.
Referat fra møde d. 8/9 2017

REFERAT
Bestyrelsesmøde i META d. 8/9 2017 på DBC
Til stede: Lene Østergaard, Camilla Riis Petersen, René Høtbjerg Øhlenschlæger og Karina Schødt Vedel-Smith

DAGSORDEN

1. Udpegning af mødeleder
2. Godkendelse af dagsorden
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Netværksseminar 4 oktober 2017 for bestyrelserne i BF’s faggrupper og ansættelsesgrupper
5. Generelle målsætninger for det kommende år
6. Kommende arrangementer
7. Nyt fra HB
8. Nyt fra Bibliografisk Råd
9. Netværkssamarbejdet i BF
10. Årshjul
11. Næste møde.
12. Eventuelt

 

1. Udpegning af mødeleder
Camilla valgt

2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 6 ændret til ”afholdte og kommende arrangementer”.
Derudover godkendt.

3. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen er konstitueret i de samme roller:
Lene: Kasserer
Camilla: Webredaktør, kontaktperson til BF
René: Sekretær, herunder dagsorden til Nikolaj
Karina: Referent og kommunikationsansvarlig, herunder referat til Bruno og Nikolaj

Der er skrevet en række kommentarer til papiret med de opgaver, der hører under de enkelte funktioner.
Vi skal være bedre til at huske at BF’s sekretariat (Bruno) og vores repræsentant fra Hovedbestyrelsen (Nikolaj) skal have referatet og Nikolaj tillige dagsorden og invitation til mødet.

4. Netværksseminar 4 oktober 2017 for bestyrelserne i BF’s faggrupper og ansættelsesgrupper
René, Camilla og Karina deltager.
Vi er en af 3 faggrupper, der er udvalgt til at holde et 10 minutters oplæg om faggruppen, hvor vi fortæller om formål, mærkesager og vores medlemmer – hvor de kommer fra, og hvordan vi rekrutterer.
Camilla laver et udkast til en powerpoint.

Formål:
Se hjemmesiden under vedtægter og derefter formål – skal omskrives.
Hvor kommer medlemmerne fra: Primært biblioteker (herunder NOTA) og DBC, også enkelte fra steder som Danmarks Statistik, museer, arkiver og private firmaer.
Folk der beskæftiger sig med metadata/katalogisatorer.
Hvordan rekrutterer vi:
Vi vælger at gøre egne og andres temadage og konferencer billigere for medlemmer.
Vi fokuserer på at afholde arrangementer flere steder eller centralt i landet.
Vi anbefaler folk at blive medlemmer, hvis vi opdager, at de ”passer ind målgruppen”.
Mærkesager: I øjeblikket primært RDA og Linked Data
Forslag til samarbejder: IT-Faggruppen og Data Science gruppen
Sidstnævnte kunne vi godt ønske os en mere formaliseret form for fra BF’s side.
Ønsker i øvrigt at tage op på dagen, om der er nok styring og interesse for faggrupperne fra BF’s side. De kunne i helt sikkert bruge os mere og bedre.

5. Generelle målsætninger for det kommende år
Udbrede kendskab til diverse emner -> arrangementer
Forholde BF vores ønsker til dem i forhold til faggruppen.

6. Afholdte og kommende arrangementer
Hvad kom der ud af RDA-arrangementet?
Har overvejende hørt positive tilkendegivelser.
Skal have med i overvejelserne til fremtidige arrangementer, at bruge oplægsholdere til det, de er bedst til.
Det fungerede rigtigt godt med den praktiske øvelse, der virkelig aktiverede folk og gav en god hands-on oplevelse.
Spørge til budgettet i Metaforum. Hvordan gik det med overskuddet?

Fremtidige arrangementer:
Introducere deltagere for andre muligheder for at bruge sine kompetencer end de traditionelle biblioteker og dermed give blik for andre arbejdsområder
Kan, som vi tidligere har talt om, eventuelt afholde et arrangement om hvordan bibliografiske data/metadata bruges i andre sektorer.
Dog vurderer vi, at interessen for et sådant arrangement vil være begrænset, dels af økonomiske hensyn på de forskellige institutioner, men også fordi det overvejende fokus pt er på RDA.

