.
METAs generalforsamling 2019

Kære alle

Hermed følger det endelige program og øvrige papirer til generalforsamlingen i META, der foregår d. 26/4 2019 på Dokk1 i Aarhus.

Program. METAs generalforsamling 2019

Beretning. 2017-2019

Budget 2019-2021 forslag

Regnskab 2017

Regnskab 2018

Vi håber selvfølgelig at se så mange af jer som muligt.

Vær opmærksom på, at vi skal have valgt nye medlemmer til bestyrelsen.
Det kan varmt anbefales at deltage i bestyrelsesarbejdet, der både bidrager til et godt netværk og til at holde sig opdateret fagligt – samt ikke at forglemme nogle hyggelige timer sammen med de andre engagerede medlemmer af bestyrelsen.
Vi vil desuden sætte stor pris på et par friske hoveder med nye og spændende indgangsvinkler på arrangementer med videre.

Vi håber vi ses.
Mange hilsner
Bestyrelsen i Meta:
Camilla, Lene, René og Karina

OBS: Program, beretning, regnskab og budget er også udsendt til medlemmerne pr. mail.

METAs generalforsamling 2019

Kære medlemmer

Faggruppens generalforsamling kommer denne gang til at foregå på Dokk1 i Aarhus d. 26. april fra klokken 15.

Programmet ser ud som følger:
14.00-15.00 – Mulighed for rundvisning på Dokk1
15.00-16.00 – Fagligt oplæg: Lars Johnsen – Googles transformation fra søge- til svaremaskine: Implikationer for metadata?
16.00-17.30 – Generalforsamling
• Valg af dirigent og referent
• Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
• Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående kalenderår.
• Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.
• Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
• Valg af stemmeudvalg
• Valg af bestyrelse
• Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
• Evt.

18.00-            Middag på Restaurant Olive – https://olive.dk/

Eftermiddagskaffe+-kage under generalforsamlingen og den efterfølgende middag er på METAs regning.

Tilmelding via BFs kalender senest d. 12. april

Bestyrelsen:
Camilla Riis Petersen, DBC – genopstiller ikke
Karina Schødt Vedel-Smith, Det Kgl. Bibliotek, Aarhus – genopstiller
Lene Østergaard, Skive Bibliotek, genopstiller ikke
René Høtbjerg Øhlenschlæger, Køge Bibliotek, genopstiller

Som I kan se, har vi brug for nye friske kræfter i bestyrelsen. Det er nødvendigt at minimum to medlemmer er villige til at træde ind i bestyrelsen, hvis faggruppen fortsat skal eksistere.
Det er meget spændende at deltage i bestyrelsens arbejde. Der er rig mulighed for at blive fagligt opdateret, og det skal da ikke være nogen hemmelighed, at vi plejer at hygge os i hinandens selskab.
Vi plejer at mødes 3-4 gange årligt på vores respektive arbejdspladser, så vi kommer lidt rundt i landet.
Medlemmer, der er interesserede i at stille op til bestyrelsen kan kontakte os for yderligere information
Se mere om faggruppen/bestyrelsen her: http://bfmeta.dk/wp/?cat=121

Tidsfristen for forslag til ændring af vedtægterne er på nuværende tidspunkt desværre overskredet; men øvrige forslag kan stadig nås og skal være os i hænde senest 15. marts 2019.

Vi glæder os til at se jer.
Mange hilsner
Bestyrelsen i META
Camilla, Lene, René og Karina

 

METAs generalforsamling 2019

META afholder sin ordinære generalforsamling fredag d. 26. april 2019 på Dokk1Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C – så sæt allerede nu gerne kryds i kalenderen.

Forslag til ændring af vedtægterne skal være os i hænde senest 25. januar 2019. Øvrige forslag skal være os i hænde senest 15. marts 2019.

En endelig dagsorden og yderligere oplysninger følger.

 

Referat fra møde d. 31/8 2018

REFERAT
Møde i META d. 31/8 2018 på DBC
Tilstede: Lene Østergaard, Camilla Riis Petersen og Karina Schødt Vedel-Smith

