.
ABM-samarbejdet og digital bevaring

ABM-begrebet er dannet ud fra ordene arkiv, bibliotek og museum. Begrebet skal betone forbindelsen mellem arkivvidenskab, biblioteksforskning, informationsvidenskab og museologi.

Formater

Den såkaldte ABM standard arbejdsgruppe nedsat af Statens Arkiver, Styrelsen for Bibliotek og Medier (nu Kulturstyrelsen, Center for Bibliotek og Medier) og Kulturarvsstyrelsen (nu Kulturstyrelsen) har udviklet et særligt udvekslingsformat DKABM. Dette format opstiller en række specifikationer for fælles præsentation af data fra arkiver, biblioteker og museer på internettet.

Indgang til arbejdsgruppens anbefalinger, oversigt over udviklingsformatet mm.

Digital bevaring

 

Blog der løbende beskriver Statsbibliotekets digitaliseringsprojekt hvor ca. 32 millioner avissider fra Statens Avissamling skal digitaliseres i perioden 2012-2014.

  • CARARE (Connecting ARchaeology and ARchitecture in Europeana)

CARARE er et projekt i sammenhæng med det virtuelle bibliotek Europeana, som har sit mål at give alle adgang til Europas kulturelle og videnskabelige kilder. CARARE vil berige Europeana med arkæologiske og arkitektoniske data, herunder 3D og Virtual Reality.  Projektet startede 1.2.2010.

Den danske kulturarv: Kulturarvsstyrelsen vil gennem CARARE levere data fra databaserne “Fund og Fortidsminder”, der er en landsdækkende registrering af den stedfæstede arkæologiske kulturarv samt “Fredede og Bevaringsværdige Bygninger”, som indeholder information om alle fredede og bevaringsværdige bygninger i Danmark.

Danskkulturarv.dk er et laboratorium og en søgemaskine, hvor du kan søge i mere end 50.000 fra den danske kulturarv, som DR og en række samarbejdspartnere fra den danske kultursektor stiller til rådighed. Samarbejdet er organisatorisk forankret i DR.

Digitalbevaring.dk skaber et forum for videndeling om digital bevaring. Sitet publicerer artikler om digital bevaring og fortæller om danske og udenlandske publikationer og initiativer, begivenheder og andet interessant om emnet. Du kan også finde beskrivelser af værktøjer, som kan anvendes i digital bevaring. Partnere: Det kongelige Bibliotek, Statens Arkiver og Statsbiblioteket. Har en omfattende linksamling vedr. digital bevaring.

Digital Curation Centre formidler viden om digital bevaring med fokus på bevaring af især forskningsdata. DCC arrangerer desuden konferencer, workshops og lignende arrangementer om digital bevaring.

Digital Preservation Coalition er et samarbejde om digital bevaring mellem institutioner. Organisationens fokus ligger på at skabe en øget opmærksomhed om vigtigheden af digital bevaring.

Europeana – en indgang til Europas kulturarv! Europeana er en fælles indgang til samlinger fra biblioteker, arkiver og museer over hele Europa.  Et Europæisk digitalt bibliotek for alle – forskere, professionelle og offentligheden. Europeana er det samlede sted, hvor man kan søge i bøger, tidsskrifter, film, kort, fotos, musik osv. fra overalt i Europa.

IIPC er et internationalt samarbejde om bevaring af materiale fra internettet. Danmark deltager i samarbejdet – repræsenteret af Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket i forbindelse med deres arbejde i Netarkivet.dk.

Kulturperler er en nationalbibliografisk tjeneste og portal i regi af Det kongelige Bibliotek, der har til formål at give offentligheden et samlet overblik over den digitaliserede kulturarv i Danmark. Den omfatter ressourcer, samlinger og arkiver af alle arter, der hidtil kun har eksisteret i fysisk form, og som gennem digitalisering nu er blevet onlinetilgængelige. Den giver adgang til digitaliserede bøger, tidsskrifter, håndskrifter, arkivalier, billeder, kort, noder, film, lydmedier, museumsgenstande etc.

LDB-Centrum er et svensk kompetencecenter for digital bevaring.

Med links og artikler om digital bevaring. Library of Congress arbejder også med digital bevaring gennem programmet: National Digital Information Infrastructure & Preservation Program (NDIIP).

Nestor er oprindeligt et tysk projekt, der er overgået til at blive et netværk. Netværket samler tyske arkiver, biblioteker og museer, der arbejder med digital bevaring.

Netarkivet er et samarbejde mellem Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek om at bevare alt materiale fra .dk-domæner for eftertiden.

Open Planets Foundation er dannet som en udløber af et EU-forskningsprojekt (Planets, Preservation and Long-term Access through Networked Services) der sluttede i 2010. Open Planets Foundation eller OPF forsøger at give praktiske løsninger og ekspertise i digital bevaring. Statens Arkiver, Det kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket er medlemmer.

Arkiver

Andre arkiver

Adgang til at læse kirkebøger og folketællinger i form af billedfiler.

Dansk Data Arkiv indhenter, bevarer og udleverer forskningsdata fra samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og historie. Kvantitative forskningsdata i form af spørgeskemaundersøgelser udgør størstedelen af samlingen.

Erhvervsarkivet er en forskningsinstitution, der har til formål at indsamle og bevare væsentligt historisk kildemateriale om dansk erhvervslivs udvikling og stille det til rådighed for offentligheden. Erhvervsarkivet fungerer også som arkiv for Århus Kommune.

Adgang til at søge i databaser mm.

Database med registrering af privatarkiver for hele landet

Diverse arkivvæsen

I Dansk Demografisk Database kan man søge efter oplysninger i forskellige kilder. Man kan søge efter enkeltpersoner, når man har lidt information i forvejen. Desuden skal de personer, man leder efter, findes i databaserne. Der arbejdes hele tiden på at tilføje flere data til databaserne af både frivillige og professionelle.

Dansk Folkemindesamling er Danmarks arkiv for folkeminder. Folkemindesamlingen bevarer almindelige menneskers livsopfattelser, erindringer, traditioner, sang, musik og dagligdags historier for eftertiden. Mulighed for at søge i bibliotekets samlinger, håndskriftarkivet og billedarkivet.

  • Dansk Lydhistorie

Her vil man kunne lytte til en bred palet af lydeksempler fra Danmark i det 20. århundrede. Lydbillederne ledsages af forklarende tekster. Samlingen er pt. (juni 2013) ikke tilgængelig pga. tekniske problemer.

Adgang til digital selvbetjening inden for forskellige topografiske emner. Mulighed for at søge i databaser og andre tjenester. En del kræver login og abonnement.

Dansk Historisk Fællesråds site om historie og kulturhistorie i Danmark med nyheder, diskussioner, links mm. Fokus err fund, forskning, udstillinger, aktiviteter m.m. indenfor historie, arkæologi, etnologi og beslægtede discipliner.

Museer

Kulturarvsstyrelsen har lavet Danske Museer Online, et netsted med informationer om de ca. 150 statslige og statsanerkendte museer i Danmark.   Der er faktaoplysninger om hvert museum, beskrivelser af samlingerne gennem historien, fotos af deres highlights samt links til deres netsteder.

Tidsskrift der udgives af Museumstjenesten og udkommer 6 gange årligt. Formålet  med tidsskriftet er at være et debatskabende og orienterende medie, der er medvirkende til at udbrede kendskabet til den danske kulturarv, museernes   egenart og arbejdsvilkår. Alle er velkomne til at sende artikler til Danske  Museer. Mulighed for at læse i de tidligere numre online.