.
Beretning for perioden 2001-2002

Beretning 2001-2002

Den 21. maj 2001 afholdtes en temadag på Roskilde Centralbibliotek med titlen ”Samsøgning – hvorfor, hvordan?”. Der deltog et halvt hundrede medlemmer, og Fabita fik flere positive tilkendegivelser.
Den 19. november havde vi annonceret en temadag i København med titlen ”Et år med bibliotek.dk – set med brugerøjne”. Desværre måtte dette arrangement aflyse pga. for ringe tilslutning. Årsagen var formentlig, at Biblioteksstyrelsen samme efterår holdt en række møder om samme emne. Da vi blev bekendt med Biblioteksstyrelsens møderække, drøftede vi, om vi skulle skifte emne, men vi valgte at fastholde vores oprindelige plan, fordi vi regnede med, at vores temadag, ville få en anden drejning, og at de to arrangementer ville supplere hinanden. Beklageligvis tog vi fejl.
Der har i perioden været afholdt 6 bestyrelsemøder, to i Århus, resten i København.
Til bestyrelsesmødet den 21. juni 2001 var Accessionsfaggruppen indkaldt, idet tanken var at det i hht. vores samarbejdsaftale skulle være et fælles bestyrelsesmøde. Accessionsfaggruppens reagerede imidlertid ikke på indkaldelsen, hvorfor Fabita holdt ordinært bestyrelsesmøde. Der har derfor ikke været afholdt bestyrelsemøde med Accessionsfaggruppen i beretningsperioden.
Danmarks Forskningsbiblioteksforening har etableret en interessekreds for registrering, vi har taget kontakt til gruppen mhp. evt. fremtidigt samarbejde. Ligeledes vil vi som i den forudgående periode have EDB-Faggruppen i tankerne ved planlægning af vore fremtidige aktiviteter.
Der er i skrivende stund udsendt tre numre af bladet Fabita – og et fjerde er på vej.
Det er hensigten sideløbende med det trykte blad at lægge indholdet eller dele af indholdet  ud på Fabitas hjemmeside. Når det ikke allerede er sket, skyldes det alene tidspres. De fleste af Fabitas bestyrelsesmedlemmer har i beretningsperioden ligget mere eller mindre underdrejet af presset af det daglige biblioteksarbejde. Det vil derfor være absolut ønskeligt, at bestyelsen bliver fuldtallig i den kommende periode.