.
Værktøjer i hverdagen til genbrug og katalogisering på et folkebibliotek /referat af Anne Kathrine Skibelunds indlæg

Anne Kathrine Skibelund, der er udviklings- og projektkonsulent ved Roskilde Bibliotekerne, havde valgt at tilføje sit oplæg en dimension mere – refleksioner omkring lokalkatalogen, og i tilknytning hertil stillede hun følgende spørgsmål:

  • Lokalkatalogen – hvad gør vi i Roskilde?/det kunne vi gøre.
  • Hvor meget skal der være i lokalkatalogen?/mange data eller ”ren katalog” med links?
  • Skal vi have én eller flere slutbruger-grænseflader?

Anne Kathrine indledte med at oplyse forskellige fakta om Roskilde Bibliotek herunder om materialebestand på 731.000 enheder og årligt udlånstal på 1,5 millioner, besøgstallet på biblioteket er på 600.000 og på hjemmesiden 500.000. På Roskilde Bibliotek katalogiseres til Danbib, lokalkatalogen, lokalbibliografien og til særlige projekter f. eks. Engelsk for alle. På årsbasis eksporteres mellem 1200 og 1800 poster til Danbib. Ved indkøb af materialer anvendes materialevalgsklient.

Anne Kathrine gjorde dernæst rede for, hvilke posttyper, der findes i Roskildes lokalkatalog – først og fremmest import af de klassiske dataleverancer fra Danbib og desuden import af elektroniske ressourcer fra Faktalink, Forfatterweb, BNG, Juraport, ebøger og som det sidste nye netlydbøger. Hertil kommer egne grundregistreringer af alle typer materialer, det omfatter også elektroniske ressourcer. Mange af de importerede udenlandske poster beriges med emneord og links, men der er et vist ressourcespild med dobbeltregistreringer af flere folkebiblioteker p.g.a. den nuværende indberetningsform til Danbib.

Eksempler på værktøjer der anvendes ved genbrug er MARC21-konverterede poster via DBC, hvor klassifikationen fravælges – blandt andet nogle Masterfile-tidsskriftposter. Fra Bibsys, Libris og Worldcat genbruges poster, men der er behov for tilretninger både m.h.t. navneformer, emnedata og klassifikation.

Anne Kathrine efterlyste en nem mulighed for genbrug og berigelse i forbindelse med e-ressourcerne, det kunne f.eks. være genbrug fra Licensguide.dk’s faktablade. I Roskildes lokalkatalog findes i øjeblikket flere former for berigelser: bogforsider, 856-felter med links, emneord – hentes bl.a. fra Amazon og Google Books, ”Den der har læst … har også læst”, og det sidste nye er Podcast fra egne Bogcafé-arrangementer – i felt 523 tilføjes: Klik her og hør om bogen + url’en (indtil videre kun få eks. på podcast). Anne Kathrine havde også forslag til andre former for berigelser, det kunne være: rating, interviews med forfattere (via Litteratursiden), ”Mente du …?”, metadata-berigede RFID (flere data lægges i chip’en), købeknap, ”godbidder”.

Roskilde Bibliotek har i forbindelse med projektet Engelsk for alle lavet lokale registreringer og berigelser, hvor de nationale poster beriges med niveau og rating vha. symboler, og disse oplysninger er også anbragt på de fysiske materialer.

Til slut ridsede Anne Kathrine nogle problemstillinger og spørgsmål op:

  • Links ”ud i verden” skal kunne vælges fra Materialevalgsklienten, herfra kunne emnedata hentes.
  • Fordele og ulemper ved berigelser i lokalkatalogen.
  • Funktionaliteter skal kunne slås til og fra.
  • Materialer der ikke kan lånes – muligt at fravælge at få disse materialer vist.
  • Skal slutbrugeren have én eller flere synlige grænseflader?

Til sidstnævnte forslag var der kommentar fra Kirsten Larsen, DBC: Projekt er på vej med adgang til søgning i bibliotek.dk eller lokalt katalog via borger.dk med fælles login-løsning. Leif Andresen, Styrelsen for Bibliotek og Medier, supplerede med oplysning om, at et projekt med bibliotek.dk som lokalkatalog startes op i efteråret. Slides fra oplægget kan ses på www.fabita.dk under temadagen

Referent: Lene Østergaard.