.
Referat af Fabitas faglige arrangement i forbindelse med Generalforsamlingen 23. 10. 2004 på Nyborg Strand

Status for arbejdet vedr. faglige netværk v. Lis Nielsen, HBDet oplæg “Bibliotekarforbundets vision for fremtiden”, som hovedbestyrelsen udsendte i foråret 2004 vakte ikke udelt begejstring blandt medlemmerne og i faggrupperne. Derfor blev en ny arbejdsgruppe nedsat i maj bl. a. med det formål at fremkomme med et nyt oplæg vedr. faggrupperne og ansættelsesgruppernes fremtid, således at de stærke sider i den nuværende model bevares og de bedste idéer fra forårets diskussioner indarbejdes.

Det nye oplæg, som er godkendt af HB i august og drøftet på det efterfølgende fællesmøde, er nu udsendt til kontaktpersonerne for samtlige fag- og ansættelsesgrupper.
Der er nedsat en ny styreguppe bestående af Jette Rasmussen og Lis Nielsen fra HB, Niels Bergmann fra BFs sekretariat samt fire repræsentanter for faggrupperne: Vibeke Højmark Larsen (IT-faggruppen), Karen Sejrerøe (Filibussen), Birgit Vesth Alsing (Faggruppen for Ledelse og Biblioteksudvikling) samt en repræsentant for Referencefaggruppen. Merethe Bloch Stein (Faggruppen Bibliotek & Uddannelse) fungere som suppleant for styregruppen.
Resultatet af arbejdet er stadig i spil. Erfaringen, man har fået, er at en forudsætning for en succesrig forandringsproces er, at engagementet kommer nedefra og, at man selv skal være med for at nå et resultat.

Netværkerne skal fungere som sparringspartnere for HB, Hovedbestyrelsen ønsker en nærmere tilknytning til faggrupperne, hvorfor HBs kontaktperson til de enkelte faggrupper vil deltage i flere bestyrelsesmøder.

Der er ikke længere noget krav om, at faggrupperne skal skifte navn til netværk. Ligeledes vil der heller ikke blive pillet ved ansættelsesgrupperne – bortset fra FKKB, som er omdannet til en BF-klub.

Økonomien forbliver stort set uændret. Underskudsgarantien bibeholdes.
BF udarbejder en “drejebog” for, hvordan man gør mht. arrangementer. Forudsætningen for at opnå underskudsgaranti er, at “drejebogens” anvisninger følges.
Rejserefusionen bibeholdes ligeledes, således at udgifter til billigste transportmulighed refunderes – dog vil der blive mulighed for at søge dispensation for medlemmer, som bor langt borte.
I flg. Budgetforslaget bliver der afsat 100.000 kr. til “Aktivitetspulje for Faggrupper) i hhv. 2005 og 2006.

Hvad vil HB med netværkerne: netærkerne skal fungere som sparringspartner for HB, optræde som en udfarende kraft, være bidragydere til faglige udviklingsprojekter i BF, fremme en klar faglig profil, samt skabe synlighed og profilering af faget og være et attraktivt tilbud til BFs medlemmer.

Hvad skal medlemmerne bidrage med: udvikling inden for faget, udvikling af egen faglighed, kontakt til andre faggrupper, erfaringsudveksling og udvikling af karrieren.

Der er to typer: faggrupper og interessegrupper. Interessegrupperne er af begrænset varighed og popper op omkring særlige/konkrete aktiviteter. De skal ansøge om deres oprettelse med angivelse af formål og forventet varighed. Der skal være tale om faglige aktiviteter. Deres møder skal annonceres, og der skal rapporteres til BF. Interessegruppernes formål må ikke kun være til glæde for egen arbejdsplads.

Interessemedlemsskab. Det er tanken, at faggrupperne skal kunne optage medlemmer, som ikke er medlemmer af BF. Kriterier for interessemedlemskab skal udarbejdes. Interessemedlemmer skal være tilknyttet det bibliotekariske arbejdsmarked. De skal være medlem af en anden fagforening. De skal betale lidt højere kontingent, da de ikke bidrager til BF. De skal ikke have stemmeret og kan kun deltage som observatører.
Passive medlemmer skal have samme status som interessemedlemmer.

BF vil afholde et faggruppebestyrelsesseminar én gang årligt, især for nye bestyrelsesmedlemmer.

BF arbejder på nye standardvedtægter for faggrupper. Der skal ryddes op i de mange forskellige vedtægter og de mange typer medlemskaber, som faggrupperne opererer med i dag, så der opnås en vis standardisering og en fælles terminologi. Vi skal kigge på vore vedtægter mhp. fornyelse og accentuering af idéen.

Generalforsamlingernes afholdelse må ændres, således at de lægges i forbindelse med et fagligt arrangement. Det er til grin fortsat at afholde generalforsamlinger i forbindelse med BF’s, når det betyder, at der næsten ingen kommer. I det hele må det diskuteres, hvordan vi får liv omkring faggruppearbejdet, sluttede Lis Nielsen.

Ref. Hanne Grau