.
Bestyrelsesmøde, 1. marts 2004

Referat af Fabita-bestyrelsesmøde 1. 3. 2004

Til stede: Anne Kathrine, Bente, Bodil, Hanne, Lone og Søren

Bodil fortalte, at BF’s generalforsamling ville blive afholdt den 23-24/10 på Nyborg Strand.

Vi var enige om, at vi godt kan holde vores generalforsamling sammen med BF – altså lørdag formiddag den 23. 10.

Bodil refererede fra det fælles faggruppemøde den 26. 2., hvor BFs visionsoplæg om bl.a. faglige netværk var blevet fremlagt. Bl.a. var forslaget  om ansættelsesgruppernes ligestilling med faggrupperne blevet diskuteret. Vi synes, at de kommer til at mangle et forum på tværs af ansættelsesstederne, hvor de kan diskutere deres særlige vilkår – især vil ansatte på små steder blive ladt i stikken.

Formålet skulle være at gøre det mere fleksibelt og mindre bureaukratisk samt at styrke fagligheden. Hvilket vi naturligvis ikke kan have noget imod.

Derimod fandt vi, at der var en række uafklarede spørgsmål bl.a. omkring det administrative. Skal vi stadig have en kasserer, eller kan BF overtage hele administrationen – også af tilskuddet fra BF?

Forslaget om, at bladene kun skulle udkomme elektronisk, syntes vi umiddelbart ikke om. Vi modtager ikke portostøtte, og mener at det har en værdi, at bladene kommer ud til bibliotekerne, hvor de ofte går i cirkulation. Ligeledes synes vi, at der skal være adgang til at kigge i alle de elektroniske faggruppeblade – ikke blot faggruppens eget blad.

Vi mener, at der stadig skal være nogen, der kan fungere som tovholder og kunne tage ansvar. En vis formel udpegning er også nødvendig, hvis man skal kunne søge tjenestefri.

Det er meningen. At ikke-BF-medlemmer skal kunne optages som interessemeddlemmer. Men hvad med vore institutionsmedlemmer?

Vi aftalte, at Bodil skriver et udkast til svar og mailer det rundt til os.

Papirerne fra Biblioteksfagligt Udvalg ligger nu på BS hjemmeside. Der arbejdes med effektivisering af samspillet mellem bibliotek.dk og de lokale systemer,  nedbringelse af overflødige fjernlånsbestillinger ved bl.a. mærkning af materiale, som ikke udlånes og links, der virker. Det er primært fjernlåns-ting.

Anne Kathrine kunne fortælle, at der var planlagt to roadshows. Den 12/5 i BF og den 25/5 i Fredericia. Tanken var, at det skulle være af lidt længere varighed, nemlig kl. 14-18.

BF, Fabita og DBC ville blive de officielle arrangører. Niels Bergmann havde aftalt med DBC, at de betalte fortæringen. Program for de to roadshows kan ses på BF’s hjemmeside under kalenderen

Ref. Hanne