.
Bestyrelsesmøde, 16. august 2004

Referat af bestyrelsesmøde i FABITA den 16. august 2004

Til stede: Anne Kathrine, Bente, Blide, Bodil, Hanne

Dagsorden:
Godkendelse af referat
Opsamling på roadshows og forrige temadag
Generalforsamling – opgavefordeling
Temadag
Bladet – hvad har vi?
Faggruppemøde om netværk
Eventuelt

Referatet blev godkendt. M. h. t. nyt arrangement: Bodil ville både kontakte Henriette Fogh og Dorte Uldbjerg, og det er gjort.

Roadshows i København og Fredericia var vidt forskellige – måske fordi oplægsholderne også ændrede på fremlæggelsen efter første runde. Mødet i øst gik mest på processerne, men jyderne spurgte mest til priser. Begge møder var meget velbesøgte. Indlæggene er endnu ikke lagt på hjemmesiden, Bodil checker med Søren.

Forrige temadag: Mona Brügge fra Aalborg havde en korrektion til referatet. Hun anmodes om selv at skrive en tilføjelse som kan komme med i næste blad og på hjemmesiden. Anne Kathrine mailer. Regnskab: Fabita skal betale for 17 deltagende medlemmer. Efter deling af overskuddet bliver det 3384,50 kr.

Generalforsamling: Lis Nielsen har lovet at komme, og det skal annonceres i en reminder i bladet, på nyhedslisten og i mailinglisten. Bodil kontakter hende ang. evt. udstyr til indlæg, og om mulige kandidatforslag. Bodil spørger Niels Bergman om annoncen kan gentages og laver en opfølgning. Anne Kathrine, Hanne, Blide og Bente kommer til Nyborg. Lone spørges. Vedtægter findes i bladet for 1999:1. AKS skanner og mailer dem, så de kan komme i bladet og på hjemmesiden. Hanne laver dagsorden og program. Oplæg v. Lis N kl. 10, GF kl. 11. Søren laver regnskab og budget (Bodil kontakter ham). Bente skriver beretning senest 31/8, så den kan komme i bladet. Tilmelding til Hanne, som har kontakt til BFs sekretariat. Anne Kathrine laver skema over huskepunkter til planlægning af generalforsamling.
Kandidater: Bodil spørger om Søren genopstiller. Anne Kathrine spørger om Lone genopstiller. Resten genopstiller, men Hanne vil gerne trække sig, hvis der melder sig nok kandidater (hvordan gøres det rent organisatorisk?) Vi opfordrer kraftigt nye interesserede til at melde sig – vi mangler en interesseret, der har lyst til at arbejde med hjemmesiden. Mulige kandidater: Inger Høj? Ester Kristensen?

Temadag: Emner: Netpublikationer med og uden poster – hvem skal lave dem. Import af emnepakker. Bodil har talt med Henriette Fogh som har sagt ja, og Dorte Uldbjerg, som vil spørge Kirsten Pedersen, HBÅ. Anne Kathrine vil spørge i Aalborg, og Elsebet R?, Gentofte. Jytte Hansen vil snakke om dynamiske og statiske netpublikationer og om forskellen på behandling af artikler og bøger. Anne Kathrine spørger enten Herlev eller Slagelse. Bodil og Anne Kathrine går sammen og laver dagsorden. Annonceringen på hjemmesiden skal indeholde links til relevante dokumenter. Blide holder kontakten til Vejle, Bente sørger for flasker. Anne Kathrine har forlæg til tilmeldingsblanket. Tilmeldingen sendes til Hanne. Der kalkuleres med ca. 40.
Tidspunkt: 15.11 kl. 9.30-15.30 i Vejle. Fabita-medlemmer gratis, BF-medlemmer 150 kr, ikke-medlemmer, 250 kr. Tilmelding til Hanne senest 3 uger før. Annoncering i Bibliotekspressen (forhåndsannonce og aktivitetskalender), Bladet, nyhedslisten og på hjemmesiden. Deadline til Bibliotekspressen 23/8 komme i bladet den 7/9.

Fabita-bladet: Paul B.J. kommer med noget om matchning. Kirsten Larsen har noget om www.danbib.dk, men først til næste nr. Susanne Thorborg er ikke klar lige nu. Derudover har vi stoffet til generalforsamlingen (dagsorden, beretning og regnskab), samt evt. en korrektion fra Mona Brügge i Aalborg. Er der noget fra faggruppefællesmøderne, der kunne være interessant for læserne? Evt også en notits om de velbesøgte roadshows (hvem?)

Netværk: Bodil har været til BF-sparringsmøde med Jette Rasmussen og Lis Nielsen, og kunne berette at: Navne kan bevares, hvis de er godt indarbejdede. Økonomi kører hver for sig, der er ikke penge til fælles økonomi. Underskudsgaranti bevares. Ansættelsesgrupper bevares (men med mulighed for medlemmer ”udefra”). Interessegrupper kan oprettes på mere løs basis. Ensretning af medlemskaber, formålsparagraffer, faglig profil, standardvedtægter. Man ønsker gang i målsætningsdebatter, og mange ønsker at adskille de enkelte generalforsamlinger fra BFs generalforsamling.

Næste møde: Mandag den 8.11 kl. 9.00, helst på Lindevangs Alle.