.
Generalforsamling, 15. januar 2003

Referat af generalforsamling i FABITApå DBC onsdag den 15.1.2003

1.    Valg af dirigent: Hanne Hørl Hansen blev valgt
2.    Valg af referent: Bente Herborg blev valgt
3.    Bestyrelsens beretning, ved Hanne Grau
Hanne gennemgik den skriftlige beretning, trykt i FABITA-bladet 2002, nr. 2, og kom bland andet ind på det uheldige i, at et af vore arrangementer kolliderede med en møderække fra Biblioteksstyrelsen. Hun fortalte også om vores seneste tiltag, medlemsundersøgelsen, som vi først har set resultatet af efter at den skriftlige beretning var udsendt. Der kom 23 besvarelser, som vi er meget glade for, vi har absolut fået input til nye aktiviteter. Beretningen godkendtes.
4.    Regnskab for 2000-2001, ved Søren Kaae
Faggruppens økonomi er god, vi har faktisk været indstillede på at afholde arrangementer, hvor nogle af vore opsparede midler kunne gå til rejserefusion til medlemmerne, men dels har vi  indtjent bidrag fra de ikke-medlemmer, der har været til arrangementerne, og dels var der jo altså et arrangement, der blev aflyst.
Claus Jørgen Gunnar spurgte, om fagforeninger godt måtte have aktionærkonti, det skal undersøges i BF.
Regnskabet blev godkendt.
5.    Forslag til kommende arbejder
Sammen med DFs interessegruppe for registrering er vi i færd med at planlægge en vidensdelingsdag om formater, som skal løbe af stablen til april. Vi vil også se nærmere på de ønsker, der fremkom i medlemsundersøgelsen. Esther ?? foreslog en debat om on-line poster i eller uden for bibliotekets katalog.
6.    Budget: De indkomne forslag påvirker ikke budgettet, som det er opstillet i bladet. Budgettet blev vedtaget.
7.    Orientering om valg til bestyrelsen:
Ifølge vedtægterne skal der opstilles mindst 7 kandidater. 5 kandidater fra den siddende bestyrelse genopstiller.  2 nye kandidater: Anne Kathrine Skibelund, Roskilde og Blide Kürstein Borg, Flensborg. Vi kunne godt bruge nogle flere suppleanter, vi var tyndt besat i den forgangne valgperiode.
8.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:
Dorete Larsen og Gitte Behrens, Statsbiblioteket  blev valgt til revisorer, Claus Jørgen Gunnar KKB blev revisorsuppleant.
9.    Valg af stemmeudvalg: Dorete Larsen og Gitte Behrens, Statsbiblioteket  blev valgt.
10. Eventuelt: Generalforsamlingen afsluttedes.