.
Referat af generalforsamling d. 23. marts 2015

Valg af dirigent og referent

Bestyrelsens kontaktperson i hovedbestyrelsen Julie Arndrup blev valgt til dirigent og Anne Serup blev referent.
Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Herunder modtages gerne forslag til fremtidige aktiviteter

Nina fremlagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsen orienterede desuden om de arrangementer, som der pt bliver arbejdet med at arrangere: Et gå-hjem-møde i Historiens hus i Odense med fokus på ABM samarbejdet og eventuelt samarbejde med andre brancher herunder private. Mødet forsøges afholdt i maj eller juni.

Til efteråret planlægges en temadag, som vil beskæftige sig med de ændringer, som sker inden for vores fagområde, hvor mængden af data betyder, at fokus ændrer sig fra registrering til valg og kuratering af metadata. Her vil vi også sætte fokus på, hvordan vores erfaringer kan komme andre til gavn. Det blev fremført, at det også er vigtigt, at vi forholder os til de kommende nye standarder inden for katalogisering, ellers risikerer vi at andre løber med det hele.

Vi er nok fælles om den oplevelse som KB gav udtryk for: vi prøver at følge med i udviklingen, som er noget ukonkret, og det er svært at ændre mindset både hos os selv og hos vores kolleger. Konvertering af data er meget tidskrævende.

Det er vigtigt, at vores kolleger forstår visningsformaterne, som baggrund for at give gode tilbud til borgerne.

Der var generel opbakning til den kommende bestyrelse om at fortsætte arbejdet.

Bestyrelsen er altid åben over for forslag om emner til arrangementer og steder at besøge.

Beretningen blev godkendt.


Forelæggelse og godkendelse af budget

Regnskabet blev godkendt.

 

Forelæggelse og godkendelse af budget med forslag til kontingent

Under punktet blev BFs nye tilskudspraksis diskuteret. Julie fortalte at det samlede beløb til faggrupperne er uændret og at formålet med ændringen er, at de store faggrupper ikke pr automatik får mange penge. Hvis faggruppen har brug for at reducere formuen, har det tidligere været en succes at udbyde et gratis arrangement om et populært emne.

Der var et spørgsmål om forskel på prisen på sidste generalforsamling og denne. Prisen afhænger at stedet og om der skal betales for leje af lokale.

Budgettet blev godkendt.
Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.

Herunder bestyrelsens forslag til navneændring og vedtægtsændringer

Efter diskussion blev META faggruppens nye navn. Den nye formålsparagraf blev vedtaget ligesom resten af vedtægtsændringerne.

Vi retter henvendelse til BF om punkt 4.3.8 Valg af stemmeudvalg, som er ulogisk på dette sted.

Bente Herborg fremførte at det er rimeligt, at alle medlemmer har mulighed for at stemme om kandidaterne til bestyrelsen uanset antallet af opstillede. Vedtægterne giver mulighed for dette. Vedtægterne er sendt til endelig godkendelse i BF’s sekretariat.

 
Valg af bestyrelse

Lene Østergaard og Rene Øehlenschlæger genopstiller og blev valgt sammen med Karina Schødt Vedel-Smith, SB og Camilla Riis Petersen, DBC – disse udgør nu bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

Revisorerne Bodil Dalgaard-Møller og Hanne Hørl blev genvalgt, Susanne Thorborg blev valgt til revisorsuppleant.