.
Bestyrelsesmøde, 3. september 2012

Referat af bestyrelsesmøde i Fabita, mandag d.3.9.2012 på Sankt Andreas Bibliotek

Tilstede: Nina Kopp, Anne Serup, Kate Toft Madsen, Lene Østergaard Afbud: Michael Lukas Petersen

1. Anne blev valgt som mødeleder

 2. Planlægning af temadag:

Temadagen ”Låner i et elektronisk spil kegler” 22.11.2012 skal annonceres i Perspektiv og indrykkes i BFs kalender. Tilmelding til temadagen foregår via DFs hjemmeside. Fabitas bestyrelse skal betale for deltagelse i temadagen. DF vil  fakturere Fabita-deltagernes institutioner for kr.500 for deltagelse, og fakturere differencen til Fabita. Vi aftalte, at når det færdige program med oplægsholdere foreligger skal det sendes rundt til medlemmerne per mail. KTM har kontaktet Perspektiv vedr. annonce i bladet, da det var det hun aftalte med DFs folk. Hun har også sørget for at det blev anmeldt til kalenderen.

Arrangement: ønsket om at arrangere et besøg hos Center for Bibliotek og Medier og Digitalisering for Fabitas medlemmer, var ikke blevet til noget: Kulturstyrelsen havde ikke besvaret vores henvendelse. Efter fornyet henvendelse til Centret, er KTM nu blevet kontaktet af Erik Thorlund Jepsen, som vil forsøge at finde en dato en mandag i januar 2013. [Ref. Datoen bliver d. 21.1.2013]

Vi drøftede muligheden af at tilbyde et DK5-brushup kursus.

3. Hjemmesiden: 

MLP havde indsendt sine bemærkninger per mail. Vi er enige i mange af hans konkrete kommentarer. Men han har nogle generelle synspunkter, som går i en anden retning, som vi er uenige i. Vi besluttede at gå videre med konceptet. Det blev besluttet også at bede Elisabetta udforme brochure og brevhovedet, som flugter designmæssigt med den nye hjemmeside.

NK og AS har fået til opgave at samle kommentarerne og aftale et møde med Elisabetta. Bl.a. talte vi om at:  Animationen skal slutte, og ikke køre i ring ; Animationen skal undertrykkes på undersiderne ;Der var konstateret problemer med skalering af websiden: den vistes ikke korrekt på større/brede monitorer. Vi er ikke tilfreds med skrifttypen. Skal der forsøges med en font sans serif?

4. Økonomi- status:

LØ kunne berette, at vi har kr.69.000 på kontoen, og modtager endnu kr.5.000 i medlemskontingent i år.

 5. Netværkssamarbejdet i BF:

Der blev afholdt fælles faggruppemøde i BF’s hus 14.6.2012. Der var forskellige punkter på dagsordenen bl.a.: a) Orientering om BF’s ”Leder-in-spe”-projektet der laves i samarbejde med KL ; b) orientering om BF’s pensionsprojekt – skiftet fra SamPension til PFA pension. Der indkaldes til personlige rådgivningssamtaler 19 forskellige steder i landet fra primo september og frem ; c) diskussion om mulighed og behov for faglige kurser efter IVA har lukket deres kursusafdeling ; d) tidsterminer for fag- og ansættelsesgruppernes kommende generalforsamlinger ; Eventuelt: næste faggruppemøde er d. 3.10.2012 hvor bibliotekernes digitale udbud, Ereolen mv. skal diskuteres.

6. Generalforsamling 2013:

Det blev besluttet at holde generalforsamling kl.12.30 mandag d.27. maj, 2013 på DBC. Fabita vil byde på frokost. Der skal sættes to timer af til selve generalforsamlingen. Derefter et fagligt oplæg, gerne om Data Brønden, DDB, Autoritetsdatabase eller Linked Data. Til allersidst: rundvisningen i DBCs kunstsamling og et glas vin.

Tidsplan for Generalforsamling:

1. 10/12-2012 varsles generalforsamling i

a. Perspektiv b. På BFs hjemmeside c. På fabita.dk d. Og sendes ud per nyhedsbrev

2. Den 25/2-2013 er fristen for forslag til ændringer af faggruppens vedtægter

3. Den 15/4-2013 skal andre forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen være bestyrelsen i hænde

4. Den 29/4-2013 skal dagsorden senest foreligge med samt a. Regnskab b. Beretning c. Budget

 

7. Evt. Næste møde finder sted d.3. december i København.