.
Referat fra bestyrelsesmøde d. 11/5 2016

Bestyrelsesmøde i META d. 11/5 2016 på Skive Bibliotek
Til stede: Lene Østergaard, Camilla Riis Petersen og Karina Schødt Vedel-Smith

1.   Udpegning af mødeleder
Valgte at køre mødet lidt mere uformelt uden mødeleder, da vi kun var 3 af 4 bestyrelsesmedlemmer til stede.

2.   Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af punkterne Økonomi og Hjemmeside under eventuelt.
Vi skal i øvrigt huske at indkalde Julie (HB-repr.) til vores bestyrelsesmøder.

3.   Temadag med IT-Faggruppen
René har i sidste uge rykket IT-faggruppen for et tidspunkt for et møde, men har så vidt vides endnu ikke hørt tilbage. Det var også meningen, at der skulle oprettes et fælles Googledokument; men det har vi heller ikke hørt noget til endnu.
Planen er indtil videre at afholde en temadag om FBS og Integrated search i uge 32; men det kræver, at vi vil kunne få afholdt et møde inden for de næste tre ugers tid.
Ifølge IT-Faggruppens referat fra møde d. 27/1 2016 er der kontakt til Haakon Lund fra IVA, der yderligere har foreslået Piet Seiden fra DBC.
Vi har tidligere talt om Michael Edson fra det kommende FN museum, UN Live, i København som en mulig meget interessant oplægsholder. Hvis det skal lykkes at få fat i ham, skal vi nok være ude i ret god tid.
Vi blev enige om, at det nok vil være mere ideelt at holde temadagen lidt længere fra sommerferieperioden, måske helt hen i starten af september. Det mest ideelle ville også være, at vi kan annoncere temadagen inden sommerferien.
Vi er derudover enige om, at vi skal sørge for, at der er et solidt islæt af metadata i arrangementet, eventuelt bagvedliggende.
Kunne for eksempel også være med oplæg af en fra DBC’s team, der arbejder med datamanipulation.

4.   RDA-temadag
Vi afventer stadig den endelige beslutning fra Slots og Kulturstyrelsen vedhørende BIRs indstilling til RDA og den nationale autoritetsdatastrategi.
Indtil videre er den gået glat igennem både Biblioteksrådet og BIL-udvalget og vil formodentlig blive endeligt godkendt af Styrelsen i løbet af maj.

Det er derfor sandsynligvis ikke længere relevant, at holde et fokus på temadagen, der kan klæde medarbejdere og ledere på til at træffe en beslutning ved en national høring.
Derfor vil fokus i stedet blive Hvad sker der nu?
RDA basics: hvad er RDA, hvorfor skal vi have det, hvor langt er vi, hvorfor en dansk profil? Samt noget om Core elementer og alternativerne.

Mulige indslag kan være:
–   Anders Cato fra SLKS indledende med en politisk vinkel og måske også med et eksempel på internationalt initiativ.
–   Nogen fra arbejdsgruppen i BIR, der har siddet med eksemplerne, der kan præsentere nogle af dem fra de forskellige materialetyper.
–   Hanne Hørl og Line Lindhardt om det RLS-athon (Robert Louis Stevenson) de deltog i i Skotland, oplevelsen og eksempler
–   Indslag om den nationale autoritetsdatastrategi
–   Måske noget om Linked data
–   Eventuelt kontakte den tidligere direktør for det daværende Biblioteksstyrelsen, Jens Thorhauge til at opsummere og eventuelt stille nogle (kritiske) spørgsmål. Skal have undersøgt om han stadig er opdateret inden for området.

Vi synes det er for tidligt at inddrage BIBFRAME, der hvis aktuelt, selv vil kunne udfylde en hel dag. Der er i øvrigt lige kommet en version 2, så BIBFRAME-arbejdsgruppen under Bibliografisk Råd skal have arbejdshandskerne på igen. De har tidligere arbejdet med at konvertere et antal testposter fra DanMARC2 til MARC 21 til Bibframe, hvilket var ret interessant. Kunne være emne for et oplæg eller en senere temadag.

5.   Kommunikation
René arbejder på en ny kommunikationsstrategi ud fra noterne fra tidligere møder.

Vi vil forsøge at hverve nye medlemmer plus mulige interesserede til bestyrelsen, da vi gerne vil være lidt flere, i indkaldelsen til den kommende generalforsamling i april 2017 via nyhedsbrev (mail til medlemmerne) og annoncering i Perspektiv.

