.
Til læserne

Dette nummer indeholder referater fra temadagen om materialevalg, som vi i samarbejde med Danmarks Forskningsbiblioteksforenings Forum for Registrering afholdt den 22. januar på Odense Universitetsbibliotek. Arrangementet forløb godt og var særdeles velbesøgt. Der var godt 90 deltagere. Men det kan undre os, at folkebibliotekerne ikke var så talstærkt repræsenterede, da emnet i lige grad rettede sig mod denne sektor.Som det vil kunne ses på BF’s hjemmeside, arbejder hovedbestyrelsen på en fornyelsesplan, som blandt andet vil omfatte faggrupperne – og efter planen også ansættelsesgrupperne. Formålet er at styrke den faglige profil. Forslaget indebærer, at faggruppernes formalia bliver mindre stive. Det skal være lettere at træde ind og ud af grupperne, som omdøbes til netværk. Alle Bf-medlemmer tilbydes gratis medlemskab af ét netværk efter eget ønske. Man kan godt være medlem af flere netværk, men i så fald skal man betale det/de øvrige selv. BF betaler netværksgrupperne en betaling pr medlem, som i det store og hele svarer til det nuværende kontingent i Fabita. I flg. planen skal udgivelsen af fagblade i papirform ophøre. Bladene skal herefter kun udkomme virtuelt, og ud over en prøveperiode skal kun medlemmerne have adgang til bladene.

Fabita har svaret, at vi i det store og hele kan tilslutte os forslaget, men at vi ser en række løse ender.
Vi mener at der stadig vil være behov for valgte bestyrelser, som dels er ansvarlige for aktivitetsniveauet i netværkene, dels i kraft af en formel udpegning har mulighed for at kunne søge tjenestefrihed til bestyrelsesarbejde, planlægning mv.
Vi ser ingen grund til, at vi skal ophøre med vores bladudgivelse, så længe som vi har ressourcer til at opretholde den. Da vi kun udkommer to gange årligt, modtager vi ingen portostøtte. Vi mener at et blad, som kommer ind ad døren, og som man kan tage med sig er meget behageligere og har større appel end et blad, som man skal klikke sig frem til. Vore institutionsmedlemmer (biblioteker) betaler ved deres kontingent i det store og hele udgiften til de blade, som de modtager, og vi mener, at det har en PR-værdi at bladene kommer ud i bibliotekerne, hvor de ofte går i cirkulation. Ligeledes synes vi, at de virtuelle blade (Fabita-bladet ligger allerede på vores hjemmeside) skal være tilgængelige for alle. PR-værdien er større end “guleroden” ved at lokke medlemmer ind i netværket.
Endelig er der nogle rent administrative spørgsmål, som skal afklares, og til syvende og sidst står vi tvivlende over for en sidestilling af fag- og ansættelsesgrupper, da de sidste har nogle rent organisatoriske, stillingsmæssige og lønpolitiske spørgsmål, som man vil mangle fora for – i sær vil ansatte på de helt små steder være ladt i stikken. Derfor vil det være naturligt for de stats- og privatansatte at vælge ansættelsesgruppen som fagligt netværk (her er de i dag fødte medlemmer – det er altså gratis), og således vil forandringen i al fald økonomisk ikke betyde nogen ændring for dem, da de fortsat skal betale for evt. andre medlemskaber.

Til slut vil vi stadig opfordre vore medlemmer til at tilmelde sig vores diskussionsforum
og nyhedsbrev. Der er stadig kun hhv. 26 og 25 tilmeldte. Det er under halvdelen af vore personlige medlemmer – og det betyder, at vi ikke kan bruge nyhedsbrevet !!!