.
DanBib som fælles katalog

Af Paul Jensen, DBC, Netdivisionen

“DanBib som fælles katalog” er titlen på et forprojekt iværksat af DEFF Programgruppen for Arkitektur og Middleware. Projektet blev gennemført i foråret 2008 af en arbejdsgruppe med deltagelse af Statsbiblioteket, Det Kongelige bibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek, Dansk BiblioteksCenter og Styrelsen for Bibliotek og Medier.

13. maj blev arbejdsgruppens forslag til datamodel for en fælles katalog præsenteret og diskuteret på en workshop med deltagelse af 12 forskningsbiblioteker samt DBC og Styrelsen.

Der var på workshoppen ikke udelt tilslutning til projektet, ligesom der også blev påpeget mange uafklarede spørgsmål i forhold til datamodellen. Flertallet af deltagerne kunne dog tilslutte sig projektgruppens anbefaling om en fortsættelse af projektet, bl.a. i form af en kravspecifikationsfase.

Anbefalingen og datamodellen kan findes på disse adresser:

https://infoshare.dtv.dk/twiki/pub/ArkitekturMiddleware/WebHome/Anbefaling_-_DanBib_som_aegte_faelles_katalog.pdf
https://infoshare.dtv.dk/twiki/pub/ArkitekturMiddleware/WebHome/Model_for_Faelles_Katalog-3.pdf

Det følgende er en kort gennemgang af nogle af hovedprincipperne i datamodellen sammenlignet med den nuværende model i DanBib.

Nuværende datamodel i DanBib

I den eksisterende fællesbase, DanBib, er hovedreglen at hvert bibliotek har sin egen post. En særlig matchrutine sørger så vidt muligt for at poster der repræsenterer samme udgave af en titel, bliver matchet sammen, så de umiddelbart fremtræder som én post i søgning og visning. De evt. bagvedliggende poster fremgår at lokaliseringsoplysningerne, og kan også hentes frem hver for sig i særlige formater.

En væsentlig undtagelse fra dette udgør folkebiblioteksområdet. Folkebiblioteksposter på samme udgave bliver flettet sammen, dels indbyrdes og dels med en evt. post fra DBC inden upload til DanBib. I DanBib er der således kun én fysisk post. Folkebibliotekslokaliseringerne ligger i 096-felter i denne post. Også på forskningsbiblioteksområdet kan der sporadisk forekomme såkaldte enhedsposter, hvor flere biblioteker er fælles om en post.

Foreslået datamodel i en ægte fælles katalog

Forbemærkning: Modellen lægger op til at katalogiseringsarbejdet skal foregå decentralt, og at man skal kunne gøre den enkelte registrering færdig i én arbejdsgang. Der var dog enighed på workshoppen om at også overvejelser om en mere central model med direkte katalogisering til DanBib burde indgå i det fortsatte arbejde, ikke som et enten-eller, men som et både-og.

Den foreslåede datamodel indebærer at folkebibliotekernes én-post model som princip udvides til hele fællesbasen, altså at en given udgave kun skal være repræsenteret af én post i fællesbasen.

Fælles, lokal-fælles og lokale data.

En post tænkes opdelt i 3 datatyper:

Fælles data der udformes efter faste fælles regler.

  • Deskriptive data, standardnumre og grundlæggende kodede oplysninger.
  • Alle deltagere i katalogiseringsfællesskabet skal kunne rette i disse data.
  • Undtagelse: I nationalbibliografiske poster kan kun den ansvarlige institution rette fællesdata.

Lokal-fælles data der kan være udformet efter lokal praksis, men som alligevel kan have fælles interesse, f.eks. til genbrug.

  • Noter, emnedata, opstillingselementer og forfatterfelter.
  • Disse felter er afmærket med en ejerkode.
  • Kun den pågældende ejer kan rette feltet.
  • Alle kan oprette og afmærke sådanne felter.

Lokale data

  • Felter som i formatet er defineret som lokale, f.eks. lokaliseringsfelt.
  • Disse felter er også afmærket og kan oprettes af alle.

Et givet marcfelt behøver ikke altid at tilhøre den ene eller anden type. Et felt kan således godt nogle gange optræde uafmærket som fællesdata og andre gange afmærket som lokal-fællesdata. Kunne f.eks. gælde forfatterfelter.

Procedurer

De almindeligste katalogiseringstilfælde tænkes i modellen at forløbe sådan:

1 Oprettelse af ny post

Der er ikke fundet en post i fælleskatalogen. Materialet katalogiseres i det lokale system og eksporteres samtidig til fællesbasen. Ved upload af fællesbasen afmærkes de fælles-lokale og lokale felter med bibliotekets nummer. Dette sker maskinelt efter foruddefinerede parametre.

2. Tilslutning til eksisterende post

Der er fundet en post i fællesbasen. Posten downloades til det lokale system. Rent lokale data fra posten er sorteret fra. Også visse af de såkaldt fælles-lokale data kan være sorteret fra, styret af foruddefinerede parametre.

Posten tilrettes og sendes tilbage til fællesbasen. Tilretningen består som minimum i tilføjelse af lokaliseringsfelt, men kan også bestå i tilføjelse af fælles-lokale data. Endvidere er det muligt at rette i fællesdata, hvis disse er mangelfulde eller fejlagtige. Ved upload af fællesbasen vil den reviderede post blive flettet sammen med den eksisterende post i overensstemmelse med reglerne for de forskellige datatyper.

I modellen er også beskrevet mere specielle procedurer f.eks. flytning af lokalisering, sammenfletning af dobbeltposter, accessionsposter m.m.

Valgfrihed

Datamodellen lægger generelt op til en høj grad af fleksibilitet og valgfrihed for det enkelte bibliotek.

Det skal være frivilligt om et bibliotek vil deltage i katalogiseringsfælleskabet. Biblioteker der normalt deltager i fællesskabet, kan vælge i nogle situationer at lave deres egen post i stedet for at tilslutte sig en allerede eksisterende post. Dette vil f.eks. typisk gælde hvis man ønsker at katalogisere et flerbindværk efter en anden metode end den eksisterende post.
De nuværende matchrutiner i fællesbasen vil derfor skulle opretholdes.

Fortsættelse …

Som nævnt indledningsvis anbefaler arbejdsgruppen en fortsættelse af projektet, hvor ovenstående principper kan udmøntes i en egentlig kravspecifikation, og hvor bl.a. problemstillingen vedr. central/lokal katalogiseringsklient kan blive nærmere beskrevet.