.
Nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra META
November 2016

Kære medlemmer

Så er det igen blevet tid til en lille opdatering på, hvad vi får tiden til at gå med i bestyrelsen.

I begyndelsen af oktober var repræsentanter fra bestyrelsen sammen med bestyrelsesmedlemmer i MetaForum (Det tidligere Forum for registrering under DFFU) til møde i Slots- og Kulturstyrelsen med Bibliografisk Råds Forretningsudvalg.
Vi var blevet inviteret til et møde af BIR-FU for at drøfte, hvor, hvad og hvor meget faggrupperne kan bidrage med i forhold til forløbet omkring overgangen til RDA.
Resultatet blev, at der skal arrangeres en temadag i maj/juni 2017 om RDA: Hvad er det for noget? Hvad kommer det til at betyde i en dansk sammenhæng – og hvordan kan man implementere det i den nationale IT-infrastruktur?

Derudover vil vi forsøge at få arrangeret en workshop, hvor man ved hjælp af RIMMF værktøjet kan få lejlighed til at katalogisere i RDA-format. Som udgangspunkt vil sådan et arrangement komme til at ligge i oktober/november i 2017.

Vi er i disse dage i gang med at arrangere generalforsamlingen i META, der kommer til at finde sted i april og vil blive officielt varslet senere i denne måned.

Flere af medlemmerne i bestyrelsen deltog i Bibliotekarforbundets generalforsamling samt det efterfølgende landsmøde.
Her var der mulighed for at reklamere lidt for faggruppen, hvilket allerede har resulteret i et nyt medlem. Velkommen til.

I vanlig stil vil vi gerne reklamere for andre arrangementer:

Statsgruppen i BF har arrangeret nedenstående gå-hjem-møde med RDA som tema med et oplæg af Leif Andresen fra Det Kongelige Bibliotek. Det foregår d. 14. november i København og deltagelse er ganske gratis.
http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/216191

Hvis man ønsker at læse mere om RDA og baggrunden for beslutningen om at implementere det i Danmark, kan se baggrundsrapporter og indstilling fra Bibliografisk Råd på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: http://slks.dk/om-slots-og-kulturstyrelsen/organisation/raad-naevn-og-udvalg/bibliografisk-raad/indstillinger/
Derudover kan denne artikel i Revy (s. 3-4) skrevet af Leif Andresen anbefales: https://issuu.com/revy/docs/revy_4_2016

Desuden kan vi nævne følgende DEFF arrangement omhandlende linked open science med fokus på ORCID og forskningsdata d. 24 november. Ligeledes i København og uden deltagelsesgebyr.
http://www.conferencemanager.dk/MovingLinkedOpenScienceForward/

SDU har arrangeret en temadag med titlen Open Science – udfordringer og muligheder: En national temadag. Temadagen er d. 16. november i Odense
Tilmelding og yderligere information her: http://sdu-dk.libcal.com/event/2818673
Vi håber at se mange af jer til vores generalforsamling til april.

Mange hilsner
Bestyrelsen i META
Camilla, Lene, René og Karina

Tilskud til Metaforum temadag

Metaforum afholder den 6. oktober 2016 temadagen Det PURE guld i Odense.

META yder et tilskud på 400 kroner til deltagende META-medlemmer.

Betingelse for at modtage tilskuddet er et indlæg til METAs hjemmeside om et eller flere emner fra dagen, omfanget bestemmer man selv.
Henvendelse for tilskud til crp@dbc.dk.
Udbetaling sker ved forevisning af kvittering for tilmelding.

Læs mere om temadagen på Metaforums hjemmeside

Referat af bestyrelsesmøde i META d. 1/9 2016

Bestyrelsesmøde i META d. 1/9 2016 på Hovedbiblioteket, KKB
Til stede: Lene Østergaard, Camilla Riis Petersen, René Høtbjerg Øhlenschlæger og Karina Schødt Vedel-Smith

1.   Udpegning af mødeleder
René valgt.

2.   Godkendelse af dagsorden
Punkt 7 og 8 slås sammen, da der er tale om det samme møde.
Ellers godkendt.

4.   RDA-temadag
Vi beslutter at afvente det møde med BIR-FU og Metaforum, som vi inviteret med til d.10/10.
Mere herom under punkt 7.

