.
Værktøjer i hverdagen til genbrug og katalogisering på et forskningsbibliotek / referat af Kira Stine Hansens indlæg

Kira Stine Hansen holdt et spændende indlæg om hverdagen på Københavns Universitetsbibliotek, hvor hun som ”katalogiseringsnørd” primært arbejder med optimering og tilpasning at katalogdata. Hun har arbejdet meget med sammenlægning af katalogdata fra det tidligere DNLB og KB. Som hun udtrykte det ”Systemet kan ikke fungere uden gode data”. Én af udfordringerne har været at skabe en katalog med enhedsposter (én fælles bibliografisk post pr. titel uanset hvilke afdelinger eller institutter der har materialet)

Kiras indlæg indeholdt: Hvad gør vi med henholdsvis trykt og elektronisk materiale og Fremtiden – problemer og ønsker. Hendes slides kan ses på www.fabita.dk under temadagen.

Trykt materiale

Hun indledte med en gennemgang af den nuværende procedure for trykt materiale.
Det centrale værktøj er et materialevalgsmodul der arbejder sammen med Aleph-systemet. Institutionen modtager for meget materiale og for mange bestillinger til at det kan håndteres manuelt.

Materialevalget består i ugentlige kørsler af foruddefinerede søgesæt mod DanBib. De fremfundne poster sendes igennem et lokalt filter, der konverterer posterne til KB-katalogpraksis, hvorefter de lægges ind i materialevalgsmodulet. I dette modul bliver de klassificeret og gjort klar til bestilling.

De ugentlige kørsler af søgesæt suppleres med manuel samsøgning på 3-400 enkeltposter pr. måned i DanBib, Deutsche, ”Ugefortegnelsen”, Litteratursiden, Bibsys m.fl. Disse poster gennemløber derefter det samme flow som søgesættene. De resterende titler søges som det sidste i Google. Sidste udvej er grundkatalogisering.

Når titlerne er fundet og klassificeret lægges de bibliografiske poster og de tilhørende accessionsdata ind i Aleph ”ved et tryk på en knap”, og accessionsklienten danner en EDI-bestilling (et elektronisk forlagssystem) der sendes til forlagene. Dagen efter modtages en elektronisk ordrebekræftelse.

Pligtafleveringsmateriale katalogiseres af DBCs katalogiseringsservice. Det indebærer dog et problem, da KB pt ikke bruger kræfter på at matche disse poster med de øvrige katalogposter i Aleph. Kira nævnte at KB gerne vil kunne genbruge fra WorldCat.

Ovennævnte procedurer fungerer efterhånden udmærket, men det har været en tung udviklingsproces, og der vil fortsat blive udviklet på funktionaliteten.

Elektronisk materiale

Kiras næste punkt var de nuværende procedurer for elektronisk materiale. På KB diskuteres det for øjeblikket om gratis elektronisk materiale overhovedet skal ind i katalogen, da det er nemt at finde via nettet. URL’erne til dette materiale skal lægges ind i Aleph manuelt, og for øjeblikket er det kun de vigtigste der katalogiseres.

Licens-ressourcer lægges ind katalogen, og KB køber MARC21-poster sammen med adgangen hvis det er muligt. Der er forhandlet med fx med Elsevier om køb af poster, det forudses at betyde mange poster. Ellers modtages URL’er i Excell-ark, der omdannes til poster og lægges ind.
Filer med poster for tidsskriftpakker behandles på to måder.

 • De små pakker behandles manuelt, da analysearbejdet forud for en maskinel konvertering er for stort i forhold til antal titler.
 • De store MARC21-filer konverteres via DBC’s Konverteringsservice til danMARC2 og efterbehandles af et lokalt KB-script til lokale katalogforhold. Efterbehandlingen består bl.a. i sammenkobling af felter til visningen (fx for flere URL’er og deres tilhørende forlagsoplysninger), fjernelse af ”fejlagtige” felter (fx 440) m.m.

De færdige poster lægges derefter ind i REX.

