.
Samspillet mellem DanBib og WorldCat

Baggrund og grundlag for samarbejdet

WorldCat indeholder efterhånden rigtig mange ikke-amerikanske data. Halvdelen af basen er nu poster og lokaliseringer fra den øvrige del af verden. De danske biblioteker har derfor gennem længere tid ønsket at være synlige i WorldCat for deres brugere og samarbejdspartnere. Styrelsen for Bibliotek & Medier (DEFF) tog bolden op og besluttede at iværksætte et fælles dansk projekt for at imødekomme ønsket.

Projektet fik titlen ”Danske biblioteker i WorldCat – et DEFF-projekt”, og der blev nedsat en styregruppe bestående af Leif Andresen, B&M, Per Mogens Petersen, DBC og Helle Brink, Statsbiblioteket.

Projektet består af flere dele, bl.a.:

  • Genbrug fra WorldCat
  • Danske lokaliseringer i WorldCat
  • Formidling af danske WorldCat-bestillinger via bibliotek.dk
  • Udlån til udenlandske samarbejdspartnere

En beskrivelse af projektet i sin helhed kan ses på Styrelsens hjemmeside på http://www.bs.dk/content.aspx?itemguid={994A7491-19A3-4929-BF07-AE35F3847080}

DBC indgik d. 19/12-2008 en aftale med OCLC om samarbejdet mellem WorldCat og DanBib. Denne aftale er en forudsætning for DEFFprojektet og -planerne.

Samarbejdsområder
Jeg vil i mit indlæg fokusere på et par DBC-arbejdsområder indenfor de ovennævnte dele af projektet.

Genbrug fra WorldCat og lånesamarbejde via lokaliseringer i WorldCat forudsætter at:

  • danske biblioteker kan søge, vise og downloade poster i og fra OCLC’s base.
  • der kan viderestilles fra poster i WorldCat til bibliotek.dk’s bestillingsfaciliteter.

Søgning i og visning af WorldCat-poster
Søgning i WorldCat i forbindelse med verifikation og lokalisering foregår primært ad to kanaler – begge som Z39.50-opsætninger:

  • via netpunkt.dk (DBC’s søgegrænseflade mod WorldCat)
  • via bibliotekets GUI (den lokale grænseflade) og DBC’s Zpunkt

Uanset hvilken metode bibliotekspersonalet benytter, foregår søgningen i WorldCats MARC21-poster og de registre, OCLC har dannet ud fra disse poster.

Visning af søgeresultatet håndteres af grænsefladen ud fra det visningsformat, brugeren har ønsket, og de poster der er modtaget fra WorldCat.

Via netpunkt.dk
Søgning: Hvis søgningen foregår via netpunkt.dk, stiller DBC søgemuligheder til rådighed, der bygger på de søgekoder, der er defineret i Praksisregler for Søgeveje. En del af OCLC’s registre modsvarer ikke indholdet af en søgekode i Praksisreglerne.

Dem stiller vi til rådighed med deres OCLC-navne foranstillet et ”o”.

Et par eksempler:
a) ”Authors” søges via netpunkt.dk med ”fo=”, der ifølge Praksisreglerne modsvarer OCLC’s register
b) ”Extended authors” søges med ”oea=”, da der ikke findes nogen tilsvarende dansk søgekode.

Derudover stiller netpunkt.dk drop-down-menuer til rådighed, der giver mulighed for søgning på materialetyper, sprog m.m. Disse søgeopsætninger bygger på analyser af de muligheder, OCLC stiller til rådighed via MARC21-formatets koder, og ikke på koder der findes i danMARC2-formatet.

Et eksempel:

a) I DanBib søges video som ma=nh
b) I WorldCat søges video som ma=vid

Søgeopsætningen i netpunkt.dk er DBC’s ansvar. Ved søgning med dropdown-menuer kan den reelle søgestreng ses som en del af grænsefladens ”kvittering” for udført søgning (lige under søgeboksen). Det er vigtigt at huske at søgning i WorldCat foregår på MARC21’s og OCLC’s præmisser og ikke på danMARC2’s og DBC’s.

