.
Referat fra bestyrelsesmøde d. 22/1 2016

Bestyrelsesmøde i META d. 22/1 2016 på KKBs hovedbibliotek
Til stede: Lene Østergaard, Camilla Riis Petersen, René Høtbjerg Øhlenschlæger og Karina Schødt Vedel-Smith

1.   Udpegning af mødeleder
Lene.

2.   Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3.   Revision af papiret med beskrivelse af bestyrelsens arbejdsopgaver
Det reviderede papir er tilsyneladende forduftet. Vi aftaler hver især at kigge gemmerne igennem og skrive på papiret på Google drevet.

4.   Kommunikationsstrategi
Lille hængeparti. René sørger for, at udkastet bliver håndteret senest 15. februar 2016.
Vi kiggede på mulighederne for at få lavet reklamenet og har bestilt en gratis prøve fra den leverandør, der umiddelbart så mest lovende ud.
Vi talte om, at udnytte vores netværk til at reklamere for META, for måske på den måde at få fat i folk, der kunne være interesserede i at blive medlem af vores faggruppe. For eksempel kolleger på KB eller Systematic.

5.   Årshjul
Opdaterede årshjulet i forhold til datoer og enkelte detaljer.
Blev enige om fremover at behandle årshjulet som det næstsidste på dagsordenen, så det vi kommer frem til på mødet kan blive inddraget.
Årshjulet ligger på Google drevet

6.   Orientering fra BF-fællesmødet (Camilla)
Mødet handlede om nogle af de samme emner, der blev taget op på seminaret for faggrupperne i maj 2015, blandt andet kommunikation med medlemmerne og valg af platform samt kunsten at lave et godt arrangement.
Der blev opfordret til at søge midler fra tilskudsordningen. Det skal være en motiveret ansøgning, og der skal efterfølgende aflægges regnskab.
Lene spurgte til, om der var blevet orienteret, hvordan man skal forholde sig i faggrupperne i forhold til flytningen/sammenlægningen med Akademikerhuset. Blandt andet i forhold til økonomien; men det havde ikke været oppe.

7.   Arrangement med IT-Faggruppen
IT-Fagruppen havde desværre måttet aflyse det kommende fællesmøde, hvor arrangementet skulle drøftes. Der er endnu ikke kommet en udmelding i forhold til et nyt møde.
René og Lene har været til et spændende og positivt møde med dem.
De havde talt om, at udvide det møde, de allerede arbejder på med afholdelse i Næstved til et heldagsmøde i stedet for et gå-hjem-møde.
Man planlagde også, at det ikke kun skulle handle om FBS (Fælles Biblioteks System), men være et temamøde med flere perspektiver
Vi ville eventuelt have råd til at betale for en oplægsholder ”udefra”
Vi afventer en tilbagemelding og må eventuelt rykke pænt, hvis vi ikke hører noget.

Skal vi selv bygge videre på temaet, hvis samarbejdet med IT-Faggruppen ikke bliver til noget?
Det vil i alt fald være vigtigt ikke at hugge eller kopiere deres ide.

Vi diskuterede Michael Edson, der netop er blevet ansat som leder af det FN museum, der planlægges at bygges i København, som en mulig og meget interessant oplægsholder.
Han har tidligere været ansat på Smithsonian i Washington og har været involveret i projekter og emner som deling af data, internettets dark matter og Sharing is caring projektet.
Museet vil komme til at hedde UN Live, museum for humanity og vil være en fysisk pendant til en internetbaseret version. Se mere her: http://www.m-trust.org/un-live-museum.html

8.   Kommende arrangementer
RDA-arrangementet er stadig meget aktuelt. En ny foreløbig dato hedder d. 10. maj 2016, da vi afventer BIRs indstilling til Styrelsen, der er udsat til slutningen af marts.
Vi arbejder videre med noterne fra tidligere om arrangementet. En ny ide til et indslag kan være en præsentation af Hanne Hørl Hansen og Line Jung Lindhardt fra DBC om deres oplevelse af at katalogisere i RDA på en workshop i Skotland med det mundrette navn RLS-athon – RIMMF, RDA & Robert Louis Stevenson, i de til dagen oprettede programmer.
Se mere her: https://catandindexgroup.wordpress.com/2015/09/15/rls-athon-rimmf-rda-robert-louis-stevenson-edinburgh-9th-november-2015/
Vi planlægger at afholde et mindre møde over Skype i starten af februar for at diskutere videre på emnet, da vi snart er nødt til at melde ud i forhold til oplægsholdere og lokation.

9.   Nyt fra HB
Julie var desværre igen nødt til at melde afbud men sendte en mail, hvor hun mindede os om at søge penge til aktiviteter samt at tænke andre faggrupper ind i arrangementer.
Hun kunne fortælle, at man var begyndt at arrangere næste landsmøde, og at det vil komme til at handle om læring. Vi måtte meget gerne tænke over, om vores faggruppe kunne komme på banen med noget om emnet.
Vi minder os selv om at huske at læse referatet fra HBs møder forud for møder i META.

10.   Nyt fra Bibliografisk Råd
BIR har igen måttet udsætte indstillingen om RDA til Styrelsen.
Der skal være helt styr på businesscasen inden man kan aflevere. Man afventer også i forhold til nogle detaljer om autoritetsdata.
Referatet fra deres møde d. 4. december afventer godkendelse, men vil kunne findes her: http://slks.dk/om-slots-og-kulturstyrelsen/organisation/raad-naevn-og-udvalg/bibliografisk-raad/referater/
De er kommet med en ny og opdateret liste med funktionskoder, der gerne skulle være implementeret de relevante steder.
Der gøres opmærksom på det Dublin Core møde, der afholdes i København til oktober. DKABM (der er museerne og arkivernes system) baserer sig på Dublin Core. BIR overvejer, om de kan bidrage med noget i dette forum.
Se mere om Dublin Core konferencen her: http://dcevents.dublincore.org/IntConf/dc-2016

11.   Netværkssamarbejdet i BF
Er behandlet under punkt 6

12.   Næste møde.
Skypemøde torsdag eller fredag i uge fem.
Der aftaler vi også tid og sted for næste ”fysiske” møde.

13.   Eventuelt
Økonomi: Den generelle økonomi for faggruppen ser rigtig fin ud. Lene udarbejder snarest årsregnskabet og sender det til bestyrelsen til kommentering. Det skal være BF i hænde senest 1/4 2016.
RDA arrangementet vil være gratis for medlemmer af META, og der overvejes et bidrag til deltagelse i Dublin Core konferencen til oktober.
Lene kontakter Bruno P. i BF angående fremgangsmåden for tilskud.

Opgaver til næste møde
Læs de relevante referater m.v. Blandt andet HB og BIR.
René laver udkast til kommunikationsstrategi (senest 15/2 2016)
Karina 25/1 2016