.
Referat fra den ordinære generalforsamling 2017

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I META
Onsdag d. 26, april 2017 i Mødecenter Odense

Til stede fra bestyrelsen: Camilla Riis Petersen, Karina Schødt Vedel-Smith og Lene Østergaard

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående kalenderår.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
6. Valg af stemmeudvalg.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Evt.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent blev Lou Næraa, Det Kgl. Bibliotek, Aarhus
Referent: Karina fra bestyrelsen

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Camilla fremlagde bestyrelsens beretning og kom blandt andet ind på:
– bestyrelsens roller
– faggruppens medlemstal
– arrangementer, der har været arbejdet på:
> Gå-hjem-møde i Historiens hus – aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger
> FBS (blandt andet) fokuseret dag i samarbejde med IT-Faggruppen – opgivet p.g.a. manglende overskud hos IT-Faggruppen
> RDA temadag d. 8. juni 2017 – se program: https://dfdf.dk/event/relater-dig-til-rda-rda/
> Et fremtidigt arrangement om RDA med et mere praktisk orienteret tema
– Forsøg med at give tilskud til deltagelse i diverse arrangementer, konferencer m.v. – Ingen ansøgere. Muligvis pga. betingelsen om at             skrive et mindre indlæg til hjemmesiden.
– Netværkssamarbejdet i BF og samarbejde/kontakt med andre faggrupper
– Deltagelse i BF’s Generalforsamling og Landsmøde i 2016
BERETNINGEN BLEV GODKENDT UDEN KOMMENTARER

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående kalenderår.
Lene fremlagde regnskaberne for 2015 og 2016.
Vi har en god, velpolstret økonomi.
Der er ikke brugt mange penge, primært fordi der ikke har været afholdt arrangementer
Vi har brugt nogle penge på at få ændret og opdateret hjemmesiden, bl.a. header og logo efter navneskiftet.
GODKENDT UDEN KOMMENTARER

4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
Lene fremlagde budgettet for de kommende år.
Der er bl.a. en ændret tilskudsmodel fra BF, der betyder, at vi i stedet for 15.000 plus et beløb pr. medlem nu får 15 kroner pr. medlem med mulighed for at søge om tilskud til arrangementer.
Det vil blive nødvendigt at hente oplægsholdere ude fra til kommende RDA-arrangementer, og det kan godt være dyrt
Der vil komme et fald i antallet af medlemmer, da mange nærmer sig pensionen. I øjeblikket stiger medlemstallet dog – muligvis pga. den kommende temadag om RDA, hvor vi har valgt at give et ikke ubetydeligt tilskud til deltagende medlemmer.
Kontingentet forbliver uændret.
GODKENDT EFTER ÆNDRING FRA FABITA TIL META I OVERSKRIFTEN

5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af stemmeudvalg.
Ikke nødvendigt.

7. Valg af bestyrelse
Alle 4 medlemmer af bestyrelsen genopstiller.

• René Høtbjerg Øhlenschlæger
• Karina Schødt Vedel-Smith
• Lene Østergaard
• Camilla Riis Petersen
Ingen nye kandidater.
BESTYRELSEN GENVALGT

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Hanne Hørl Hansen og Bodil Dalgaard-Møller genopstiller begge som revisorer
GENVALGT
Lou Næraa opstiller som revisorsuppleant.
VALGT

9. Evt.
Der blev kommenteret, at der ventes en opdatering af RDA regelsættet d. 1/4 2018, og at det nok vil være mest hensigtsmæssigt at vente med at afholde det praktisk orientrede RDA arrangement til derefter. Det er selvfølgelig taget til efterretning og skal drøftes med Metaforum og BIR, når vi kommer så langt.

Diskuterede om der er grundlag for at arrangere temadage eller andet med andre temaer end RDA i øjeblikket, da det er her mange har øjnene rettet hen, men også i forhold til tid og økonomi på de forskellige biblioteker.
Der er i alt fald al mulig grund til at fokusere på metadata og vigtigheden heraf – det vil være interessant at forsøge at kontakte den nye faggruppe Data Science og se, om vi kan finde fælles fodslag om noget.

Lou Næraa, Det Kgl. Bibliotek i Aarhus orienterede om et møde, der blev afholdt i Aarhus fredag d. 21/4 med katalogisatorer og andre metadatamennesker fra både København og Aarhus, hvor man forsøgte at finde et fælles udgangspunkt og en vej frem mod implementeringen af RDA og samarbejdet de to biblioteker imellem. Det skal munde ud i en indstilling til direktionen.
Tak til alle fremmødte for en hyggelig og interessant dag.
Tak fra os i bestyrelsen for genvalget, vi skal gøre vores bedste for at leve op til tilliden.

 

Karina Schødt Vedel-Smith 18/5 2017

Temadag: Relatér dig til RDA d. 8. juni 2017

Relatér dig til RDA – perspektiv og praksis

D. 8. juni 2017 hos Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C

I sommeren 2016 traf Slots- og Kulturstyrelsen formel beslutning om, at Danmark skal overgå til at anvende de nye internationale katalogiseringsregler, Resource Description and Access (RDA).