Emnet RDA er langt fra udtømt. Vi forestiller os, at der vil være stor interesse for noget, der er mere praktisk funderet.
Vi aftaler, at vi stikker følere ud hos BIR’s forretningsudvalg samt Metaforum
Det er stadig en mulighed at vælge at afholde en Blixenton/RDA-aton, med mulighed for at katalogisere i RDA via RIMMF værktøjet, men det er endnu for tidligt, og vi skal være meget opmærksomme på, at et sådant arrangement er meget arbejdstungt, da det kræver at en forholdsvis stor mængde er katalogiseret på forhånd, for at det skal kunne fungere.

Camilla deltager i BIBFRAME konference i Frankfurt for særligt indbudte d. 26.-27. september.
Der kunne også være interessante observationer og erfaringer herfra.

Tilbyde folk tilskud til at deltage i andre arrangementer uden at kræve noget til gengæld på forhånd.
Så kan vi eventuelt forsøge os med at sende dem et par spørgsmål efterfølgende.

Camilla laver lille indlæg til hjemmesiden efter BIBFRAME konferencen.

Vi tilbyder tilskud på 1000 kroner til SWIB (Semantic Web In Libraries/Bibliotheken) i Hamborg d. 4.-6. december. Dette meddeles snarest i et nyhedsbrev til medlemmerne.
Rene deltager.

7. Nyt fra HB
Nikolaj gav os et kort resumé over, hvad Hovedbestyrelsen fokuserer på i øjeblikket.
Der er lavet en medlemsundersøgelse, som 1/3 deltog i, hvilket er højere end sædvanligt.
De har talt om den kommende generalforsamling i BF, der kommer til at handle meget om den strategiske fremtid for BF.
Der vil blive holdt en kompetenceudviklingstemadag, der skal hjælpe medlemmerne med at afdække deres muligheder
Der er lavet en humoristisk video, der skal ramme de studerende og forhåbentligt skaffe flere medlemmer ad den vej. Den bliver snart lanceret på de sociale medier.
Referater fra BF’s Hovedbestyrelses møder findes her: http://bf.dk/OmOs/OmHovedbestyrelsen/ReferaterHovedbestyrelsen

8. Nyt fra BIR
BIR havde møde d. 4/9 2017, der foreligger endnu ikke noget officielt referat.
Dagsordenen og René afslører at de beskæftiger sig meget med RDA og arbejdsgrupperne herunder.
Referater fra møder i BIR findes her:
https://slks.dk/om-slots-og-kulturstyrelsen/organisation/raad-naevn-og-udvalg/bibliografisk-raad/referater/

9. Netværkssamarbejdet i BF
Fokus på samarbejdet mellem de forskellige grupper.
Sidste møde var før sommerferien (d. 22/5 2017) Referatet er udsendt til bestyrelsen; men Camilla genopfriskede vores hukommelse.

10. Årshjul
Årshjulet skal opdateres, og det vil være en fordel allerede nu at få sat frister på for den kommende generalforsamling samt at få nedskrevet, hvem der gør hvad og hvornår.

11. Næste møde
Vi afventer, hvilke meldinger vi får retur fra BIR’s forretningsudvalg og Metaforum.
Det er ikke usandsynligt, at næste møde vil være i det regi.

12. Eventuelt
René skal huske net – nyt fast punkt.

 

Oplæg fra temadagen Relatér dig til RDA d. 8. juni 2017
Resume af det faglige indlæg på generalforsamlingen

Kan metadata og klassifikation skabes automatisk?

Vi indledte generalforsamlingsarrangementet med et oplæg af Brian Jacobsen fra Taxon om automatisk skabte klassifikationer og metadata.
Brian leverede et virkeligt interessant oplæg med særligt fokus på KLE (Kommunernes Landsforenings Emnesystem) – et ca. 40 år gammelt klassifikationssystem, der først inden for de sidste 2-3 år virkelig er kommet til sin ret og bliver anvendt på nye og spændende måder.
Nogle kommuner er meget langt i brugen af den automatiske KLE (OS2KLE) og bruger det blandt andet til indeksering af hjemmesider og til postsortering, det vil også kunne bruges til adgangsstyring. Det kan lette mange arbejdsgange og betyde store tidsbesparelser i flere sammenhænge.
Her må vi altså konstatere, at kommunerne er meget langt fremme i skoene i forhold til såvel det statslige, regionerne og det private.

Tak til Brian for et meget interessant fagligt indspark.

Referat fra den ordinære generalforsamling 2017

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I META
Onsdag d. 26, april 2017 i Mødecenter Odense

Til stede fra bestyrelsen: Camilla Riis Petersen, Karina Schødt Vedel-Smith og Lene Østergaard

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående kalenderår.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
6. Valg af stemmeudvalg.
7. Valg af bestyrelse.
8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
9. Evt.

