.
Referat af bestyrelsesmøde 3. marts 2014

Tilstede: Anne Serup, Kate Toft Madsen, Lene Østergaard, Lou Næraa, Nina Kopp, René Øhlenschlæger

1. René blev valgt som mødeleder.

2. Referatet af mødet d.13. januar 2014: der var ingen kommentarer til referatet.

3. Temadag 28.4.2014 ”Metadatabibliotekarer søges”. Vi havde besøg af professor Jens Erik Mai, IVA, som fortalte om sin baggrund, og vi afstemte forventninger til hans oplæg på temadagen.

Da han var gået, gik vi videre med arbejdet med temadagen.

4. Kommende arrangementer: Rejsen til IFLA satellit-møde i Frankfurt kan vi først komme videre med når der foreligger flere detaljer fra IFLA. Gå-hjem-møde om efteråret på Historiens Hus i Odense blev drøftet.

5. Økonomi: Lenne kunne berette at det står fint til. Regnskabet for 2013 er til revision, og svaret fra revisorerne vil sandsynligvis først foreligge i slutningen af marts.

6. Hjemmesiden: Efter aftale med Janus, vil vi spørge Elisabetta Paustian om hun vil overtage administration af websiden. Der skal findes en dato til et møde i Vejle i begyndelsen af juni hvor overdragelse kan finde sted, og hvor vi kan snakke om ønsker og forventninger til siden i fremtiden.  Kate har påtaget sig at sende en Doodle rundt for til bestyrelsen og det to webfolk.

7. Fælles faggruppemøderne: NK beklagede meget det dårlige fremmøde fra de øvrige faggruppebestyrelser ved Fælles Faggruppe møderne. Vi blev enig om at rette henvendelse til BF herom.  Nina opretter et indlæg på intranettet ang. dette emne og vi retter en henvendelse til vores kontaktperson i hovedbestyrelsen, Jesper Betak, og til Kim Josefsen.

8. Evt.