.
Referat fra møde d. 28/5 2018

REFERAT
Bestyrelsesmøde i META d. 28/5 2018 på Skive Bibliotek
Til stede: Lene Østergaard, Camilla Riis Petersen, René Høtbjerg Øhlenschlæger og Karina Schødt Vedel-Smith

Dagsorden
1. Udpegning af mødeleder
2. Godkendelse af dagsorden
3. Generel målsætning for det kommende år
4. Kommende arrangementer
5. Kommunikation/formidling
6. Nyt fra HB
7. Nyt fra Bibliografisk Råd
8. Netværkssamarbejdet i BF
9. Årshjul
10. Næste møde.
11. Eventuelt

1. Udpegning af mødeleder
René valgt som mødeleder

2.  Godkendelse af dagsorden
Referatet godkendt med tilføjelse af information om RDA-dagen på DBC under punkt 4 og modellen for tilskud til temadag og konferencer under eventuelt.

3. Generel målsætning for det kommende år
– Afholde arrangement (få brugt nogle af vores penge)
– Være netværkssøgende i forhold til de andre faggrupper
Mulige samarbejdspartnere kan være IT-faggruppen og Data science

4. Kommende arrangementer
OS2 nyere fænomen, Brian Jacobsen fra Taxon dukker ofte op i denne sammenhæng. Læs mere her: https://os2.eu/side/om-os2
Brian var en stor succes med sit oplæg på vores generalforsamling og ville være oplagt at bruge igen.
René beretter, at der lader til at være et tomrum i Central- og folkebibliotekerne i forhold til kurser og kompetenceudvikling. Det ville være rigtigt fint med et arrangement, der kan ramme ned og afhjælpe her.

Hvor går man hen og skaber nye arbejdspladser?
Et kommende arrangement kunne også belyse samarbejdet ud i andre brancher, f.eks. andre kulturinstitutioner såsom museer og arkiver.
Kan bibliotekarernes kompetencer i forhold til metadata udnyttes i andre kulturinstitutioner og dermed skabe nye jobmuligheder.
I skoleverdenen tales der også om systematisering af data på elever m.v. Her kunne bibliotekarernes kompetencer også være oplagte.

En emne for en temadag kunne sagtens være om anvendelse af metadata i andre sammenhænge end det klassiske bibliotek.
Ovennævnte emner kunne være fine indslag sammen med f.eks. TV2 og deres måde at tilføje metadata til deres programmer (jævnfør denne artikel fra Perspektiv).
Man kunne også bringe nogle af vores medlemmer i spil og f.eks. høre om anvendelsen af metadata i Danmarks statistik.

Vi går i tænkeboks for yderligere muligheder.

BIRs forretningsudvalg har via Hanne Hørl Hansen (DBC) spurgt til, om vi og Metaforum kunne være interesserede i at afholde endnu en temadag om RDA, f.eks. ultimo oktober 2018.

Camilla kontakter Mette Bøj Brodersen, der er formand i Metaforum og foreslår at kontakte BIRs forretningsudvalg for at opfordre dem til at vi afholder et møde angående deres forventninger og udredning af hvilke oplægsholdere og emner de kan bidrage med.
Når vi får en mødedato beslutter vi i META, hvem der kan/skal deltage.

Efterfølgende holder vi et planlægningsmøde med Metaforum.

Vi forestiller os, at en temadag ville kunne holdes i Mødecenter Odense ligesom sidst.
Emner kunne f.eks. være: Hvad arbejder vi frem mod? Det endnu ikke eksisterende format (lige nu ser Bibframe ud til at være den mest oplagte kandidat) og selvfølgelig autoritetsdata

5. Kommunikation/formidling
Sørge for at være ude i god tid.
Skal være bedre til at reklamere i folkebibliotekerne.
Andre af BFs faggrupper kan måske reklamere samt Metaforum

Hvordan får vi nye medlemmer?
Sidst virkede det rigtigt godt med det store tilskud til den fælles temadag med Metaforum. Så det skal vi helt sikkert gøre igen.

6. Nyt fra HB
Afbud fra Nikolaj Winther

7. Nyt fra Bibliografisk Råd
Seneste møde var i december, 2017.
Der blev drøftet rettigheder til metadata samt selvfølgelig RDA: hvor skal vi hen? Forventninger, hvad får vi ud af det? (det viser sig, at forventningerne er meget differentierede – også bare i BIR).

8.  Netværkssamarbejdet i BF
Vi skal være bedre til at udnytte Nikolaj Winther, der er vores kontaktperson i Hovedbestyrelsen.
Sikre os, at han kan deltage i næste møde.
Vi vil også gerne høre status på de nye vedtægter.

Vi diskuterede også, hvordan man kan få et bedre samarbejde med de andre faggrupper.
F.eks. sørge for, at vi inddrager hinanden ved overlappende interesser/arrangementer.
Her er vores bedste bud nok igen Nikolaj.

9.  Årshjul
Næste generalforsamling bliver i april 2019 og skal dermed varsles i november, 2018.
Der aftales nærmere dato på næste bestyrelsesmøde.
Vi påtænker at opgive at holde GF centralt i landet, da fremmødet ikke blev højere af den årsag.
Vi undersøger muligheden for f.eks. at holde den på Dokk1.

