.
Bestyrelsesmøde, 20. september 2010

Mandag den 20 september 2010 kl. 10.00 -15.00 på Sct. Andreas Bibliotek

REFERAT

Deltagere: Anne (AS) ; Bente (BHC) ; Kate (KTM) ; Lene (LØ) ; Michael (MLP) ; Nina (NK) og Anita fra BF

1. Udpegning af mødeleder – Anne

2. Valg af referent – Bente foreslås

3. Godkendelse og evt. revision af dagsorden – dagsorden godkendt

4. Bemærkninger til referat fra sidste møde – ingen bemærkninger

5. Temadag den 11 november i Vejle

a. Hver af os tager kontakt til dem vi oprindelig havde fat i og opdaterer dem med det færdige program. Stig Merrild havde spurgt Nina, om vi havde brug for bred information om databrønden, for så var det nok ikke ham. Vi blev enige om, at han blot kunne give en kort intro, og derefter gå i detaljer med den analyse, han selv arbejder med.

b. Vi kan godt nå annoncering i bibliotekspressen, hvis flytter tilmeldingsfristen. Det er ok at have en ændret frist i annoncen (tirsdag den 2/11). Snak om nyhedsbrev: på langt sigt er der mulighed for at oprette funktionen i WordPress, men her og nu mente Kate, at vi kunne prøve at spørge Marianne van Hauen, som har hjulpet før. Det er også hende, der sender program, deltagerliste, skilte, blokke og kuglepenne til Anne. Bente kontakter MvH og ellers skal nyhedsbrev sendes ud på basis af en revideret medlemsfil. Bente sender også ud på forskbib-listen.

c. Gaver til oplægsholdere: ca. 300 kr. Anne tjekker med vinhandler i Vejle.

d. Pris for studerende som for Fabita-medlemmer – skal tilføjes i annonceringen.

e. Husk, at vi skal melde os til som bestyrelse, så vi ikke får en regning!

f. Referenter: Nina: Kirsten Strunck/Henning G.- Lene: Stig Merrild M. – Anne: Thomas Angermann. – Kate: Marianne Lykke. – Nina: Michael Poltorak N. Ordstyrer: Bente. Michael og Nina hjælper med teknikken. Oplægsholdere skal sende oplæg til Nina, som koordinerer med Janus.

g. Nyhedsbrevet skal opdateres med nye tider! (9.30-15.30)

6. Fremtidige temadage og arbejdsopgaver

a. Herunder generalforsamling og valg

Særarrangement (”gulerod”): Besøg i Dronningens Håndbibliotek (DH) – er konfirmeret efterfølgende (ref.). – Kate har en kontakt. Kate undersøger også muligheden for mødelokale på KB (alternativ: DAB?). Mødetid fra kl. 14.00. Servering: Kaffe og kage. Efter mødet afgang til DH. Mulig mødedato: 21/3. Detailplanlægning på næste bestyrelsesmøde den 17/1. Bente genopstiller ikke. Kate overvejer også. Vi tager den nye værktøjskasse på dagsorden til generalforsamlingen, og vi spørger om holdningen til blad i papirform. Et andet diskussionspunkt kan være samarbejde/fusion med andre faggrupper (IT?). Samarbejde kunne f. eks. være fælles arrangementer eller fælles bestyrelsesmøder. Michael kunne lufte ideen for Brit fra DAB.

Vi kunne snakke om rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer på temadagen. Mulige kandidater kunne være Dorte Aurvig, Danmarks Statistik, Helle Kjeldgaard, Løgumkloster (hun har allerede sagt nej), eller Brit Pedersen (men hun sidder i IT-faggruppen).

7. Orientering fra fælles faggruppemøde den 16 september

Der blev orienteret om punkterne til næste Generalforsamling. Ingen kontingentforhøjelse. Der har været undersøgelse af medlemmernes holdning til en efterlønsreform, som 70% går ind for.

Der blev gennemgået kriterier for gode faglige arrangementer. BF får rabat på visse kursusstedet ved arrangementer med overnatning. Styrelsen giver tilskud til bibliotekskonferencer, se www.bibliotekskonferencer.dk.

Der er et tilbud fra to personer, der afholder en stop-op kampagne: er dagsarrangement om trivsel. Henvendelse: Lone Rosendal.

Musikfaggruppen vi gå sammen med SDUB om kurser i musikteori og nodelære, efter at være gået forgæves på IVA.

Næste møde bliver 25/11 i BF

a. Arrangement på IVA er flyttet til 29. oktober kl. 15.-18. Man skal mødes kl. 14.30. Der bliver tale om et uformelt arrangement med caféstemning, hvor man kan mingle. Nina og Michael møder op

8. Økonomi – status

Ser godt ud. Vi har godt og vel 40.000. Næsten alle abonnenter har betalt. Der er 50-60 abonnenter.

9. Hjemmeside – status

Michael og Nina har holdt møde med Janus. WordPress er smaddergodt og gratis. Janus fortsætter, han synes det er sjovt og vil gerne hjælpe. Der var snak om nyt logo – den gamle font fremstår gammeldags. Nina vil snakke med Janus om at gøre siden mere spændende inden arrangementet på IVA.

10. Bladet – status

Stof til næste nr. er temadagsreferaterne. De er nødt til at foreligge meget hurtigt for at nummeret kan komme ud i år. Derudover skriver Bente notat om RDA-arrangementet på KB i august. Nina spørger om Hanne H vil skrive om Danmarks status pt. (Det hun holdt oplæg om på mødet).

11. Velkomstbrev og brochure – status

Pjeceudkastet foreligger som tekst. Nina ville gerne have et bedre layout, hun vil evt. snakke med nogle grafikere. Bente medsender det gamle logoforslag. Diskussion om at bruge trykker. Kate spørger om 50 stk. i deres trykkeri på 2. sal.

Nina skriver velkomstbrev inden IVA-dagen.

12. Næste møde

17 januar 2011 i Skive!

13. Evt.