.
Bestyrelsesmøde, 18. januar 2010

Referat af Fabitas bestyrelsesmøde, mandag d.18. januar på Statsbiblioteket

Tilstede: Kate Toft Madsen (KTM), Bente Herborg Christensen (BHC), Michael Lukas Petersen (MLP), Anne Serup (AS), Nina Kopp (NK), Lene Østergaard (LØ).

1) Valg af mødeleder: MLP blev valgt.

2) Valg af referent: KTM blev valgt.

3) Dagsordenen blev godkendt.

4) Referatet fra sidste møde er ikke dukket op, Lenes noter dannede grundlaget for dagens møde.
a. Opfølgning på værktøjskassen: NK og MLP
b. Temadagen om formatændringer i Middelfart: AS havde fået positive tilbagemeldinger fra kollegaer, men de der arbejder med musik var blevet skuffede. Der havde været forvirring omkring tidspunktet for kaffepausen, hvad der havde givet uro, men ellers var vi meget tilfredse med Kulturøen. Temadagens økonomi: LØ har endnu ikke modtaget penge fra BF, temadagen kostede cirka kr.25.00 i alt, og har givet underskud. Konklusionen blev, at folk må fremover betale for maden når temadagen bliver afholdt i Middelfart. BHC mente at planlægningen af temadagen havde været meget arbejdskrævende, da den oprindeligt aftalte dato havde måttet ændres for at komme en væsentlig oplægsholder i møde. NK følte, at det havde været for lidt diskussion forlods.

5) Fremtidige temadage og arbejdsopgaver: Samarbejdet med Forum f. Registrering omkring Danbib som ægte fælleskatalog bliver ikke til noget. Inden årsskiftet havde BHC og KTM haft et møde med Henning Grauballe (DB, Ålborg) om en evt temadag omkring bibliotekernes (manglende) anvendelse af data i katalogen, og denne ide vil vi arbejde videre med. Det blev aftalt at AS tager kontakt til Henning og til Carl Gustav. Vi har ikke helt opgivet ideen om at få de studerende med på banen ifm en temadag.

6) Økonomi, status: Temadagen gav jo underskud, hvor meget vides når LØ har modtaget penge fra BF. Intet årsregnskab opstillet endnu. Det er aftalt at Hanne Hørl og Bodil Dalgaard-Møller skal revidere den. Beholdningen p.t. er på kun kr.2.100. LØ var på et udmærket regnskabskursus afholdt af BF. Fint notat om faggruppernes stilling og økonomi. Vi skal i hvert fald vistnok ikke momsregistreres. Bagatel grænsen for gaver

7) Bladet, 2009:2 skal lægges ud på websiden. KTM udtrykte ønske om at stoppe som redaktør. Der er ikke ret meget stof lige nu, og det blev aftalt at udskyde udgivelse af næste nummer af bladet, dog skulle den gerne udkomme inden sommerferien, evt. med opsøgende artikler om faget. Og i øvrigt at vil vi overveje at opgive udgivelsen af bladet. Dog er vi bundet til at udgive den i 2010.

8) Orientering fra fælles faggruppemøder: Niels Bergman er kontakt vedr. hjemmesider, Nanna er mødeleder, og Bruno står for vedtægter. De har meldt ud, at referater fra bestyrelsesmøderne skal sendes til dem alle tre. De fleste andre faggrupper virker uafklaret mht om de vil bruge BFs webplatform eller ej. Fra debat på fælles faggruppe møderne: hvilke krav kan man stille til et folkebibliotek?

9) Websiden: MLP og NK kontakter Janus mhp. undervisning i WordPress. De vil deltage i den af BF afholdte Sitecore-dag. Og de vil holde et oplæg på næste bestyrelsesmøde om websiden. KTM lovede at sende Fabita-logo/gif til NK. Ideer til hjemmesiden sende til NK.

10) Vedtægter: hvem er vi? God opbakning til nuværende vedtægter. Vi bør tage bedre imod nytilmeldte medlemmer. Nina vil lave udkast til velkomstbrev og brochure. Hvordan hverver vi flere medlemmer?

11) 11. næste møde bliver d.12. april i København på Sankt Andreas Bibliotek.

12) Evt. Husk, at referatet også skal sendes til vores repræsentant i BFs bestyrelse, samt indbydelse til næste møde.