.
Generalforsamling og nye vedtægter

Mandag d. 22. januar 2007 holder vi generalforsamling hos DBC i Ballerup. Blandt punkterne på dagsordenen vil være dette udkast til nye vedtægter. Vedtægtsændringerne skyldes et ønskes fra BFs side om en større standardisering af faggruppernes vedtægter.

Udkast til vedtægter for Fabita. Bibliotekarforbundets faggruppe vedr. kataloger

§1 Navn

Faggruppens navn er Fabita, Bibliotekarforbundets faggruppe vedr. kataloger.

§ 2 Formål

Stk. 1
Fabitas formål er
• at tilgodese og opruste medlemmerne fagligt
• at fungere som sparringspartner over for Bibliotekarforbundets hovedbestyrelse
• at påvirke de centrale biblioteksinstanser
• at følge udviklingen inden for udarbejdelse og brug af kataloger, herunder standarder
• at være et forum for erfaringsudveksling og vidensopbygning

Stk. 2
Fabita arbejder under hensyn til vedtægter for Bibliotekarforbundet og Retningslinjer for faggrupper.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1
Som aktive medlemmer af Fabita kan optages alle aktive medlemmer af BF.

Stk. 2
Studentermedlemmer af BF kan gratis blive aktive medlemmer af Fabita.

Stk. 3
Pensionistmedlemmer af BF kan optages som aktive medlemmer af Fabita

Stk. 4
Som interessemedlemmer af Fabita kan optages
a. passive medlemmer af BF
b. personer med interesse for Fabitas formål og arbejde, der ikke er medlemsberettigede i BF, men er medlem af anden faglig organisation.

Stk. 5
Interessemedlemmer af Fabita har taleret, men ikke stemmeret ved gruppens generalforsamling, valg eller andre afstemninger.

Stk.6
Indmeldelse og udmeldelse af Fabita sker direkte til Fabitas bestyrelse. Indmeldelse i Fabita sker med virkning fra den dag, det er registreret. Udmeldelse af Fabita sker med mindst 1 måneds varsel før næste kontingentopkrævning

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1
Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i ulige årstal i marts, april eller maj”

Stk. 2
Alle frister for indsendelse af forslag til generalforsamlingsbeslutning, udsendelse af årsregnskab, beretning m.v. følger de frister, som er fastsat i BF’s vedtægter for BF’s generalforsamling.

Stk. 3
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for forudgående 2 kalenderår.
  4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
  5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
  6. Opstilling af kandidater til bestyrelsen
  7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  8. Valg af stemmeudvalg.

Stk. 4
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 5
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af et flertal af bestyrelsen, eller hvis en tiendedel af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemnet. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 6
Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de medlemmer, som har stemmeret. Hvis bestyrelsen eller et flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, sker det ved skriftlig afstemning.

§ 5 Bestyrelse

Stk. 1
Fabita ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen efter opstilling på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er inddraget.

Stk. 2
Der skal opstilles mindst 7 kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. I tilfælde af fratræden udenfor tur fra bestyrelsen indtræder suppleant for resten af perioden.

Stk. 3
Maksimalt 2 pladser i bestyrelsen kan besættes af studentermedlemmer eller pensionistmedlemmer.

Stk. 4
Maksimalt 1 repræsentant for interessemedlemmerne i Fabita kan vælges til bestyrelsen som et 6. bestyrelsesmedlem uden stemmeret, men med ret til at stille forslag.

Stk. 5
Valg til bestyrelsen sker ved urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 6
Ud af bestyrelsens midte udpeges en kasserer samt en BF-kontaktperson. Ud af bestyrelsens midte udpeges mindst en person, der har tegningsret på Fabitas vegne. Bestyrelsens arbejdsfordeling indskrives i referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde.

Stk. 7
Valgperioden løber i perioden fra den 1. i måneden, efter valg til bestyrelsen er foretaget og 2 år frem.

§ 6 Økonomi

Stk. 1
Fabitas regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2
Medlemskontingent til Fabita fastsættes på Fabitas generalforsamling gennem vedtagelsen af budgettet.

Skt. 3
Fabitas midler anbringes på bankkonto eller girokonto.

Stk. 4
Der skal forefindes et medlemskartotek for Fabita

§ 7 Faggruppens opløsning

Stk. 1
Fabita kan nedlægges af gruppen selv eller af hovedbestyrelsen – i enighed med gruppens bestyrelse.
Beslutningen om nedlæggelse skal ske efter afstemning på generalforsamling i Fabita med 2/3 flertal på generalforsamlingen.

Stk. 2
Ved uenighed mellem Fabita og hovedbestyrelsen om nedlæggelse overgår spørgsmålet til BF’s generalforsamling.

Stk. 3
Ved opløsning overgår Fabitas midler automatisk til BF.

20/9 2006 /RH