.
Ude i felterne: Formatændringer / praksisændringer 2009

Referat af indlæg v/ Hanne Hørl Hansen, bibliografisk konsulent, DBC

Hanne Hørl Hansen indledte sit oplæg med at give et overblik over hvilke typer af formatændringer der var indført i 2009. Styrelsen for Bibliotek og Medier varslede via kat-format-nyt allerede i november 2008 en række vedtagne ændringer i danMARC2 primært som følge af en større analyse af forholdet til MARC21 sekundært som følge af danske forslag til udvidelser.

Felt 008 delfelt d – nye koder

Der er indført to nye koder i dette delfelt – henholdsvis koden x for skønlitteratur og koden y for faglitteratur. Koden vil forbedre mulighederne for at kunne specificere søgninger på tværs af anvendte klassifikationssystemer i folke- og forskningsbiblioteker

Felt 042 Kode for teksters sværhedsgrad

Udover lix-tal (der angiver læsbarhed) tilføjes også nu lettal i de bibliografiske poster. Let-tal måler via en pointberegning læseegnetheden.

Felt 242 Oversat titel – hovedtitel

Oversatte titler anføres fremover i det nyindførte felt 242. Feltet vil typisk bruges ved titler i Grønlandsk bogfortegnelse og ved titler for indvandrere, hvis der ikke findes en dansk paralleltitel i materialet.

Felt 520 Note om værkets bibliografiske historie – delfelt n og delfelt r

Note om værkets bibliografiske historie er mest udbredt på bogområdet, hvor nye udgaver og nye oplag oftest forekommer. Fremover forkortes oplysningerne om den foregående udgave til kun at oplyse om udgavebetegnelse, evt. anden titel og år. Derudover medtages som noget nyt det nationalbibliografiske faustnummer på den foregående udgave i et nyt delfelt n, såfremt den tidligere udgave er registreret i nationalbibliografien.

Felt 517 Ændringer ved angivelse af målgruppe – brugerniveau – anvendelighed

DBC har indført en ny indekseringspraksis, hvor der overordnet angives målgruppe, hvis en specifik målgruppe fremgår af materialet eller af medfølgende materiale. Målgruppen angives som kontrolleret emneord. Kun når en målgruppe ikke kan udtrykkes kort og dækkende i form af et eller flere 666-målgruppeemneord formuleres en note i felt 517, f. eks. ”Beregnet til samtale mellem børn og voksne om vold i familien”.

Den største formatændring er indførelsen af funktionskoder som Hanne Hørl Hansen herefter gennemgik:

Felt 100/110/239/700/710/739 samt det nye felt 720 – funktionskoder i delfelt 4

DBC ændrer praksis fra at citere ophavsangivelser i felt 245 delfelt e og f til i stedet at anføre en funktionskode for ophavets funktion i forbindelse med et opslag på ophavet. Ændringen træder i kraft på bogområdet, lydmaterialer, netbøger og elektronisk tekst i fysisk form. Ved nye materialer – herunder nye udgaver – på disse områder vil der fremover ikke være anført felt 245 delfelt e og f.

Ændringen har sin baggrund i en nytilføjet, valgfri regel i Katalogiseringsreglernes 2. del, 1.1F1:

Valgfrit: Citerede ophavsangivelser kan erstattes af opslag på personer og korporationer. Opslagene suppleres i så fald med en angivelse af funktion.

Der vil som nu blive givet kontrollerede opslag på ophav, der ifølge Katalogiseringsreglernes 1. del bør give anledning til opslag i felterne 100, 110, 239, 700, 710 og 739. Herudover vil der i disse felter også kunne optræde en kode for ophavets funktion.

Ophav, der ifølge reglerne ikke giver anledning til opslag og derfor tidligere blev formateret i felt 245 delfelt f eller felt 250 delfelt d, vil fremover blive formateret i en ukontrolleret og direkte form i felt 720.I felt 720 vil der ligeledes kunne optræde en funktionskode for ophavets funktion.

Ophavsangivelser hørende til udgaven forsvinder samtidig fra felt 250 *c og *d vil i stedet blive formateret som de øvrige ophavsangivelser. De koder, der vil blive anvendt, fremgår af danMARC2’s bilag J, der løbende bliver ajourført: http://www.kat-format.dk/danMARC2/Danmarc2.bilagJ.htm

Der er også indført et delfelt g i felterne 700, 710, 720 og 739 til angivelse af koden 1 for et al.

Hanne Hørl Hansen gennemgik undervejs en række konkrete eksempler for at vise konsekvenserne af indførelsen af funktionskoder.

Formiddagen blev afsluttet med en række opgaver hvor deltagerne på temadagen kunne øve sig med at tilføje funktionskoder på en række udvalgte bibliografiske poster.