.
Bestyrelsesmøde, 19. januar 2004

Referat af Fabitabestyrelsesmøde den 19. januar 2004

Tilstede: Anne Kathrine, Bente, Blide, Bodil og Hanne
Afbud fra Lone og Søren

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændring. Da Niels Bergmann ville kigge ind ved middagstid for at tale om muligheden for at lave et roadshow om materialevalg, tilføjedes dette som pkt. 1a

Referatet fra bestyrelsesmødet  29. 8. 2003 blev godkendt. Som opfølgning til pkt. 9: (Slutregnskab for temadagen om formater) oplyste Bodil, at der stadig ikke forelå slutregnskab. Bodil rykker Hanne Dahl og Henning Midtgaard, og gør opmærksom på, at vi ønsker slutregnskab både for denne temadag og for den netop afholdte.

Temadag om materialevalg. Anne Kathrine byder velkommen. Jesper og Anne Kathrine deles om at være ordstyrer, således, at Anne Kathrine tager formiddagen og Jesper eftermiddagen. Ordstyrerne introducerer kort og opfordrer oplægsholderne til at præsentere sig selv. Der skal også være tid til spørgsmål.
En henvendelse fra DBC Medier, som følte sig forbigået, var blevet tilbagevist.
Der var 88 tilmeldte og forventedes en halv snes stykker mere. Anne Kathrine havde opgjort fordelingen på bibliotekstyper – og der var relativt få fra folkebibliotekssektoren, hvilket undrede os lidt, fx var hverken Århus, Gentofte eller Herning repræsenteret.
Vi fordelte referaterne, således at Bente tog leverandørerne, Blide: Steffen C. Sørensen og Anders Bülow, Bodil: Else Goul og Arne Bak-Sørensen og Hanne: Jesper, Anne Kathrine og Mona Brügge.  Referaterne sendes til Hanne.
Bjarne køber vin for 300 kr pr oplægsholder.

Roadshow. Vi skal med i planlægningen for at præge det. Anne Kathrine og Lone deltager i arbejdsgruppen. Vedr. emner foreslås: Samarbejde mellem folke- og forskningsbiblioteker, valg/vidensdeling, ”De hellige køer”. Desuden kan temadagen afføde nogle spørgsmål.

Bladet. Næste nummer vil komme til at indeholde referaterne fra temadagen
Bodil spørger Susanne Thorborg om artiklen vedr. DK5.

Mht. emner til kommende numre har vi et hængeparti vedr. dybe links, måske Paul Jensen kunne skrive noget om dobbeltposter og forbedret match.
Det forlyder, at DPB vil skære ned på emneord. Det var måske et godt tema for vores diskussionsforum. Emneordets rolle i dagens bibliotek/er emneord et godt sted at spare? Bodil kontakter Else Marie Lauridsen.

Hjemmesiden. Vi må se, om vi ikke i den nye bestyrelse kan få en person med ressourcer til at tage sig af hjemmesiden.

Nyhedsbrev og diskussionsforum. Der er nu 25 tilmeldte til vore nyhedsliste og diskussionsforum – heraf tre gæstemedlemmer, Anne Rasmussen, Gerda Kragh Pedersen og Mona Madsen. Mens ikke BF-medlemmer skal godkendes af BF, må andre BF-medlemmer må gerne kigge med.
Fællesfaggruppemøde.  Bodil refererede, at Bente Stonor Nielsen havde haft et større indlæg om rapporten ”De små bibliotekers rolle i lokalsamfundet”. Rapporten kan downloades fra BF’s hjemmeside.  Jesper Lauersen orienterede om  betydningen for bibliotekerne ved en evt. omlægning af strukturen på det primær- og amtskommunale område. Jette Rasmussen fortalte om, at Hovedbestyrelsen arbejder på et diskussionsoplæg bl.a. vedr. en ændret faggruppestruktur. Oplægget bliver udsendt snarest. Bodil Wöhnert fortalte om Referencefaggruppens projekt ”Folkebiblioteket år 2030” og om arbejdet i Det Bibliotektsfaglige Udvalg vedr. bibliotek.dk

Det Biblioteksfaglige Udvalg vedr. bibliotek.dk  Bodil Wöhnert er flink til at orientere om arbejdet. Vi er nødt til at komme med vores besyv over mailen.
Bodil mente, at det vigtigste af de tre bibliotek.dk-områder er samarbejdet mellem bibliotekerne og håndteringen af fjernlånsbestillinger, da antallet af disse bestillinger er steget kraftigt siden idriftsættelsen af bibliotek.dk