.
Bestyrelsesmøde, 12. juni 2003

Referat af bestyrelsesmøde i Fabita den 12. 6. 2003

Til stede: Anne Kathrine, Bente, Blide, Bodil, Hanne og Søren
Afbud fra Lone

1.    Valg af referent: Hanne
2.    Godkendelse af dagsorden: Godkendt med få ændringer
3.    Godkendelse af referat:
Hanne foreslog, at sætningen om optælling flyttes ned til sidst og omformuleres således: Én gennemgang af medlemslisten viste, at der er 44 medlemmer i Øst- og 26 medlemmer i Vestdanmark.
Søren bemærkede til pkt. 5, at bemærkningen om , at hjemmesiden er under revision, nu er fjernet.
Referatet blev godkendt med ændringerne under pkt. 2.

4.    Høring om bibliotek.dk
Bente har sammenskrevet og indsendt Lones, Sørens og sine egne kommentarer. Vi fandt resultatet i orden. Bente tilføjede, at hun betragtede bibliotek.dk som et redskab, og at brugeren ikke skelner mellem, om de søger en artikel, en bog eller et tidsskrift. Bodil supplerede, at artikelsøgningen var forbedret, og at ændringerne ellers i høj grad sker på baggrund af bibliotekarønsker.
Hvis der kommer et udspil som resultat af vores høringssvar, tager vi kontakt via mail.

5.    Henvendelse fra Leif Andresen
Leif Andresen havde forhørt, om Fabita kunne gøre opmærksom på Biblioteksstyrelsens opslag af Charlotte Pedersens stilling. Vi sender en mail til medlemmerne med link til stillingsopslaget.

6.    Bladet
Vi tilstræber, at efterårsnummeret bliver et temanummer om netpublikationer.
Lone har fået tilsagn fra Helsingør om et indlæg.
Problematikken er bl.a.: Hvad skal i katalogen eller på websiden? Hvordan håndteres DBC’s leverencer af netpublikationer?
Anne Kathrine  fortæller, at Roskilde behandler netpublikationer på lige fod med andet bogvalg – og at de lægges i katalogen. Det samme gælder e-tidsskrifter, om end de hidtil har ført en stedbarnlig tilværelse.
Hvordan håndteres publikationer, som både kommer på nettet og i fast form? Hvis der lægges links til netpublikationerne i 523, hvordan vedligeholdes de så?
Hvis der inddateres links, skal det så være links til institutionerne eller til publikationerne? Bodil gør opmærksom på, at der er ophavsrettigheder på mange dybe links.
På SB hælder beslutningen til, at der ikke lægges links i posterne, men at katalogiseringerne på netpublikationerne lægges i katalogen.
Hvad sker der, hvis man kasserer papirudgaven? Kan man stole på arkivdesken?
Hvilke materialevalgskilder er der, og hvordan er de – både set fra bruger- og fra producentside.
Bodil taler med Datadivisionen om muligheden for et indlæg – selvstændige poster kontra fællesposter.
Anne Kathrine snakker med en fagreferent om et indlæg om Roskildes tilgang til håndteringen. Bodil kontakter Leif om BS’s status på området. Vi spørger i eftermiddag, om nogen på AUB kan skrive et indlæg. Bente overvejer at snakke med Lou. Der er deadline slut august/primo september.

Et temanummer kan evt. lægge op til en temadag om emnet: den virtuelle del af katalogen, Hvad er det for en katalog, vil vil have? Hvad skal der ligge i den – og hvor? Én katalog eller et katalogkompleks? Formidling og katalog. Vi går videre den 29. 8. hos Blide.

7.    Hjemmesiden – nyhedsliste
Bodil omdelte Niels Bergmanns papir om indholdet på faggruppernes hjemmesider. Vores opfylder stort set de skitserede punkter. Bente havde kigget på de andre gruppers hjemmesider, og vi diskuterede struktureringen af indholdet. Skal bladet ligge der, som det sendes til trykkeren med henvisninger fra andre punkter på hjemmesiden (eksempelvis: Referater) til bladet – eller skal indholdet i bladet splittes op under de relevante punkter på hjemmesiden? Det sidste vil kræve mere redaktionsarbejde. Men redundans bør undgås.
Vi beder Bodil meddele BF, at vi både er interesseret i at få oprettet et diskussionsforum på BFs hjemmeside med link fra vores egen side, og en nyhedsliste.
Hanne sender mail til medlemmerne om tilmelding med medlemsnummer (står i højre hjørne på Bibliotekspressens bagside). Vi tilmelder os selv. Bodil sender Hanne oplysningerne om BS’s stillingsopslag, så de kan komme med i mailen.

8. BF’s fælles faggruppemøde
Bodil refererede, at Niels Bergmann havde plæderet for, at Fabita lavede et roadshow om materialevalg, at at hun havde svaret, at det ville vi godt overveje.

9.    Evt.
Søren fortalte, at regnskabet for 2002 var færdigt og revideret, Der var et lille overskud på 6.351,73 kr.

Fællesmøde med DF’s Interessekreds for Registrering
Til stede fra DF: Hanne Bienert, Hanne Hørl og Jesper Bendix. Fra Fabita: samme som ovenfor  minus Søren.

Begge grupper var enige om, at det havde været et godt fællesarrangement i april både mht. indhold, placering og økonomi, og  vi gerne fortsætter samarbejdet. Hanne Hørl havde fået bekræftet, at de økonomiske spilleregler for samarbejdet, som vi havde aftalt, var OK. Interessekredsen overvejede at udskifte ordet Interessekreds med Forum, men det var ikke afklaret. Bodil understregede betydningen af, at vi også fremover prøver at koordinere vore tilbud.
I DF havde man talt om muligheden for at lave en ”rullende” konference om matrialevalg, fx begyndende i Aalborg på AUB og NJL og med overnatning et sted og diskussionsoplæg og –mulighed.
Bodil fortalte om BF’s opfording til roadshow. Vi var enige om, at et roadshow er for lidt til blot nogenlunde at dække emnet. Men Fabita er skeptisk over for flerdages arrangementer, fordi vore medlemmer har svært ved at komme af sted. Det kunne også være en mulighed at holde to temadag med et interval. Har BF andre emner? Eller kunne et samarbejde BF/DF tænkes?
Anne Kathrine spørger Niels Bergmann.
DF har med bogvalget tænkt dels på metoden (teknisk) dels på indhold (udvælgelsen). For DF er især det udenlandske bogvalg interessant.
Vi fortalte om formiddagens overvejelser om elektroniske ressourcer i eller uden for katalogen, og endte med at nedsætte en gruppe bestående af: Anne Kathrine, Hanne Bienert, Jesper og Lone til at arbejde videre med idéerne om én/to temadage om materialevalg: hvilke trends, typer og materialer – og hvad så med e-materialerne … ”Føljetonen fortsættes”. Gruppen holder møde den 12. eller 14. august, hvorefter vi hører fra dem, og Fabita kan så drøfte det hos Blide.