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent blev Lou Næraa, Det Kgl. Bibliotek, Aarhus
Referent: Karina fra bestyrelsen

2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
Camilla fremlagde bestyrelsens beretning og kom blandt andet ind på:
– bestyrelsens roller
– faggruppens medlemstal
– arrangementer, der har været arbejdet på:
> Gå-hjem-møde i Historiens hus – aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger
> FBS (blandt andet) fokuseret dag i samarbejde med IT-Faggruppen – opgivet p.g.a. manglende overskud hos IT-Faggruppen
> RDA temadag d. 8. juni 2017 – se program: https://dfdf.dk/event/relater-dig-til-rda-rda/
> Et fremtidigt arrangement om RDA med et mere praktisk orienteret tema
– Forsøg med at give tilskud til deltagelse i diverse arrangementer, konferencer m.v. – Ingen ansøgere. Muligvis pga. betingelsen om at             skrive et mindre indlæg til hjemmesiden.
– Netværkssamarbejdet i BF og samarbejde/kontakt med andre faggrupper
– Deltagelse i BF’s Generalforsamling og Landsmøde i 2016
BERETNINGEN BLEV GODKENDT UDEN KOMMENTARER

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående kalenderår.
Lene fremlagde regnskaberne for 2015 og 2016.
Vi har en god, velpolstret økonomi.
Der er ikke brugt mange penge, primært fordi der ikke har været afholdt arrangementer
Vi har brugt nogle penge på at få ændret og opdateret hjemmesiden, bl.a. header og logo efter navneskiftet.
GODKENDT UDEN KOMMENTARER

4. Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
Lene fremlagde budgettet for de kommende år.
Der er bl.a. en ændret tilskudsmodel fra BF, der betyder, at vi i stedet for 15.000 plus et beløb pr. medlem nu får 15 kroner pr. medlem med mulighed for at søge om tilskud til arrangementer.
Det vil blive nødvendigt at hente oplægsholdere ude fra til kommende RDA-arrangementer, og det kan godt være dyrt
Der vil komme et fald i antallet af medlemmer, da mange nærmer sig pensionen. I øjeblikket stiger medlemstallet dog – muligvis pga. den kommende temadag om RDA, hvor vi har valgt at give et ikke ubetydeligt tilskud til deltagende medlemmer.
Kontingentet forbliver uændret.
GODKENDT EFTER ÆNDRING FRA FABITA TIL META I OVERSKRIFTEN

5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af stemmeudvalg.
Ikke nødvendigt.

7. Valg af bestyrelse
Alle 4 medlemmer af bestyrelsen genopstiller.

• René Høtbjerg Øhlenschlæger
• Karina Schødt Vedel-Smith
• Lene Østergaard
• Camilla Riis Petersen
Ingen nye kandidater.
BESTYRELSEN GENVALGT

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Hanne Hørl Hansen og Bodil Dalgaard-Møller genopstiller begge som revisorer
GENVALGT
Lou Næraa opstiller som revisorsuppleant.
VALGT

9. Evt.
Der blev kommenteret, at der ventes en opdatering af RDA regelsættet d. 1/4 2018, og at det nok vil være mest hensigtsmæssigt at vente med at afholde det praktisk orientrede RDA arrangement til derefter. Det er selvfølgelig taget til efterretning og skal drøftes med Metaforum og BIR, når vi kommer så langt.

Diskuterede om der er grundlag for at arrangere temadage eller andet med andre temaer end RDA i øjeblikket, da det er her mange har øjnene rettet hen, men også i forhold til tid og økonomi på de forskellige biblioteker.
Der er i alt fald al mulig grund til at fokusere på metadata og vigtigheden heraf – det vil være interessant at forsøge at kontakte den nye faggruppe Data Science og se, om vi kan finde fælles fodslag om noget.

Lou Næraa, Det Kgl. Bibliotek i Aarhus orienterede om et møde, der blev afholdt i Aarhus fredag d. 21/4 med katalogisatorer og andre metadatamennesker fra både København og Aarhus, hvor man forsøgte at finde et fælles udgangspunkt og en vej frem mod implementeringen af RDA og samarbejdet de to biblioteker imellem. Det skal munde ud i en indstilling til direktionen.
Tak til alle fremmødte for en hyggelig og interessant dag.
Tak fra os i bestyrelsen for genvalget, vi skal gøre vores bedste for at leve op til tilliden.

 

Karina Schødt Vedel-Smith 18/5 2017