender fil indeholdende plakat.

NK undersøger om BF vil støtte en brochure økonomisk.

11. Næste møde

Mandag 20.9 kl. 10 på Sct. Andreas Bibliotek

12. Evt.

Det skal undersøges om der er nyhedsbrevsfunktion i Worldpress.

Generalforsamling hvor alle er på valg nærmer sig. Vi skal finde kandidater til bestyrelsen samt finde et fagligt emne. Dette kunne være besøg et interessant sted som Folketingets bibliotek eller Dronningens håndbibliotek.

 

2010-06-21 AS