Hver enkelt leverandør skal analyseres og scriptet (og evt. DBCs Konverteringsservice) tilpasses til at tage højde for afvigende katalogiseringspraksis.

Fremtiden

Kira kunne se en del problemer der skulle håndteres i forbindelse med optimeringen af data og samspillet med dem:

 • Mere effektivisering/automatisering stiller store krav til data
 • IT/scripts skal udvikles løbende – er for øjeblikket en flaskehals på KB
 • Aleph – store datamængder der skal håndteres – kan lægge systemet brak
 • Projekt ”Hyldeklare bøger” – hvornår skal posten komme? – fra fx Dawson. For tidligt i anskaffelsesprocessen giver evt. uønsket ophobning af lånerbestillinger – for sent giver dubletbestillinger og manglende synliggørelse af nye titler
 • Primo – nye datakilder – fx websider – skal kunne tale sammen med ”de gamle”
 • Emnedata – forskellige typer skal udnyttes sammen/parallelt
 • Artikelposter – samsøgning – DADS er indkøbt og skal spille sammen med resten
 • Høstning af metadata kræver anden form for registrering (Netarkivet)

Hun havde følgende ønsker til fremtiden:

 • National ensretning af katalogiseringspraksis – standardisering – KB ”tør” ikke ajourføre deres poster automatisk, da posten der evt. ajourføres med kan være ”forkert” i forhold til KB’s praksis
 • Matchning / én post frem for klynger – det er svært at styre, hvilken post fra klyngen man henter hjem til genbrug
 • DNB-poster i DanBib – KB vil gerne have Deutsche Nat.Bib. ind i selve DanBib
 • Indholdsfortegnelser – med og søgbare bl.a. fordi emnedata er for forskellige, samt giver flere søgbare friteksttermer i posterne
 • Mere fokus på elektronisk materiale – mange flere poster ind i DanBib
 • Betalingsmodul til de licensbelagte materialer – så det er muligt at bestille og betale via DanBib. Det er efterhånden muligt da KB begynder at få ejerskab i forhold til materialerne ind i kontrakterne
 • Tværfagligt arbejde omkring emnedata/emne”mapping” – det er svært med mange forskelligartede datakilder mht. emnedata, for hvordan skal brugerne lave en fuldstændig søgning?
 • ”On-the-fly” opdatering – opkvalificering af egne poster med berigelser fra andre

Kira sluttede af med at sige at fælleskatalogen er vigtig for KB da den også udfylder disse tre funktioner: Profilering af biblioteket, reservesystem for lokalsystemet (backup – worst case!) og et vigtigt fællesskab indenfor det danske biblioteksvæsen.

Et par spørgsmål til Kira gik på:

 1. Primos samlefunktion i forhold til forskellige datakilder? Svar: der arbejdes med den, men KB har ikke helt sluppet tanken om fx enhedsposter og der er pt. problemer med at få vist alle beholdninger ordentligt
 2. Hvem skal håndtere de automatiske funktioner fremover? Svar: katalogiserings-folkene skal stadig ind over, da de er de bedste til at vurdere den faglige funktionalitet og dataindholdet

Leif Andresen (B&M) nævnte to projekter der kan have forbindelse til indholdet i Kiras indlæg:

 1. Et projekt der analyserer værdien af at lægge danske poster i WorldCat. Det skal evt. kunne erstatte MLT-posterne i DanBib (MLT: LC-, BNB- og ISSN-posterne)
 2. Et projekt der vurderer muligheden for DanBib som ægte fælleskatalog. I dette projekt arbejdes der med en (frivillig) struktur med enhedsposter, som det vil være muligt at lokalisere på og evt. berige (svarende til den oprindelige DanBib-model)

Det blev desuden nævnt at DBC og AUB arbejder på et lille projekt vedrørende automatisk berigelse af forlagsposter. I dette projekt indgår der et ”flette-downloadformat”, der skal kunne flette ønskede data/felter fra de øvrige poster i klyngen ind i den post der downloades. Det vil evt. kunne bøde lidt på nogle af ulemperne ved DanBibs klyngestruktur.

Ref. Bodil Dalgaard Møller