.
Referat af konstituerende bestyrelsesmøde 4. maj 2015

Deltagere: Ny bestyrelse: Lene Østergaard, Skive, René Øehlenschlæger, KKB, Karina Schødt Vedel-Smith, SB og Camilla Riis Petersen, DBC , Julie Arndrup, HB

Afgående bestyrelsesmedlemmer: Kate Toft Madsen, Sankt Andreas Bibliotek, Lou Næraa, SB, Nina Kopp, DBC og Anne Serup, Vejle

 

Udpegning af mødeleder: René blev udpeget til mødeleder til kl. 12.30, hvor han skulle til et andet møde, derefter overtog Lene.

Udpegning af referent: Anne blev referent

Godkendelse af dagsorden: Følgende punkter blev foreslået til fremtidige møder: Nyt fra Bibliografisk Råd og Nyt fra HB
Arrangementer, temadage og fremtidige arbejdsopgaver: Temadagen d. 3. juni i Historien hus i Odense er arrangeret, hele bestyrelsen forsøger at deltage og starter dagen med bestyrelsesmøde kl. 10.  Det blev besluttet, at RDA skal være hovedemnet for næste arrangement i oktober/november. Vi tænker, at METAs medlemmer og andre interesserede har behov for information om RDA, blandt andet for at kunne bidrage til diskussionen lokalt. Kulturstyrelsen tager stilling til RDA i december, og der vil være mulighed for bibliotekerne for at komme med input inden da.

Fremtidige emner dels til førstkommende temadag og dels til senere arrangementer:

Digital kuratering, samarbejde på tværs, ABM, brug af data på andre måder, smart cities, rettigheder til data

Autoritetsdata herunder den formidlingsmæssige betydning

SB/KB samarbejde herunder pligtafleveringsopgaven

Der var en diskussion af, hvor mange arrangementer bestyrelsen kan overkomme. Bestyrelsen vil meget gerne samarbejde med andre f.eks. IT-faggruppen

Konstituering

Nuværende konstituering:

Redaktør på nyhedsbrevet samt referent: Kate

Sekretær: Anne

Kasserer: Lene

Webredaktør og kontaktperson til BF: Nina

Det blev besluttet, at META fortsat ikke skal have en formand.
Foreløbig konstituering, diskuteres videre på næste møde:

Redaktør på nyhedsbrevet samt referent: Karina

Sekretær med mere (f.eks arkivar): René

Kasserer: Lene

Webredaktør og kontaktperson til BF: Camilla

Den tidligere bestyrelse har haft ”stillingsbeskrivelser”, som den nye bestyrelse kan revidere.

Hjemmeside

Oplysninger om bestyrelsen skal revideres. Camilla og Karina finder billeder af sig selv.

Brochure og velkomstbrev skal revideres.

Vedtægter og formål skal revideres.

Det fysiske bladarkiv overdrages til René, sekretæren bør opbevare en fysisk kopi af referaterne.

Værktøjskassen skal revideres og gamle links skal slettes.

Camilla undersøger mulighed for nyt domænenavn.

Bestyrelsen skal aftale samarbejde med Elisabetta.

 

Næste møde: Foreløbig mødedato: 20. august på SB

 

BFs formand Tine vil gerne deltage i et kommende møde.

Lene undersøger konsekvenser af navneskiftet i forhold til bank og virk.dk.