10.  Næste møde.
Næste møde efter sommerferien i slut august / start september.
Doodle udsendes snarest.

11.  Eventuelt
Tilskud til konference og temadage.
Det har vist sig at være lidt mere kompliceret end som så.
Hvordan giver vi tilskud, uden at det bliver en arbejdsgiverstøtte?
Enighed om i stedet at forsøge at få nogle seriøse trækplastre til vores arrangementer. Det vigtigste er selvfølgelig stadig temaet.
Muligheder kunne være Jens Erik Mai eller Jack Andersen fra IVA, der begge er gode til at sætte tingene lidt på spidsen.
Vi kan stadig tilbyde tilskud der, hvor det giver mening – f.eks. til den temadag vi skal arrangere sammen med Metaforum.

 

Karina Schødt Vedel-Smith 30/5 2018

Nyhedsbrev – oktober 2017

Kære medlemmer, hermed kommer seneste nyt fra META.

I september har vi holdt det første møde i bestyrelsen siden sommerferien og siden vores RDA-temadag i Odense.
Vi er stadig helt overvældede over den store opbakning, der var til arrangementet og håber meget, at alle havde en spændende og udbytterig dag.
Referatet fra bestyrelsesmødet vil snart kunne læses på vores hjemmeside, www.bfmeta.dk
Her kan I blandt andet læse om, hvilke overvejelser vi går med og om den netværksdag i BF regi for bestyrelsesmedlemmer fra fag- og ansættelsesgrupperne, vi deltager i d. 4. oktober.

Vi har i bestyrelsen diskuteret, om der er interesse for arrangementer med andre emner end RDA, som vi jo nok må erkende fylder rigtigt meget i manges bevidsthed i disse år.
Vi kunne godt tænke os at høre, hvad I tænker om den sag.
Også gerne med ideer til et sådant arrangement.
Skriv til følgende mailadresse: crp@dbc.dk

Vanen tro vil vi gerne tilbyde et tilskud til konferencer og temadage, der kan være interessante for vores medlemmer.
Denne gang er det muligt at få et tilskud på 1000 kroner til deltagelse i SWIB 2017 (Semantic Web in Libraries/Bibliotheken) i Hamborg d. 4.-6. december.
Se mere her: https://joinup.ec.europa.eu/event/swib-conference-semantic-web-libraries-4-6-december-2017-hamburg-germany
Kontakt os gerne for yderligere information.

Referat fra møde d. 8/9 2017

REFERAT
Bestyrelsesmøde i META d. 8/9 2017 på DBC
Til stede: Lene Østergaard, Camilla Riis Petersen, René Høtbjerg Øhlenschlæger og Karina Schødt Vedel-Smith

DAGSORDEN

1. Udpegning af mødeleder
2. Godkendelse af dagsorden
3. Konstituering af bestyrelsen
4. Netværksseminar 4 oktober 2017 for bestyrelserne i BF’s faggrupper og ansættelsesgrupper
5. Generelle målsætninger for det kommende år
6. Kommende arrangementer
7. Nyt fra HB
8. Nyt fra Bibliografisk Råd
9. Netværkssamarbejdet i BF
10. Årshjul
11. Næste møde.
12. Eventuelt

 

1. Udpegning af mødeleder
Camilla valgt

2. Godkendelse af dagsorden
Punkt 6 ændret til ”afholdte og kommende arrangementer”.
Derudover godkendt.

3. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen er konstitueret i de samme roller:
Lene: Kasserer
Camilla: Webredaktør, kontaktperson til BF
René: Sekretær, herunder dagsorden til Nikolaj
Karina: Referent og kommunikationsansvarlig, herunder referat til Bruno og Nikolaj

Der er skrevet en række kommentarer til papiret med de opgaver, der hører under de enkelte funktioner.
Vi skal være bedre til at huske at BF’s sekretariat (Bruno) og vores repræsentant fra Hovedbestyrelsen (Nikolaj) skal have referatet og Nikolaj tillige dagsorden og invitation til mødet.

4. Netværksseminar 4 oktober 2017 for bestyrelserne i BF’s faggrupper og ansættelsesgrupper
René, Camilla og Karina deltager.
Vi er en af 3 faggrupper, der er udvalgt til at holde et 10 minutters oplæg om faggruppen, hvor vi fortæller om formål, mærkesager og vores medlemmer – hvor de kommer fra, og hvordan vi rekrutterer.
Camilla laver et udkast til en powerpoint.

