.
Referat af Fabitas generalforsamling den 23. 10. 2004

Tilstede: Fra bestyrelsen: Bente, Blide, Hanne og Lone. Desuden deltog Lis NielsenDagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab for 2002-2003 Forslag til kommende arbejde
 5. Budgetforslag for 2005-2006
 6. Orientering om valg til bestyrelsen
  • (i flg.vedtægterne er alle på valg. Fra den nuværende bestyrelse har Søren Kaae tilkendegivet, at han ikke genopstiller. Bente Herborg, Blide Kürstein, Bodil Dalgaard-Møller og Lone
  • Lyk-Jensen genopstiller. Hanne Grau ønsker at træde tilbage, hvis tilstrækkeligt antal kandidater kan skaffes. Meddelelse om kandidatur gives til bestyrelsen, eller meddeles på generalforsamlingen. I flg. vedtægterne skal der opstille mindst syv kandidater).
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 8. Valg af stemmeudvalg
 9. Evt.

Ad 1. Lis Nielsen blev valgt til dirigent
Lis Nielsen erklærede generalforsamlingen for lovligt varslet og indkaldt.

Ad 2. Hanne valgtes til referent

Ad 3. Bente aflagde beretning, idet hun henviste til den skriftlige beretning, refererede Bente, at vi sidste gang havde været nødt til at suspendere generalforsamlingen og indkalde til en ny i forbindelse med et fagligt arrangement. På den måde var det lykkedes at samle et tilfredsstillende antal medlemmer. I beretningsperioden havde vi skævet til den spørgeskemaundersøgelse, som vi havde afsluttet umiddelbart før. Bente kunne konstatere, at det “arrangementskatalog”, som bl.a. var et resultat af undersøgelsen, nu var ved at være udtømt/opfyldt. Tilbage var kun ønsket om en temadag om web-katalogen. Vi kunne evt. prøve at forhøre, om der var nye emner af interesse for vore medlemmer fx via nyhedslisten eller ved at spørge nogle af “svarerne”. Beretningen blev godkendt.

Ad. 4. Regnskabet blev godkendt.

Ad 5. Lis Nielsen foreslog at vi evt. kunne samarbejde med EDB-faggruppen om et arrangement om web-katalogen og overveje at lægge det på Biblioteksskolen især mhp. de studerende. Måske vi ad denne vej kunne få nye input og på sigt friskt blod til bestyrelsen.
Videre pegede Lis Nielsen på muligheden for at lave en studietur for medlemmerne for at få bugt med vores formue, som på trods af vore bestræbelser truede med at øges. Det kommende arrangement om netpublikationer ser ud til at blive en sællert.

Ad 6. Budgettet godkendtes, men skulle måske i lyset af ovenstående justeres op.

Ad 7. Da ingen kandidater har meldt sig, må den siddende bestyrelse jo nok tage en tørn til. Men vi vil benytte lejligheden til på temadagen i Vejle, at lade falde et par ord om situationen og gøre opmærksom på, at hvis man fortsat vil have arrangementer at komme til, må man også være villig til at deltage i arbejdet, herunder bestyrelsesarbejdet.
Lis Nielsen opfordrede til at inddrage menige medlemmer i arbejdsgrupperne, fordi det også kunne være en vej til at få folk til at stille op til bestyrelsen.

Ad 8. Revisorerne genvalgtes

Ad 9. Stemmeudvalget genvalgtes

Ad 10. Intet.

Bestyrelsesvalget 2004

Resultatet af bestyrelsesvalget blev følgende:

Bodil Dalgaard-Møller           30 stemmer
Anne Kathrine Skibelund     26 stemmer
Ruth Hedegaard                    21 stemmer
Bente Herborg Christensen 20 stemmer
Kate Toft Madsen                 20 stemmer
Lone Lyk-Jensen                  15 stemmer
Blide Kürstein Borg               13 stemmer