.
Beretning 2003-2004

Til den forrige generalforsamling i Aalborg den 26. oktober 2002, var der 4 fremmødte: 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 HB-medlem! Generalforsamlingen blev derfor suspenderet og genoptaget den15 januar 2003, og vi havde da allieret os med Per Hoffman Hansen fra Silkeborg, der havde et spændende indlæg om Databasen, bibliotekets diamant. Det lokkede 17 deltagere af hus.Den valgte bestyrelse har siden da afholdt 8 møder, og de har primært været anvendt til at planlægge arrangementer og indlæg til Fabita-bladet, men vi har også behandlet henvendelser udefra, og vi har evalueret den medlemsundersøgelse, vi satte i værk sidst i forrige valgperiode. Besvarelserne viste, at de fleste af vore medlemmer er multifunktionelle, og at ønsker til aktiviteter kunne opdeles i 4 temaer: Materialevalg/accession, webkatalog, formater, og netpublikationer. Disse ønsker har vi så tilstræbt at efterkomme.

Fabita har haft et meget vellykket samarbejde med DFs Forum for Registrering. Vi har afholdt to fælles velbesøgte temadage: I april 2003 en vidensoprustningsdag med titlen: Når bare formatet holder – med sammenligning mellem Marc21 og DanMarc2 belyst af forskellige oplægsholdere. Og i marts 2004 en dag om materialevalg med titlen: Et valg er et valg er et valg – eller er det? Her var både bidrag fra forsknings- og folkebiblioteker samt leverandører. I maj 2004 har vi i samarbejde med BF og DBC afholdt 2 roadshows om Materialevalg under forandring, henvendt til folkebibliotekerne.

Fabita-bladet har selvsagt indeholdt stof fra de nævnte temadage, og desuden har vi samlet stof til et nummer om netpublikationer. Det emne er vi imidlertid ikke færdige med, så vi har en temadag på bedding til den 15 november med titlen: Har du styr på netpublikationerne i din base?

Som nævnt har vi også behandlet henvendelser fra BF: 1 besvarelse om bibliotek.dk, og nu senest om den nye netværksstruktur, som omtalt i sidste nr. af bladet. Vi håber på en engageret diskussion i forbindelse med generalforsamlingen.

Endelig skal nævnes, at vi har kigget på vores hjemmeside og på mulighederne for nyhedsbrev og diskussionsforum via BFs hjemmeside. Der er desværre ikke tilmeldt så mange, at vi har kunnet erstatte vores gamle mailingliste med et nyhedsbrev. Vi kunne godt bruge et nyt engageret bestyrelsesmedlem, der vil være med til at give hjemmesiden et løft.

Vedtægter

§ 1. Formål
Fabita, Bibliotekarforbundets faggruppe vedr. kataloger har til formål at tilgodese medlemmernes faglige og økonomiske interesser og virke rådgivende over for Bibliotekarforbundets
hovedbestyrelse, samt påvirke de centrale biblioteksinstanser. Faggruppen følger udviklingen inden for udarbejdelse og brug af kataloger, herunder standarder, samt er et forum for debat.

§ 2. Medlemskab
Stk. 1. Som aktivt medlem kan optages aktive medlemmer af Bibliotekarforbundet. Aktive medlemmer har stemmeret og kan vælges til bestyrelsen.
Stk. 2. Som passivt medlem kan optages passive medlemmer af Bibliotekarforbundet. Desuden kan en person, der ikke er medlem af BF, men medlem af en anden faglig organisation optages som passivt medlem under forudsætning af hovedbestyrelsens godkendelse. Passive medlemmer har ikke stemmeret og kan ikke vælges til bestyrelsen.

§ 3. Bestyrelsen
Stk. 1.
Fabitas bestyrelse består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen ved urafstemning blandt medlemmerne efter den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Opstilling
Der skal opstilles mindst 7 kandidater til bestyrelsesvalget. Kandidater foreslås på generalforsamlingen. Kandidater, der ikke opnår valg, er suppleanter i den rækkefølge stemmetallene angiver. 1. og 2. suppleant kan deltage i bestyrelsesmøderne.

Stk. 3. Valg
Senest 4 uger efter generalforsamlingen udsender bestyrelsen til hvert medlem: 1) en liste over de opstillede kandidater med oplysning om deres data, 2) stemmeseddel med oplysning om stemmeudvalgets adresse. Hvert medlem kan højst stemme på 5 kandidater. Alle stemmesedler tilbagesendes senest 14 dage efter udsendelsesdatoen til stemmeudvalget, hvis medlemmer vælges på den ordinære generalforsamling. Stemmeudvalget optæller stemmerne og meddeler resultatet til bestyrelsen senest 1 uge efter modtagelsen. Bestyrelsen meddeler valgresultatet i førstkommende nummer af Bibliotekarforbundets tidsskrift og på forbundets hjemmeside.

Stk. 4. Konstituering
Bestyrelsen udpeger af sin midte et kontaktmedlem til Bibliotekarforbundet, samt en sekretær og en kasserer.

Stk. 5. Funktionsperiode
Bestyrelsen fungerer indtil en ny bestyrelse har konstitueret sig efter valget.

Stk. 6. Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg. Heri kan også sidde medlemmer uden for faggruppen.

§ 4. Generalforsamling
Stk. 1.
Indkaldelse til BF’s ordinære generalforsamling er samtidigt indkaldelse til Fabitas generalforsamling. Med mindre bestyrelsen i særlige tilfælde opnår BF’s tilslutning til andet, finder Fabitas generalforsamling sted i tilslutning til BF’s generalforsamling.

Stk. 2.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før. Med undtagelse af bestyrelsesvalg og vedtægtsændringer kan ethvert således anmeldt forslag komme til afstemning på generalforsamlingen.

Stk. 3.
Dagsorden udsendes senest 3 uger før generalforsamlingen. Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Bestyrelsens beretning
Driftsregnskab for forudgående 2 kalenderår
Budgetforslag for kommende 2 kalenderår
Indkomne forslag
Opstilling af kandidater til bestyrelse
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Valg af stemmeudvalg

Stk. 4. Vedtægtsændringer
Forslag til ændring af gruppens vedtægter udsendes altid til urafstemning. De skal være gruppens bestyrelse i hænde senest 3 måneder før generalforsamlingen og offentliggøres senest 6 uger før denne.

Stk. 5. Urafstemning
Forslag til generalforsamlingsbeslutning skal, hvis bestyrelsen eller generalforsamlingens flertal kræver det, udsendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 6.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, eller hvis 1/3 af medlemmerne skriftligt kræver det med angivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel.

Stk. 7.
Alle afstemninger inden for gruppen afgøres ved simpelt flertal.