1. Valg af mødeleder
Lene valgt

2. Godkendelse af dagsorden
Der foreligger ingen dagsorden til dagens møde. Vi bruger den foregående som rettesnor.

3. Kommende arrangementer
A. RDA-arrangement i samarbejde med Metaforum
Camilla har talt med Hanne Hørl Hansen (DBC), der siger at BIRs forretningsudvalg vil vende tilbage med en dato for et indledende planlægningsmøde snarest muligt.
Der har også været kontakt med formand for Metaforum, Mette Bøj Brodersen, der bekræfter, at de stadig er interesserede i at være med til at planlægge endnu en temadag om RDA.
B. Arrangement om metadata i andre sammenhænge
Muligheder for interessante oplæg kunne være:
– TV2
– DST
– Zalando/Bestseller/Ecco/Netflix
– Brian Jacobsen fra Taxon
– Museer (ABM samarbejdet)
C. Fælles dataarrangement tilrettelangt af flere af faggrupperne under BF
Bruno efterlyser medlemmer til en arbejdsgruppe, der skal stå for at arrangere et eller flere arrangementer om data.
Der har allerede været et indledende møde, som vi meget gerne ville have haft mulighed for at deltage i; men vi hørte først om det efterfølgende.
René deltager på vores vegne i det kommende møde, der sandsynligvis vil blive i september

Der var enighed om, at vi udover RDA-arrangementet skal lægge vores fokus på at få planlagt noget i samarbejde med de andre faggrupper.

4. Kommunikation og formidling
Det er vigtigt at have fokus på kommunikationen mellem os og de øvrige arbejdsgrupper.
Det ville være oplagt, at vi reklamerer for hinandens arrangementer, og man kunne overveje muligheden for, at vi sørger for også at sende nyhedsbreve m.v. til kontaktpersonen i andre grupper. Det vil også kunne åbne op for interessante samarbejder.
Vi tager emnet med til næste kontaktmøde.

Vi drøftede at vores hjemmeside er ved at være noget forældet i udtrykket, men var enige om, at der vil være for meget arbejde i at lave den om, i forhold til udbyttet.

Vi vendte ligeledes, om vi sender nok nyhedsbreve ud i forhold til at være en relevant faggruppe. Der er nødt til at være noget at skrive om, før vi sender et nyhedsbrev ud, ellers får det karakter af spam.
Vi holder udkig med relevante konferencer, temadag og andet, der vil være relevant at reklamere for.

Vi skal være opmærksomme på, om vi kan reklamere for de andre faggrupper og for eksempel Metaforum – og omvendt.

5. Nyt fra HB
Nikolaj Winther kiggede forbi mødet for at opdatere os i forhold til nyt i HB.
Sidste møde i Hovedbestyrelsen var i juni.
Man vil gerne gøre nogle tiltag i forhold til at få flere medlemmer i BF. Der kan ligge en problematik i navnet, idet flere – især studerende og nyuddannede – ikke ser sig selv som bibliotekarer, hvilket uddannelsens navn heller ikke giver udtryk for.
Spørgsmålet er, om man igen skal forsøge at ændre navn på fagforeningen, eller om ”man skal gøre bibliotekar cool igen”.
Det burde være muligt at bejle til folk fra INF eller it/data folk, der ellers ville melde sig ind i IDA. Der er nogle vedtægtsændringer, der vil blive drøftet på den kommende generalforsamling i Aarhus d. 10. og 11. november.
Udspillet går på, at der skal være 3 år mellem generalforsamlingen i stedet for to, og at Det faglige landsmøde skal ligge cirka midt i perioden.
Der er et forholdsvist stor underskud, der for en stor del kan tilskrives et faldende medlemstal.
Nikolaj er også repræsentant for Datascience, han har nævnt for dem, at vi kunne være en god, mulig samarbejdspartner. De er stadig i en opstartsfase, så det bliver nok først for alvor interessant på et senere tidspunkt.

6. Nyt fra BIR
Seneste møde i BIR var i december, 2017.
Næste møde er d. 10/9.
Dermed intet nyt at berette.

7. Netværk og BF
Der er netværksmøde for faggruppernes bestyrelser d. 29/10. Vi forsøger at deltage så mange fra bestyrelsen som muligt.

8. Årshjul
Vi skal til at planlægge vores generalforsamling. Vi har tidligere haft kontakt med Dokk1 i Aarhus, da vi påtænker at holde den kommende generalforsamling der. Meldingen var, at vi var meget velkomne til at booke lokale, og at vi sandsynligvis uden større problemer vil kunne få en rundvisning på dagen.
Lokale kan bookes fra d. 16/9.
Som udgangspunkt forsøger vi med d. 5. eller 12. april med den 26. som back up.
Vi overvejer muligheder for (gerne en ”lokal”) oplægsholder.
Når vi har en dato, plotter vi deadlines i kalenderen, så alt kommer til at foregå rettidigt.

9. Næste møde
Vi afventer BIR i forhold til en dato for det indledende møde.
Vi forsøger alle sammen at komme til netværksdagen d. 29/10.

Karina Schødt Vedel-Smith 24/9 2018