.
Referat fra den ordinære generalforsamling 2017

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I META
Onsdag d. 26, april 2017 i Mødecenter Odense

Til stede fra bestyrelsen: Camilla Riis Petersen, Karina Schødt Vedel-Smith og Lene Østergaard

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående kalenderår.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
6. Valg af stemmeudvalg.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Evt.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent blev Lou Næraa, Det Kgl. Bibliotek, Aarhus
Referent: Karina fra bestyrelsen

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Camilla fremlagde bestyrelsens beretning og kom blandt andet ind på:
– bestyrelsens roller
– faggruppens medlemstal
– arrangementer, der har været arbejdet på:
> Gå-hjem-møde i Historiens hus – aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger
> FBS (blandt andet) fokuseret dag i samarbejde med IT-Faggruppen – opgivet p.g.a. manglende overskud hos IT-Faggruppen
> RDA temadag d. 8. juni 2017 – se program: https://dfdf.dk/event/relater-dig-til-rda-rda/
> Et fremtidigt arrangement om RDA med et mere praktisk orienteret tema
– Forsøg med at give tilskud til deltagelse i diverse arrangementer, konferencer m.v. – Ingen ansøgere. Muligvis pga. betingelsen om at             skrive et mindre indlæg til hjemmesiden.
– Netværkssamarbejdet i BF og samarbejde/kontakt med andre faggrupper
– Deltagelse i BF’s Generalforsamling og Landsmøde i 2016
BERETNINGEN BLEV GODKENDT UDEN KOMMENTARER

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående kalenderår.
Lene fremlagde regnskaberne for 2015 og 2016.
Vi har en god, velpolstret økonomi.
Der er ikke brugt mange penge, primært fordi der ikke har været afholdt arrangementer
Vi har brugt nogle penge på at få ændret og opdateret hjemmesiden, bl.a. header og logo efter navneskiftet.
GODKENDT UDEN KOMMENTARER

4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
Lene fremlagde budgettet for de kommende år.
Der er bl.a. en ændret tilskudsmodel fra BF, der betyder, at vi i stedet for 15.000 plus et beløb pr. medlem nu får 15 kroner pr. medlem med mulighed for at søge om tilskud til arrangementer.
Det vil blive nødvendigt at hente oplægsholdere ude fra til kommende RDA-arrangementer, og det kan godt være dyrt
Der vil komme et fald i antallet af medlemmer, da mange nærmer sig pensionen. I øjeblikket stiger medlemstallet dog – muligvis pga. den kommende temadag om RDA, hvor vi har valgt at give et ikke ubetydeligt tilskud til deltagende medlemmer.
Kontingentet forbliver uændret.
GODKENDT EFTER ÆNDRING FRA FABITA TIL META I OVERSKRIFTEN

5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af stemmeudvalg.
Ikke nødvendigt.

7. Valg af bestyrelse
Alle 4 medlemmer af bestyrelsen genopstiller.

• René Høtbjerg Øhlenschlæger
• Karina Schødt Vedel-Smith
• Lene Østergaard
• Camilla Riis Petersen
Ingen nye kandidater.
BESTYRELSEN GENVALGT

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Hanne Hørl Hansen og Bodil Dalgaard-Møller genopstiller begge som revisorer
GENVALGT
Lou Næraa opstiller som revisorsuppleant.
VALGT

9. Evt.
Der blev kommenteret, at der ventes en opdatering af RDA regelsættet d. 1/4 2018, og at det nok vil være mest hensigtsmæssigt at vente med at afholde det praktisk orientrede RDA arrangement til derefter. Det er selvfølgelig taget til efterretning og skal drøftes med Metaforum og BIR, når vi kommer så langt.

Diskuterede om der er grundlag for at arrangere temadage eller andet med andre temaer end RDA i øjeblikket, da det er her mange har øjnene rettet hen, men også i forhold til tid og økonomi på de forskellige biblioteker.
Der er i alt fald al mulig grund til at fokusere på metadata og vigtigheden heraf – det vil være interessant at forsøge at kontakte den nye faggruppe Data Science og se, om vi kan finde fælles fodslag om noget.

Lou Næraa, Det Kgl. Bibliotek i Aarhus orienterede om et møde, der blev afholdt i Aarhus fredag d. 21/4 med katalogisatorer og andre metadatamennesker fra både København og Aarhus, hvor man forsøgte at finde et fælles udgangspunkt og en vej frem mod implementeringen af RDA og samarbejdet de to biblioteker imellem. Det skal munde ud i en indstilling til direktionen.
Tak til alle fremmødte for en hyggelig og interessant dag.
Tak fra os i bestyrelsen for genvalget, vi skal gøre vores bedste for at leve op til tilliden.

 

Karina Schødt Vedel-Smith 18/5 2017