På næste møde skal vi se på kommunikation til nye medlemmer i form af en slags standardmail, der kan udsendes Den skal også indeholde information om kommende arrangementer og lignende.
Lene havde et eksemplar af en version fra 2014, da vi stadig hed Fabita. Camilla undersøger, om vi har det liggende som en fil et sted.

6.   Kommende arrangementer
Vi vil gerne afholde et RDA-athon efter skotsk og svensk model, hvor man kan få lov til at katalogisere i RDA i RIMMF (RDA in Many Metadata Formats)
Vi har talt om Karen Blixen som tema, da hun som bekendt også har skrevet under flere pseudonymer.
Arrangementet kunne eventuelt afholdes i samarbejde med Metaforum – det tidligere Forum for registrering under DFFU.

Skal vi reklamere for Dublin Core konferencen i København?
Camilla undersøger, om man kan deltage i dele af konferencen eller kun det hele, og hvad det kommer til at koste?
Er det muligt at yde tilskud til medlemmer af META, der ønsker at deltage?
Lene undersøger hos BF, hvordan reglerne for tilskud er.

Generalforsamlingen skal varsles 5 måneder før afholdelse. Vi har planlagt, at den skal ligge i april, hvilket betyder varsling i november.
Vi har talt om muligheden for at afholde generalforsamlingen i Historiens hus i Odense og samtidig afholde det arrangement vi måtte aflyse – altså med rundvisning og oplæg af Brian Jacobsen om taksonomier.
Vi har indtryk af, at der faktisk var en del, der var interesserede i at deltage, men ikke havde mulighed. Hvis vi afholder det sammen med generalforsamlingen giver det måske flere mulighed for at deltage, da økonomien er stram rundt omkring i sektoren, og vi på den måde slår to fluer med et smæk.
Alternativt kunne man forsøge at slå temadagen op som selvstændigt arrangement igen.

Her er, hvad der i sin tid stod i opslaget:
META (Fabita) inviterer alle BF-medlemmer til et gratis arrangement om udnyttelse af metadata på tværs af sektorer og i forskellige sammenhænge.
Eftermiddagen vil indeholde et interessant oplæg om brug af emnebaserede metadata baseret på en fælles struktur/taxonomi fra Brian Jacobsen, datalog og partner i firmaet Taxon Aps, der arbejder med automatisk metadataopmærkning og har udviklet Open Source systemet Taxon Classifier.
Desuden vil der være rundvisning og orientering om Historiens Hus som i et samarbejde mellem Odense Centralbibliotek/Lokalhistorisk Bibliotek og Stadsarkivet præsenterer og giver adgang til Odenses og Fyns lokalhistorie for alle interesserede.

7.   Nyt fra Hovedbestyrelsen
Vi har ikke umiddelbart hørt eller set noget nyt i Hovedbestyrelsens referater, der er relevant for META.

8.   Netværkssamarbejdet i BF
Afholdt møde i marts i BFs nye hus.
Det var med emner som biblioteker og integration samt diskussion om rekruttering af bibliotekarer til bibliotekerne Desuden drøftede man også musik i bibliotekerne med fokus på musikbibliotekernes fremtid.
Derudover snakkede man om, hvilke arrangementer de forskellige faggrupper er i gang med.
Desværre er Camilla fejlciteret i referatet, så det ser ud som om temadagen sammen med IT-Faggruppen er aflyst.

9.   Årshjul.
Trænger i den grad til en opdatering.
Vi har overstreget og skrevet til. Karina retter og sørger for at den nyeste version er tilgængelig på vores Googledrev.

10.   Næste møde
Afhænger af svar fra IT-Faggruppen, vi forventer, at det senest bliver i starten af juni.

11.   Eventuelt
Økonomi
Det ser rigtigt fint ud, vi har ikke brugt så mange penge, da det endnu ikke er faldet på plads med arrangementerne.
Vi har dog endnu ikke modtaget medlemstilskud og kontingentindbetalinger fra BF for 2016. I det hele taget mangler vi stadig oplysninger om, hvordan samarbejdet med Magistrene fungerer – hvem står for eksempel for økonomien?

Hjemmeside
Camilla forsøger at få rettet gruppens undertitel på hjemmesiden.
Karina Schødt Vedel-Smith 12/5 2016, opdateret 27/5 2016