.
Bestyrelsesmøde, 12. maj 2003

Referat af bestyrelsesmøde i Fabita den 12.5.2003 i BF

Tilstede: Søren, Lone, Bodil, Hanne, Blide, Bente og Lis Nielsen fra hovedbestyrelsen, der var inviteret.
Fraværende: Anne Kathrine.

1.    Evaluering af temadagen
Det var godt, at folk fra hele væsenet var med til mødet. Der var indkommet mange roser. Det var et scoop, at der kom så klar en udmelding fra Jens Thorhauge. Alle elementer bør inddrages i ressourceberegningerne . Christer Larsson var svær at referere og høre på, men det  han sagde var fint nok. Der var 110 deltagere, og det var godt, at vi gik sammen med DF. Overskuddet deles, når vi har betalt for vore medlemmer. DF folkene vil også diskutere finansieringsmodellen internt. Vi kan evt. tale med Bodil Wöhnert og Referencen om deres samarbejde med DF. Lokalerne var gode, men man skal være meget opmærksom på aftaler med pedellerne. Man skal checke lydstyrken.

2.    Medlemsundersøgelse – spørgeskemabesvarelser
Hanne resumerede resultatet af undersøgelsen. Det er karakteristisk, at de fleste af os er ”multifunktionelle” – vi har mere end én opgave. Optællingen viste, at der er 44 besvarelser fra Øst- og 26 fra Vestdanmark.
I svarene falder ønskerne til aktiviteter i 4 grupper:
•    Webkatalogen – præsentation og brug
•    Formater
•    Accession / materialevalg
•    Netpublikationer

3.    Kommende aktiviteter
Vil holder møde med DF-gruppen den 12.6 på DBC, og diskuterer fælles temaer.
Mulige emner:
Webkatalog / katalogisering af netpublikationer – DF havde en temadag sidste år, måske skal vi selv holde et arrangement om dette?
Berigelse af poster – forskellige vinkler på berigelse? (evt. Per Nonboe?) Manuel berigelse? kan opgaven deles mellem folkebibliotekerne?

4.    Bladet – herunder fra punkt 6: nyhedsbreve.
Det nys færdigproducerede blad blev et stort, godt nr. Vi har stadig løfte om en DK5 artikel fra Susanne Thorborg. Et blad koster ca. 5000 i tryk plus udsendelse. Det er OK at bladet også indeholder referater.
Kan vi være mere aktuelle ved at sende nyhedsbreve ud pr mail? Hvad egner sig bedst til udsendelse i trykt form og hvad pr mail? Det trykte blad kan ikke erstattes af nyhedsbreve, som kun er tilgængelige på BFs hjemmeside via medlemslogin, men det kan suppleres med kort og hurtig information i nyhedsbreve.
Der var tvivl om, hvordan vi skal forholde os til et diskussionsforum, vi tager det op igen senere.
Muligt indhold til næste blad: Materialevalg på netpublikationer – hvad skal i katalogen? Lone spørger en fra Helsingør. Lone spørger til NetKat i Hillerød. Søren spørger Ester ? , hvad det præcis var, hun gerne ville have taget op. Bente spørger i ÅKB.

5.    Hjemmesiden
Søren har revideret og lavet om og skrevet, at siden er under revision. Evt. nyt indhold kan formidles via et nyhedsbrev. Vi overvejer målsætning for hjemmesiden og indhold til næste gang. Bodil spørger Niels Bergmann om de har formuleret nogle krav til hjemmesiderne. Søren vil gerne have alle numre af bladet til et web-arkiv.

6.    (fortsat) BF fællesmøde den 22.5
Bodil går til mødet og kommenterer BØFAs indlæg om samarbejde. Bodil sender evt. materiale om biblioteksloven ud til kommentar.

7.    Høring om Danbib-modellen og evt. kommende høringer.
Vi kan ikke nå at indkalde til ekstra møder med kort varsel i lignende situationer, men vi skulle kunne kommunikere indbyrdes ved at sende en kort mail til hinanden og så svare til alle, så vi dermed lader en bold rulle.

8.    Næste møde
29 august i Flensborg.