Formål:
Se hjemmesiden under vedtægter og derefter formål – skal omskrives.
Hvor kommer medlemmerne fra: Primært biblioteker (herunder NOTA) og DBC, også enkelte fra steder som Danmarks Statistik, museer, arkiver og private firmaer.
Folk der beskæftiger sig med metadata/katalogisatorer.
Hvordan rekrutterer vi:
Vi vælger at gøre egne og andres temadage og konferencer billigere for medlemmer.
Vi fokuserer på at afholde arrangementer flere steder eller centralt i landet.
Vi anbefaler folk at blive medlemmer, hvis vi opdager, at de ”passer ind målgruppen”.
Mærkesager: I øjeblikket primært RDA og Linked Data
Forslag til samarbejder: IT-Faggruppen og Data Science gruppen
Sidstnævnte kunne vi godt ønske os en mere formaliseret form for fra BF’s side.
Ønsker i øvrigt at tage op på dagen, om der er nok styring og interesse for faggrupperne fra BF’s side. De kunne i helt sikkert bruge os mere og bedre.

5. Generelle målsætninger for det kommende år
Udbrede kendskab til diverse emner -> arrangementer
Forholde BF vores ønsker til dem i forhold til faggruppen.

6. Afholdte og kommende arrangementer
Hvad kom der ud af RDA-arrangementet?
Har overvejende hørt positive tilkendegivelser.
Skal have med i overvejelserne til fremtidige arrangementer, at bruge oplægsholdere til det, de er bedst til.
Det fungerede rigtigt godt med den praktiske øvelse, der virkelig aktiverede folk og gav en god hands-on oplevelse.
Spørge til budgettet i Metaforum. Hvordan gik det med overskuddet?

Fremtidige arrangementer:
Introducere deltagere for andre muligheder for at bruge sine kompetencer end de traditionelle biblioteker og dermed give blik for andre arbejdsområder
Kan, som vi tidligere har talt om, eventuelt afholde et arrangement om hvordan bibliografiske data/metadata bruges i andre sektorer.
Dog vurderer vi, at interessen for et sådant arrangement vil være begrænset, dels af økonomiske hensyn på de forskellige institutioner, men også fordi det overvejende fokus pt er på RDA.

Emnet RDA er langt fra udtømt. Vi forestiller os, at der vil være stor interesse for noget, der er mere praktisk funderet.
Vi aftaler, at vi stikker følere ud hos BIR’s forretningsudvalg samt Metaforum
Det er stadig en mulighed at vælge at afholde en Blixenton/RDA-aton, med mulighed for at katalogisere i RDA via RIMMF værktøjet, men det er endnu for tidligt, og vi skal være meget opmærksomme på, at et sådant arrangement er meget arbejdstungt, da det kræver at en forholdsvis stor mængde er katalogiseret på forhånd, for at det skal kunne fungere.

Camilla deltager i BIBFRAME konference i Frankfurt for særligt indbudte d. 26.-27. september.
Der kunne også være interessante observationer og erfaringer herfra.

Tilbyde folk tilskud til at deltage i andre arrangementer uden at kræve noget til gengæld på forhånd.
Så kan vi eventuelt forsøge os med at sende dem et par spørgsmål efterfølgende.

Camilla laver lille indlæg til hjemmesiden efter BIBFRAME konferencen.

Vi tilbyder tilskud på 1000 kroner til SWIB (Semantic Web In Libraries/Bibliotheken) i Hamborg d. 4.-6. december. Dette meddeles snarest i et nyhedsbrev til medlemmerne.
Rene deltager.

7. Nyt fra HB
Nikolaj gav os et kort resumé over, hvad Hovedbestyrelsen fokuserer på i øjeblikket.
Der er lavet en medlemsundersøgelse, som 1/3 deltog i, hvilket er højere end sædvanligt.
De har talt om den kommende generalforsamling i BF, der kommer til at handle meget om den strategiske fremtid for BF.
Der vil blive holdt en kompetenceudviklingstemadag, der skal hjælpe medlemmerne med at afdække deres muligheder
Der er lavet en humoristisk video, der skal ramme de studerende og forhåbentligt skaffe flere medlemmer ad den vej. Den bliver snart lanceret på de sociale medier.
Referater fra BF’s Hovedbestyrelses møder findes her: http://bf.dk/OmOs/OmHovedbestyrelsen/ReferaterHovedbestyrelsen

8. Nyt fra BIR
BIR havde møde d. 4/9 2017, der foreligger endnu ikke noget officielt referat.
Dagsordenen og René afslører at de beskæftiger sig meget med RDA og arbejdsgrupperne herunder.
Referater fra møder i BIR findes her:
https://slks.dk/om-slots-og-kulturstyrelsen/organisation/raad-naevn-og-udvalg/bibliografisk-raad/referater/

9. Netværkssamarbejdet i BF
Fokus på samarbejdet mellem de forskellige grupper.
Sidste møde var før sommerferien (d. 22/5 2017) Referatet er udsendt til bestyrelsen; men Camilla genopfriskede vores hukommelse.

10. Årshjul
Årshjulet skal opdateres, og det vil være en fordel allerede nu at få sat frister på for den kommende generalforsamling samt at få nedskrevet, hvem der gør hvad og hvornår.

11. Næste møde
Vi afventer, hvilke meldinger vi får retur fra BIR’s forretningsudvalg og Metaforum.
Det er ikke usandsynligt, at næste møde vil være i det regi.

12. Eventuelt
René skal huske net – nyt fast punkt.

 

Oplæg fra temadagen Relatér dig til RDA d. 8. juni 2017