.
Bestyrelsesmøde, 14. maj 2009

Referat fra bestyrelsesmøde i Fabita d. 14/5-2009 på DBC

Til stede: Anne Serup, Vejle Bibliotek, Bente Herborg Christensen, Statsbiblioteket, Kate Toft Madsen, Skt. Andreas Bibliotek, Lene Østergaard, Skive Bibliotek, Michael Lukas Petersen, Det Kgl. Bibliotek, Nina Kopp, DBC og Bodil Dalgaard-Møller, DBC

1. Udpegning af mødeleder: Anne blev valgt som mødeleder.

2. Udpegning af referent: Bodil meldte sig frivilligt som en ”afskedsgave”.

2a. Godkendelse af dagsordenen: Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af pkt. 4a BF-
bestyrelsesseminar d. 3/6.

3. Konstituering: Efter en præsentationsrunde blev der trukket lod om den 5. og sidste bestyrelsesplads på grund af stemmelighed mellem Lene og Michael. Lene vandt og Michael er herefter officielt suppleant.

Arbejdsopgaverne i bestyrelsen blev præsenteret af de hidtidige medlemmer.
Herefter konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Kasserer og administrator af medlems- og institutionsoversigter: Lene Østergaard
Sekretær: Bente Herborg Christensen (suppleret af Nina Kopp)
Bladredaktør: Kate Toft Madsen (uformelt bladudvalg Kate og Michael Lukas Petersen)
BF-kontaktperson: Anne Serup (suppleret af Nina Kopp)
Webmaster: Michael Lukas Petersen (uformelt hjemmesideudvalg Michael og Nina Kopp)
Abonnementsansvarlig: Anne Serup

Mødeleder- og referatopgave går på skift – selvfølgelig i alfabetisk orden 😉 Kassereren er fritaget for referatskrivning.

Bodil Dalgaard-Møller fratræder i praksis som kasserer, når Danske Bank har overflyttet netbank og konti til Lene Østergaard.

4. Godkendelse af referat fra sidste møde og GF: Referat fra sidste møde er tidligere godkendt via mail. De nye bestyrelsesmedlemmer havde ingen spørgsmål. Bente fulgte op på udeståendet vedr. arkivpolitik. Det blev besluttet, at Bente sender Ruth Hedegaards oprindelige oplæg til resten af bestyrelsen. Kommentarer sendes til Bente. Efter en eventuel afpudsning sendes oplægget til vores kontaktperson Anita Dürkop, og det aftales med hende, hvordan oplægget skal viderebringes til behandling i BF.
Referat fra generalforsamlingen: Der var to ændringer til pkt. 2: I første afsnit skal ”Bibliotekspressens artikler” rettes til ”Bibliotekspressens ældre artikler”. Under ”Semantisk web” skal ”DEFF’s registreringsgruppe” rettes til ”DF’s Forum for Registrering”. Herefter blev referatet godkendt.

4a. BF’s bestyrelsesseminar for netværksgrupper d. 3/6: Alle undtagen Michael deltager.
Fabita dækker rejseudgifter under 250 kr. BF dækker resten. Der blev nævnt et par emner til punktet ”Hvad kan sekretariatet gøre for jer”. Der mangler stadig mulighed for at interessemedlemmer kan abonnere på nyhedsbreve og debatfora. Derudover efterlyses medlemstil- og afgang på kvartalslisterne fra sekretariatet til ajourføring af medlemskartoteket.

5. Økonomi 2009: Den afgående kasserer Bodil gennemgik opbygningen af posteringsarket lidt grundigere end normalt og gav en status på 2009-bladabonnementsbetalingen (kun 8 opsigelser i år på trods af kommunesammenlægningerne) og kontingentforhøjelsen pr. 1/7. Hun gennemgår regnskabsprincipperne med Lene ved opgaveoverdragelsen. Lene får desuden overdraget de gamle årsregnskaber.

6. Bladet 2009: Næste nummer kommer primært til at indeholde indlæg om WorldCat-anvendelser: Anne Serup om genbrugserfaringer i et folkebibliotek. Henning Midtgaard Hanssen (SB) om projektets genbrugsrapport, DBC’s musikkatalogisatorer om genbrug af musikposter på DBC og Bodil Dalgaard-Møller (m.fl.) om samspillet mellem DanBib og WorldCat. Hvis der når at komme danske poster i WC, skal der måske være et indlæg af Helle Brink (SB) om formidling via WC.
Derudover skal bestyrelseskonstitueringen fremgå.
Hvis Michael foretager ændringer i hjemmesidehåndteringen eller der er nyt om arkivpolitikken, vil det også være emner til bladet.
Formalia på indersiden af omslaget og i tilmeldingsblanketten gennemgås og rettes. Bestyrelsesoversigten skal med igen, og på augustmødet tages der billeder af alle bestyrelsesmedlemmerne til bladet.
Deadline for næste nummer er 1/9.
Michael har redaktørerfaringer og danner fremover et lille bladudvalg med Kate.

Kate overtager det gamle fysiske bladarkiv fra Bodil.

7. Hjemmesiden: Det skal undersøges om hjemmesiden skal flyttes til BF-regi. Michael har en del idéer til udvikling af siden, og han og Nina foreslog en ”katalogisatorhylde” med Fabita-relevante links. De danner fremover et lille hjemmesideudvalg.
Anne sender mailadresse m.v. for Janus til Michael.
Michael og Nina efterlyste en liste over afholdte temadage. Bente graver i de gamle blade og sender titler og afholdelsestidspunkter til Michael.

8. Fremtidige temadage og arbejdsopgaver: Der blev kigget på idéerne fra generalforsamlingen, som fordelte sig på et par emner. Den gamle idé om at få bibliotekar-studerende til at sammenligne den indholdsmæssige værdi af Primo, Summa, Arena ding.TING m.fl. tager Bente igen op med Marianne Lykke, DB til en eventuel senere temadag.
Opfølgning på RDA-udviklingen med bl.a. svenskeren Anders Cato udskydes lidt – sandsynligvis til 2010.
Bestyrelsen besluttede i stedet at lave en temadag om DBC’s og dermed især folkebibliotekernes nye registreringspraksis i slutningen af november (d. 20. november og Odense blev foreslået). Temadagen skal indeholde vinkler som hvorfor, hvordan, erfaringer fra biblioteker, problemer med at være forud for MARC21-genbrugsposter (RDA holder fast i beskrivelsen i første omgang udover funktionskoderne), katalogbrud?, autoritetsposters større betydning…
På bestyrelsesmødet i august detailplanlægges temadagen.

9. Næste møde: Under alle omstændigheder i uge 35 på Statsbiblioteket. Bente meddeler hurtigst muligt, hvilke dage hun ikke er på Aleph-superbrugerkursus i den uge, hvorefter datoen fastlægges. Et vigtigt punkt på dagsordenen er temadagsplanlægningen.

10. Evt.: Bestyrelsen godkendte at Bodil ”udrangerer” faggruppens Compac-PC, da ingen var interesseret i at overtage det mindst 10 år gamle udstyr.