.
Referat fra møde d. 31/8 2018

REFERAT
Møde i META d. 31/8 2018 på DBC
Tilstede: Lene Østergaard, Camilla Riis Petersen og Karina Schødt Vedel-Smith

1. Valg af mødeleder
Lene valgt

2. Godkendelse af dagsorden
Der foreligger ingen dagsorden til dagens møde. Vi bruger den foregående som rettesnor.

3. Kommende arrangementer
A. RDA-arrangement i samarbejde med Metaforum
Camilla har talt med Hanne Hørl Hansen (DBC), der siger at BIRs forretningsudvalg vil vende tilbage med en dato for et indledende planlægningsmøde snarest muligt.
Der har også været kontakt med formand for Metaforum, Mette Bøj Brodersen, der bekræfter, at de stadig er interesserede i at være med til at planlægge endnu en temadag om RDA.
B. Arrangement om metadata i andre sammenhænge
Muligheder for interessante oplæg kunne være:
– TV2
– DST
– Zalando/Bestseller/Ecco/Netflix
– Brian Jacobsen fra Taxon
– Museer (ABM samarbejdet)
C. Fælles dataarrangement tilrettelangt af flere af faggrupperne under BF
Bruno efterlyser medlemmer til en arbejdsgruppe, der skal stå for at arrangere et eller flere arrangementer om data.
Der har allerede været et indledende møde, som vi meget gerne ville have haft mulighed for at deltage i; men vi hørte først om det efterfølgende.
René deltager på vores vegne i det kommende møde, der sandsynligvis vil blive i september

Der var enighed om, at vi udover RDA-arrangementet skal lægge vores fokus på at få planlagt noget i samarbejde med de andre faggrupper.

4. Kommunikation og formidling
Det er vigtigt at have fokus på kommunikationen mellem os og de øvrige arbejdsgrupper.
Det ville være oplagt, at vi reklamerer for hinandens arrangementer, og man kunne overveje muligheden for, at vi sørger for også at sende nyhedsbreve m.v. til kontaktpersonen i andre grupper. Det vil også kunne åbne op for interessante samarbejder.
Vi tager emnet med til næste kontaktmøde.

Vi drøftede at vores hjemmeside er ved at være noget forældet i udtrykket, men var enige om, at der vil være for meget arbejde i at lave den om, i forhold til udbyttet.

Vi vendte ligeledes, om vi sender nok nyhedsbreve ud i forhold til at være en relevant faggruppe. Der er nødt til at være noget at skrive om, før vi sender et nyhedsbrev ud, ellers får det karakter af spam.
Vi holder udkig med relevante konferencer, temadag og andet, der vil være relevant at reklamere for.

Vi skal være opmærksomme på, om vi kan reklamere for de andre faggrupper og for eksempel Metaforum – og omvendt.

5. Nyt fra HB
Nikolaj Winther kiggede forbi mødet for at opdatere os i forhold til nyt i HB.
Sidste møde i Hovedbestyrelsen var i juni.
Man vil gerne gøre nogle tiltag i forhold til at få flere medlemmer i BF. Der kan ligge en problematik i navnet, idet flere – især studerende og nyuddannede – ikke ser sig selv som bibliotekarer, hvilket uddannelsens navn heller ikke giver udtryk for.
Spørgsmålet er, om man igen skal forsøge at ændre navn på fagforeningen, eller om ”man skal gøre bibliotekar cool igen”.
Det burde være muligt at bejle til folk fra INF eller it/data folk, der ellers ville melde sig ind i IDA. Der er nogle vedtægtsændringer, der vil blive drøftet på den kommende generalforsamling i Aarhus d. 10. og 11. november.
Udspillet går på, at der skal være 3 år mellem generalforsamlingen i stedet for to, og at Det faglige landsmøde skal ligge cirka midt i perioden.
Der er et forholdsvist stor underskud, der for en stor del kan tilskrives et faldende medlemstal.
Nikolaj er også repræsentant for Datascience, han har nævnt for dem, at vi kunne være en god, mulig samarbejdspartner. De er stadig i en opstartsfase, så det bliver nok først for alvor interessant på et senere tidspunkt.

6. Nyt fra BIR
Seneste møde i BIR var i december, 2017.
Næste møde er d. 10/9.
Dermed intet nyt at berette.

7. Netværk og BF
Der er netværksmøde for faggruppernes bestyrelser d. 29/10. Vi forsøger at deltage så mange fra bestyrelsen som muligt.

8. Årshjul
Vi skal til at planlægge vores generalforsamling. Vi har tidligere haft kontakt med Dokk1 i Aarhus, da vi påtænker at holde den kommende generalforsamling der. Meldingen var, at vi var meget velkomne til at booke lokale, og at vi sandsynligvis uden større problemer vil kunne få en rundvisning på dagen.
Lokale kan bookes fra d. 16/9.
Som udgangspunkt forsøger vi med d. 5. eller 12. april med den 26. som back up.
Vi overvejer muligheder for (gerne en ”lokal”) oplægsholder.
Når vi har en dato, plotter vi deadlines i kalenderen, så alt kommer til at foregå rettidigt.

9. Næste møde
Vi afventer BIR i forhold til en dato for det indledende møde.
Vi forsøger alle sammen at komme til netværksdagen d. 29/10.

Karina Schødt Vedel-Smith 24/9 2018