Med denne beslutning tages endegyldigt afsked med kortkatalogen og bydes velkommen til en ny katalogiseringspraksis, der i langt højere grad udnytter internettets mange muligheder, og hvor fokus flyttes fra de enkelte udlånsenheder til det overordnede værk.

META og Metaforum afholder i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og Bibliografisk Råd en temadag om RDA d. 8. juni 2017, hvor det overvejende fokus er den konkrete overgang i Danmark.

Kom og hør hvilke tiltag der er igangsat i forbindelse med overgangen, hvor langt man er i udarbejdelsen af en dansk profil, samt hvordan reglerne tænkes implementeret i den eksisterende biblioteksinfrastruktur.

Foreløbigt program
09.30 – 10.00   Ankomst + kaffe
10.00 – 10.10   Velkomst (v. Metaforum)
10.10 – 10.45   Introduktion til RDA og opsamling på hvad der er sket af tiltag i det forløbne år v.
Leif Andresen, formand for Bibliografisk Råd
10.45 – 12.00   Udmøntning i praksis:
• Om den danske profil v. Hanne Hørl Hansen, DBC
• Hvad skal der ske med eksisterende data v. Line Jung Lindhard, DBC
12.00 – 13.00   Frokost
13.00 – 13.30   En praktisk øvelse udi katalogisering med RDA v. Line Jung Lindhard, Camilla Riis Petersen og
Bodil Dalgaard-Møller, DBC
13.30 – 14.15   Udnyttelse af data – hvad kan vi opnå? v. Bo Weymann, DBC
14.15 – 14.45   Eftermiddagspause med kaffe/the og kage
14.45 – 15.30   Tiltag, erfaringer og udfordringer i Sverige – Olle Johansson, Kungliga Biblioteket, Stockholm
15.30 – 15.50   Afslutning og opsummering inkl. information om uddannelse v. Leif Andresen, formand for
Bibliografisk Råd

Deltagergebyr:
META-medlemmer kr. 300
DFFU-medlemmer kr. 800
Alle andre kr. 950

Tilmelding: Link til DFFU’s hjemmeside https://www.dfdf.dk/index.php/arrangementer/details/52-rda?xref=45:rda
Sidste frist for tilmelding er torsdag d. 25. maj

Endeligt program for Generalforsamling 2017

META afholder sin ordinære generalforsamling onsdag den Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. 26. april 2017 i

Program:
Kl. 11.00 – 12.00     Kan metadata og klassifikation skabes automatisk? / oplæg ved Brian Jacobsen fra Taxon
Kl. 12.00 – 13.00     Frokost
Kl. 13.00 – 15.30     Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamlingen
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående
kalenderår.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår
med forslag til kontingent.
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
6. Valg af stemmeudvalg.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Evt.

Der vil blive serveret kaffe og kage i løbet af generalforsamlingen

Nyt fra META februar 2017

Kære medlemmer af META

Hermed lidt nyt fra faggruppen.

 

Generalforsamling 2017

Som I jo nok ved er der ikke længe til vores generalforsamling, der afholdes onsdag d. 26. april i Mødecenter Odense.

I kan læse mere og tilmelde jer her: http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/217023

Vi håber at se mange af jer til generalforsamlingen. Vi modtager meget gerne input og ideer til arrangementer.

Alle medlemmer af bestyrelsen genopstiller til valg, men vi vil meget gerne have selskab – derfor må I meget gerne overveje, om I kunne have lyst til at stille op til bestyrelsen.

Som sædvanlig er der et fagligt oplæg i forbindelse med generalforsamlingen:  

Kan klassifikation og metadata skabes automatisk?

I både kommunalt og privat regi eksperimenterer man med automatisk skabte metadata – f.eks. i kommunernes KLE (www.kle-online.dk) og Digitaliseringsstyrelsens FORM (www.form-online.dk. Automatiserede metadata ligger til grund for centrale områder som adgangsstyring, postfordeling, personificering, søgeoptimering og meget mere.

Kom og hør Brian Jacobsen fra Taxon berette om hvordan man kan foretage automatisk metadatopmærkning, samt hvad mulighederne og faldgruberne er ved automatisk skabte metadata

Brian har tidligere deltaget i faggruppens arrangementer og er meget interesseret i bibliotekernes arbejde med metadata.

 

Temadag om RDA

Derudover kan vi fortælle, at der d. 8. juni, 2017 vil blive afholdt en temadag om RDA hos Mødecenter Odense i samarbejdet med Metaforum (det tidligere Forum for registrering).

Sæt kryds i kalenderen og kom og hør mere om historik og fremtidsudsigter.

Yderligere information og mulighed for tilmelding følger hurtigst muligt.

 

Mange hilsner

Bestyrelsen i META