.
Bestyrelsesmøde, 16. januar 2006

Fabita Bestyrelsesmøde den 16. januar 2006 i Bibliotekarforbundet kl. 10.00

Til stede: Anne Kathrine Skibelund, Bodil Dalgaard-Møller, Bente Herborg, Kate Toft Madsen, Ruth Hedegaard. Fra Hovedbestyrelsen Signe Lindgård Fogh-Nielsen

Afbud fra: Blide Kürstein Borg, Lone Lyk-Jensen

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde fredag den 28. oktober 2005
Der var følgende bemærkninger til ting der skal følges op på
Pkt. 2 og 6 medtages under punkt 8
Pkt. 4. medtages som pkt. 6
Pkt. 9 rettelse af poster.
Bodil uddybede. DBC arbejder på at få en ekstra mulighed i VIP basen for at kunne vælge kontaktpersoner til bibliografiske data. DBC vil også gerne have kontaktpersoner, ligesom bibliotekerne vil
Pkt. 10 Evt.
Depotbibliotekets projekt om katalogisering af ukatalogiseret materiale er under udvikling og ikke færdig endnu.

Pkt. 2: Udpegning af mødeleder
Anne Kathrine valgt

Pkt. 3: Valg af referent
Ruth valgt

Pkt. 4: Orientering fra HB
Signe orienterede fra  HB
Arbejdsopgaver:
Forberede generalforsamling
Undersøge privatområdet, bl.a. om de mange bibliotekarer, der ikke er medlemmer af BF.
Input fra gruppen, at BF i givet fald skal være bedre til kunne matche de mange forskellige tiltag og forhold, der findes blandt de bibliotekarer, som sidder i utraditionelle stillinger.
HB seminar i slutningen af februar sammen med Journalistforbundets og Forbundet Kommunikation og Sprogs hovedbestyrelsesmedlemmer.
Arbejder på at lave nyhedsmail til alle BF medlemmer, så man får at vide, når der kommer nyheder på hjemmesiden.
Anne Kathrine spurgte til udtalelserne fra faggrupperne. Udtalelserne ligger som baggrundsmateriale for HB.
Bente sagde, at der har været problemer med udtalelser til høringssvar til HB, hvor dels høringsfristerne kan være for korte, dels skal vi selv blive bedre til internt at organisere forløbet af høringssvar, og hvem der er ansvarlige.
Forslag om etablering af debatforum, tages op på internatet.
Signe deltager gerne i møder.
Ros til BFs jobmail.

Pkt. 5: Nye vedtægter for faggrupperne
Ruth havde lavet et udkast til vedtægter med udgangspunkt i standardvedtægterne for grupperne.
Der opstod forskellige uklarheder, som Signe undersøger:
Hvordan skal institutionsmedlemskab medtages. Vi opfordrer til et pkt 4 c..Institutionsmedlemskab der ikke automatisk giver ret til gratis adgang til arrangementer,
Prg. 4 stk. 4, hvad med vedtægtsændringer skal det være med 2/3 flertal
Prg. 5 stk. 4, maximalt en repræsentant, er det udover de 5
Prg. 5 stk. 6. hvordan forstås ordet tillige, og hvem har tegninsret, skal gøres klarere
Signe undersøger og giver besked. Ruth skriver rent og sender vedtægterne ud igen, så de konfirmeres endeligt på næste bestyrelsesmøde eller på internatet

Pkt. 6: Fabita organisatorisk
Ruth er sekretærvikar indtil videre
Internat er fastsat til søndag den 21. – mandag den 22. maj 2006
Anne Kathrine undersøger Dansk Folkeferie Middelfart, Hindsgavl og Røsnæs Sjælland Forslag til indholdspunkter til internatet
Faggruppens og faglig fremtid, indholdsmæssigt og formelt
PR marketing og kommunikation intern og ekstern
Bestyrelsens faglige oprustning
Vi hører gerne input fra Signe til indhold i internatet

Pkt. 7: Økonomi 2005 og 2006
Bodil uddelte årsregnskab 2005 og 2005 posteringer
Underskuddet fra temadagen om webservices skal deles med IT-faggruppen, så vi har stadig et solidt overskud på vores konto.

Pkt. 8: Bladet 2005:2 og 2006:1 og 2006:2

2005:2 er stadig ikke færdig. Anne Kathrine havde fået det klippet sammen men ikke kommet videre.
Det besluttedes, at de Anne Kathrine skal sørge for at få det sendt til trykning hurtigst muligt og prøve at aftale, at det kan trykkes hurtigere end sædvanligt.
2006:1: Deadline er den 18. april og indholdet er:
Referater fra temadagen om webservices. Referaterne sendes til Kate, som kan søge assistance hos Bodil.
Artikel af Kate om FRBR: Functional Requirement for Bibliographical Registration
Artikel af Bodil om kodernes funktionalitet – mat i koderne
2006:2  Der var forslag om et temanr. Om materialevalg.
Anne Kathrine sørger for en artikel om CB materialevalgsportalen
Bodil sørger for artikel om materialevalg på Netpunkt
Nye vedtægter og internatet

Pkt. 9: Hjemmesiden
Udskydes til næste gang. Dog beder Kate Janus skifte farve, jvnf. IT faggruppens hjemmeside, som er god og inspirerende.

Pkt. 10: Evaluering af temadag om webservices
Bodil samler kritikpunkter sammen og sender dem til Niels Bergman som sekretær for grupperne og til Signe fra Hovedbestyrelsen. Opfordring til afholdelse af et evalueringsmøde. BFs hjælp har langt fra fungeret optimalt.

Pkt. 11: Næste bestyrelsesmøde
Mandag den 13. marts kl. 10-16 på Statsbiblioteket

Pkt. 12: Evt.
Bodil orienterede: DBC datadivision vil samle et forum for netregistrering. Vil lave kampagne og brugergruppemøder om netregistrering.
DFs forum for registrering er interesseret i fællesdag om netregistrering.
Anne Kathrine orienterede: Roskilde Centralbibliotek har holdt katalogiseringskurser for personalet i de tekniske afdelinger.
De har lavet Erfagrupppe og inviteret Anna Rasmussen, som står for data på folkebiblioteksområdet. Desuden har de lavet Erfaforum på hjemmesiden

Den 17/1 2006
Referent Ruth