.
Bestyrelsesmøde, 21. maj 2012

Referat af møde i Fabitas bestyrelse d.21. maj 2012

Tilstede: Anne Serup (AS), Lene Østergaard (LØ), Kate Toft Madsen (KTM), Nina Kopp (NK), Michael Lukas Petersen (MLP)

Afbud: Lars Lundegård Olsen

1. Nina blev valgt til mødeleder.

2. Der var ingen ændringer til dagsordenen.

3. Temadage:

 • Vi har modtaget en henvendelse fra DFs Forum for registrering om at gå sammen om en temadag i oktober/november. Det ser meget interessant ud, så det vil vi gerne. Vi afventer svar for Forum for registrering mht. en dato for et planlægningsmøde, som antageligvis bliver afholdt i København. Relevante problemstillinger ifm. en sådan dag kunne være:
  • tillægsaftalen til nationalbibliografien
  • DDB og indkøbsfællesskab
  • Indkøb og kassation—udgår de af vores arbejde?
  • Hvordan ser fremtiden ud?
 • Det var kun få tilmeldte dagens arrangement med en repræsentant fra Datatilsynet. Vi har vist annonceret for snævert: foredraget burde have været åben for alle, det må vi tage ved lære af.
 • Lars havde en kontakt i Århus vedr. et oplæg om digital bevaring. NK vil spørge om vi kan få navnet og gå videre med sagen.
 • Vi var enige om, at et gå-hjem-møde i det nye Center for Bibliotek, Medier og Digitalisering efter sommerferien ville være interessant. KTM tager kontakt til Centeret.

4. AS fortalte om store ændringer i folkebibliotekssektoren: Der er ved at blive udarbejdet kravsspecifikation til udbud til fælles administrativt system for folke- og skolebiblioteker. Når kravsspecifikationen foreligger, tager de enkelte kommuner stilling til om de vil være med i et fælles udbud. Processen kan følges på www.bibudbud.dk. Danskernes Digitale Bibliotek udvikles sideløbende.

5. Hjemmesiden:

 • Vi vil gerne have noget i luften inden sommerferien. AS, NK, KTM mødes med web-designeren Elisabetta evt. på SAB for at give hende mere input til grafikken. NK har flere forslag til forbedring af strukter på hjemmesiden. AS har ansvar for at kontakte Elisabetta og foreslå et tidspunkt, evt. d.11. juni kl.14.30.

6. LØ orienterede om økonomien, som går fint.

7. Netværkssamarbejde:

 • NK orienterede fra mødet i Fælles Faggruppe d.5. marts. De havde fået uddelt et par sider fra Niels Bergmann med spørgsmål, som var nyttige ifm. gennemgang af faggruppernes hjemmesider.

8. Stillingsbeskrivelserne:

 • Der var kun små rettelser til oplægget. AS retter stillingsbeskrivelserne ind og sender til NK til offentliggørelse på hjemmesiden.