Visning: Netpunkt.dk modtager søgeresultatet fra WorldCat i form af MARC21-poster. Disse poster konverteres on-the-fly fra MARC21 til danMARC2 og kan derefter ses i de samme visformater som alle andre danMARC2-poster i DBC’s baser. Det betyder, at resultatet af en søgning på video (ma=vid) vises med de danske koder, hvis posterne ses i det fulde format. Det gør det ikke nemmere at huske at selve søgningen foretages i MARC21-koder 😉

Via bibliotekets GUI og Zpunkt
Søgning: Hvis søgningen foregår via bibliotekets egen grænseflade, sørger den bagvedliggende Z39.50-klient for at sende søgningen via DBC’s Zpunkt til WorldCat. Søgningen foregår derfor på de samme præmisser som en søgning via netpunkt.dk. Der er dog den væsentlige forskel, at det er bibliotekets / lokalsystemets ansvar at sætte søgemuligheder op. DBC stiller en stor del af netpunkt.dk’s WorldCat-mapninger til rådighed for bibliotekerne på www.danbib.dk under punktet WorldCat.

Visning: Resultatet af søgningerne vises i den lokale grænseflade. Det er denne grænseflade der bestemmer, hvilket format den vil modtage fra Zpunkt. De fleste lokale grænseflader vælger at modtage posterne i dan-MARC2 fra Zpunkt for herefter at vise posterne på skærmen i lokalt definerede visformater.

Zpunkt modtager altid posterne fra WorldCat i MARC21 og konverterer dem on-the-fly til danMARC2, hvis den lokale klient har bedt om dette format. Den lokale klient kan også få posterne udleveret i MARC21, hvis det ønskes. Det er den lokale grænseflade, der har ansvaret for alle andre visformater end den ”rå” danMARC2- eller MARC21-post.

Ved indgåelse af aftalen med OCLC blev adgangen til WorldCat ændret fra en FirstSearch-adgang til en CopyCataloging-adgang – et skift fra en slutbrugeradgang til en professionel adgang og dermed adgang til et par ekstra registre og nogle mere fuldstændige MARC21-poster at arbejde med.

Genbrug fra WorldCat
Genbrug af WorldCat-poster bygger på ovennævnte søgning og visning, da en Z39.50-visning reelt er et download af en post i et ønsket format. I princippet adskiller genbrug af WorldCat-poster sig ikke fra genbrug af Library of Congress- eller British Library-poster. Men da samarbejdet indebærer, at der skal holdes styr på, hvor meget der genbruges i Danmark fra WorldCat, er det besluttet, at OCLC’s (og LC’s) idnumre bevares i danMARC2-posterne af hensyn til kommende opgørelser over genbrugsmængden. Derfor er det vigtigt at al genbrug fra WorldCat foretages gennem netpunkt.dk’s eller Zpunkts konvertering-on-the-fly, og at idnumrene i de nye danMARC2-felter 035 og 036 bevares i lokalsystemerne og medsendes til DanBib.

Danske lokaliseringer i WorldCat
Som nævnt i indledningen indebærer en del af DEFF-projektet, at de danske lokaliseringer skal indgå i WorldCat. Udover upload af lokaliseringer danner DBC en eksport af udvalgte VIP-data til brug for sammenkoblingen mellem lokaliseringer og biblioteksdata i WorldCat. Et fund i World-Cat på en dansk lokalisering skal resultere i en gennemstilling til bibliotek.dk, hvorfra en bestilling kan gennemføres, hvis biblioteket tillader det. Nogle få biblioteker har valgt at fremstå med egne bestilbare lokaliseringer i WorldCat, så bestillinger fra udenlandske samarbejdspartnere gennemføres direkte fra WorldCat og ikke fra bibliotek.dk.

Efter mange overvejelser er det besluttet, at upload af lokaliseringer foregår ved en eksport fra bibliotek.dk af alle dansk-lokaliserede titler – ca. 14 mill. poster – konverteret til OCLC’s version af MARC21. Førstegangseksporten udgør ikke det største problem. De efterfølgende ajourføringer volder en del mere hovedbrud.