5.   DC-konference
Vi har valgt at udsende et nyhedsbrev til medlemmerne, hvor vi tilbyder et tilskud på 1000 kroner til hjælp til betalingen af Dublin Core Konferencen i København til oktober til de første 10, der henvender sig til gengæld for et indlæg til hjemmesiden.
Vi har endnu ikke fået nogen henvendelser. Afventer spændt.
Camilla og René overvejer deltagelse i konferencen.

Vi diskuterede i øvrigt muligheden for at ansøge om tilskud til konferencer som et fast tilbud til vores medlemmer.

6.   BF’s årsmøde
Vi har fået en henvendelse fra Bruno, hvor BF gerne vil have reklame-/informationsmateriale fra de enkelte faggrupper til at lægge frem på årsmødet/generalforsamlingen – meget gerne bemandet med bestyrelsesmedlemmer, der kan fortælle om faggruppen.
René og Karina overvejer at deltage, men er ikke på nuværende tidspunkt i stand til at sige noget endeligt.
Beslutningen er at meddele BF, at vi ikke stiller med bemanding,
Camilla laver udkast til et postkort med logo og header, som BF kan trykke og lægge frem.
Karina undersøger om vi har headeren i høj opløsning – hvis ikke kontaktes Elisabetta.

Vi arbejder videre med at få lavet et reklamenet til uddeling.
René kigger på muligheder for layout.
Udgangspunktet er at bestille 150 stk., der vil være til uddeling på årsmøde/GF.
Der skal selvfølgelig være et til medlemmerne.
Kan vi lave en konkurrence for nye medlemmer?

7.   Møde med BIR-FU og Metaforum ang. Blixenathon
Som tidligere nævnt er vi inviteret til møde i BIR sammen med Metaforum med henblik på at arrangere et dansk RDA-/Blixenathon, hvor interesserede får mulighed for at få fingrene i en RDA katalogisering på et helt praktisk niveau.
Camilla og Karina deltager fra META.
Vores indstillinger fra bestyrelsen vil være, at META meget gerne samarbejder og også gerne bidrager økonomisk med det vi nu kan. Og derudover søger om yderligere midler i BF.
Vi ser gerne, at man afholder et, men meget gerne to –athon’er i hver sin ende af landet.
Derudover foreslår vi i sammenhæng med dette/disse at afholde en temadag med et mere teoretisk blik på RDA med mere generel information og status. Vi har jo en del noter med muligheder fra de gange vi har talt om, at afholde en dag eget regi.

8.   Markedsføring
Vi går som nævnt videre med indkøbsnettene.

Vi vil gerne have en ”bliv medlem knap” på hjemmesiden.
Derudover vil det være rart at have bestyrelsessammensætningen umiddelbart synlig på siden.
Camilla kigger på det og beder Elisabetta om hjælp hvis det driller.

9.   Andre arrangementer
Vi har besluttet at afvente mødet med BIR-Fu.
Vi overvejer at afholde den kommende generalforsamling i Historiens hus i Odense med rundvisning samt oplæg af Brian Jacobsen fra Taxon APs om brug af emnebaserede metadata baseret på en fælles struktur/taxonomi.

10.   Nyt fra HB
Seneste referat fra 22/6 2016 – ikke umiddelbart noget interessant for os.
Grundet en del forvirring missede vi lige akkurat fint besøg af Julie.

11.   Nyt fra Bibliografisk Råd.
Henriette Fog er afgået som formand, Leif Andresen er indsat i stedet.
Version 2 af BIBFRAME er kommet. Nyt kommissorium er nedsat.

12.   Netværkssamarbejdet i BF
Intet nyt siden sidst.

13.   Årshjul
Der er ikke meget at ændre på/opdatere lige nu.

14.   Økonomi.
Det ser fint ud. Har ikke rigtigt brugt af pengene.
Det kommer nok til at se noget anderledes ud i fremtiden.

15.   Næste møde
Camilla sender doodle ud efter mødet d. 10/10.

16.   Eventuelt
Camilla beretter fra BIBFRAME-arbejdsgruppen, at man har sammenlignet de to versioner.
Det har stået stille længe, Library of Congress har haft svære vilkår; men nu virker der til, at der sker noget igen.
Generelt er der mange modstandere af BIBFRAME med både økonomiske og andre interesser.

Vi vil fortsætte med at reklamere for konferencer, temadage og lignende, der kan have interesse for vores medlemmer.
Senest har Metaforum annonceret en temadag med fokus på PURE:
https://www.dfdf.dk/index.php/component/redevent/details/44-det-pure-guld?xref=37
Karina Schødt Vedel-Smith 19/9 2016