.
Netværk og faglige organisationer

Faglige organisationer i Danmark

Bibliotekarforbundet – forbundet for informationsspecialister og kulturformidlere – har omkring 4.700 medlemmer, hvoraf ca. 2.200 er ansat i kommunerne, ca. 800 indenfor staten og omkring 400 i det private erhvervsliv (tal pr. december 2012).

Blandt centerets hovedopgaver er

– rådgivning af Kulturministeren og andre ministerier om spørgsmål vedrørende biblioteker og medier

– forvaltning af ordninger, der sikrer fortsat produktion og distribution af medieindhold og fremmer tilgængelighed af viden og kultur via biblioteker og medier.

– sekretariatsbetjening af  en række nævn og udvalg, bl.a. Radio og tv-nævnet, Dagbladsnævnet, Koordinationsudvalget for Netbiblioteker og Bibliografisk Råd.

Centret varetager herudover konkrete opgaver som følge af politiske aftaler eller udvalgsarbejder. Aktuelt arbejdes med indsatsområderne i rapporten om folkebibliotekerne i vidensamfundet, herunder etableringen af Danskernes Digitale Bibliotek, samt opfølgning på Mediestøtteudvalgets rapport om den fremtidige offentlige mediestøtte.

Bibliografisk Råd beskæftiger sig med principielle spørgsmål vedrørende katalogisering, formatering og bibliografiske spørgsmål af national interesse. Rådet er rådgivende overfor Kulturstyrelsen og Biblioteksrådet.
Rådet beskæftiger sig med alle aspekter af data til fællesskabets elektroniske kataloger. I denne forbindelse udarbejdes og vedligeholdes fælles regler og retningslinier for katalogisering, formatering, emnebeskrivelse, søgeveje og sortering.
Rådet varetager sagsforberedende opgaver og afgiver indstilling på faglige og ressourcemæssige områder vedrørende nationalbibliografien, herunder optagelseskriterier, registreringsniveau, publikationsformer m.v.
Rådet kan selv tage emner op, hvis den internationale udvikling gør dette hensigtsmæssigt.

Biblioteksforeninger i Danmark og i resten af Norden

Danmark

Bibliotekschefforeningen (BCF) er en faglig interesseorganisation, der samler ledere og chefer inden for folkebibliotekssektoren. Medlemskredsen omfatter det strategiske ledelsesniveau i folkebibliotekerne.

Foreningen har to overordnede formål: fremme professionel ledelse af folkebibliotekerne og sikre strategisk, biblioteksfaglig indflydelse på biblioteksudviklingen.

Interesseorganisation, der varetager de danske bibliotekersinteresser overfor det politiske system, samt søger at bidrage til samarbejde og erfaringsudveksling indenfor området. Danmarks Biblioteksforenings hovedmedlemsgruppe er kommunerne repræsenteret ved deres kulturpolitikere. Foreningens anden medlemsgruppe består af biblioteksfagligt personale, studerende og kulturinstitutioner.

Foreningen udgav i perioden 1906-2011 tidsskriftet Bogens verden – Tidsskrift for litteratur og kultur, der orienterede om den nyeste danske og udenlandske skønlitteratur på det danske bogmarked og præsenterede introduktioner til både klassiske og nyere forfatterskaber.

Danmarks Forskningsbiblioteksforening er en fælles forening for fag- og forskningsbiblioteker i Danmark og disses medarbejdere stiftet i 1978. Foreningen arbejder på at fremme initiativer til gavn for forskningsbibliotekerne og det samlede biblioteksvæsen i Danmark, styrke samarbejdet i sektoren og fungerer som forum for udveksling af ideer og erfaringer.

Øvrige danske foreninger

Forlæggerforeningen er en interesseorganisation for forlag i Danmark, der har til formål at fremme medlemsforlagenes fælles interesser.

Brancheforening for de danske boghandlere, særligt i forhold til forlæggere og forlæggerorganisationer, lovgivning, myndigheder og institutioner, virksomheder, der har betydning for boghandelen, erhvervsorganisationer, f. eks. butikshandelens hoved- og arbejdsgiverorganisationer, uddannelsesspørgsmål etc.

Finland

Suomen Tieteellinen Kirjastoseura – The Finnish Research Library Association

Suomen kirjastoseura – The Finnish Library Association

Norge

Bibliotekarforbundet (BF)

Forskerforbundet

Forskerforbundets Fagbibliotekarforening (FBF)

Norsk Bibliotekforening (NBF)

Norsk Fagbibliotekforening (NNF)

Sverige

Bibliotek i Samhälle (BIS)

DIK-förbundet

Svensk Biblioteksförening

Fælles nordiske foreninger

Nordiske Videnskabelige Biblioteksforeningers Forbund (NVBF)

Nordiska PR-föreningen för bibliotek

Biblioteksforeninger i Europa

En sammenslutning af biblioteksforeninger der arbejder for at fremme bibliotekernes sag

 

Europæisk netværk af biblioteksmyndigheder eller lignende institutioner med ansvar for udviklingen af folkebibliotekerne. Blog-baseret.

Frankrig

Association des Bibliothécaires Français (ABF)

Storbritannien

Library Association (LA)

Tyskland

Deutsche Digitale Bibliothek

Berufsverband Information Bibliothek e.V.

Bibliothek & Information Deutschland (BID)

Verein Deutscher Bibliothekare e.V.

Deutscher Bibliotheksverband e.V.

Biblioteksforeninger i resten af verden

Australien / New Zealand

Australian Library and Information Association (ALIA)

New Zealand Library and Information Association/ te Rau Herenga o Aotearoa (NZLIA)

USA

American Library Association (ALA)

Special Libraries Association (SLA)

Association of Research Libraries (ARL)

Friends of the Libraries USA (FOLUSA)

Art Libraries Society of North America (ARLIS-NA)

Medical Library Association (MLA)

American Society of Information Science (ASIS)

Internationale organisationer

IASL

International organisation for skolebibliotekarer.

IFLA

International forening af oprindeligt biblioteksforeninger, senere også med biblioteksinstitutioner og personer som medlemmer.

IFLA’s afdeling for katalogisering. Hovedformålet er “The Cataloguing Section analyzes the functions of cataloguing activities for all types of material and media, including both bibliographic and authority information, for the benefit of all users”. Afdelingen har i de senere år især arbejdet med indførelsen af RDA.

Nyhedsbrev om katalogisering fra Standing Committee of the IFLA Cataloguing Section. Fra 2003 ff. udkommer det kun elektronisk.

FAIFE – Free Access to Information and Freedom of Expression