OCLC ønsker nemlig ikke at bevare de danske idnumre fra felt 001 delfelt *a i de konverterede poster. Amerikanerne kan kun håndtere OCLCidnumre. Da WorldCat består af sammenflettede poster, hvor den først modtagne post udgør grundstammen i katalogiseringen, vil det desuden ofte blive svært at genkende de danske poster i WorldCat. OCLC kræver at rette- og sletteposter sendes til WorldCat med det OCLC-idnummer, de har fået ved første indlæggelse i basen. DBC er derfor nødsaget til at udvikle et system til sammenkobling og udskiftning af de danske biblioteksposters idnumre med OCLC-idnumre ved opdatering af poster i WorldCat. Det er den eneste farbare vej, hvis vi ønsker at kunne rette og slette danske poster og lokaliseringer i WorldCat.
Det er også nødvendigt at foretage idnummerudskiftningen den modsatte vej, da det er vores eneste mulighed for at viderestille fund på danske lokaliseringer i WorldCat til bibliotek.dk og til de få danske lokalsystemer, der ønsker direkte bestilling.

I skrivende stund (medio september) er der ved at blive lagt sidste hånd på førstegangseksporten til WorldCat. Vi har endnu ikke implementeret det komplicerede idnummerudskiftnings-cirkus, da vi fastlægger den endelige udforming ud fra OCLC-lister over deres idnummertildeling.

Betingelser og konsekvenser
OCLC vil meget gerne samarbejde. Men WorldCat-systemet er meget lidt smidigt og trimbart. Det betyder reelt, at det udelukkende har været os, der har skullet tilpasse os deres krav. Det har vi ikke ønsket, da DanBib og bibliotek.dk er selvstændige og velfungerende danske bibliotekssamarbejder – og for øvrigt en del længere fremme og mere integreret end WorldCat-samarbejdet. Vores fastholdelse af de danske samarbejdsmodeller har betydet en forholdsvis langstrakt forhandlings- og beslutningsproces. Men resultatet ser ud til at blive til at leve med.

Indtil idnummer-udskiftningen kommer på plads, bliver det ikke muligt at opdatere og slette lokaliseringer, og viderestille fornuftigt fra World-Cat til bibliotek.dk.

En del andre udenlandske systemer har samme problem som os, hvad angår OCLC-kravet om udelukkende at arbejde med OCLC’s idnumre. Fx har Polen ikke kunnet sende rettelser og sletninger til deres poster og lokaliseringer, siden de blev uploadet. Nogle svenske biblioteker (bl.a. Malmø) er i samme situation. Vi håber dog stadig på, at vi kan skrue vore grænseflader sådan sammen, at vi kan holde de danske data ajour i verdens største bibliografiske base og eksponere den danske kulturarv på bedste vis.

Opsummering
DEFF-projektet ”Danske biblioteker i WorldCat” rummer bl.a. ønsker om dansk genbrug fra WorldCat og eksponering af de danske biblioteker og dansk kulturarv i verdens største bibliografiske database.

Den samarbejdsaftale der i december sidste år blev indgået mellem DBC og OCLC giver mulighed for lokalisering i og genbrug af WorldCats pt. 141 mill. poster ved hjælp af grænseflade-mapninger af søgninger mod MARC21-registrene og on-the-fly-konvertering af fundne poster fra MARC21 til danMARC2. Aftalen rummer desuden mulighed for at honorere ønsket om synlighed ved en massiv upload og vedligeholdelse af poster og biblioteksdata i WorldCat til brug for lokalisering til danske biblioteker og viderestilling til bibliotek.dk’s bestilfaciliteter.

DanBib og bibliotek.dk er små baser i dette verdensomspændende kompleks. Men baserne er en vigtig del af et avanceret dansk bibliotekssamarbejde, som vi så vidt muligt vil fastholde og styrke under processen med at indarbejde en velfungerende kobling til WorldCat.