.
METAs generalforsamling 2017

META afholder sin ordinære generalforsamling onsdag den 26. april 2017 i Mødecenter Odense.

Dagsorden

– Valg af dirigent og referent

– Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

– Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab for de to forudgående kalenderår.

– Forelæggelse og godkendelse af budget for kommende kalenderår med forslag til kontingent.

– Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.

– Valg af bestyrelse.

– Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

– Valg af stemmeudvalg.

– Evt.

Der vil være et fagligt arrangement i forbindelse med generalforsamlingen.

Forslag til ændring af META’s vedtægter skal være META i hænde senest 26. januar 2017.

Øvrige forslag skal være META i hænde senest 15. marts 2017.

Nærmere oplysninger følger. Der tages forbehold for ændring i tidspunkt og dagsorden.

Tilmelding sker via BFs hjemmeside

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra META
November 2016

Kære medlemmer

Så er det igen blevet tid til en lille opdatering på, hvad vi får tiden til at gå med i bestyrelsen.

I begyndelsen af oktober var repræsentanter fra bestyrelsen sammen med bestyrelsesmedlemmer i MetaForum (Det tidligere Forum for registrering under DFFU) til møde i Slots- og Kulturstyrelsen med Bibliografisk Råds Forretningsudvalg.
Vi var blevet inviteret til et møde af BIR-FU for at drøfte, hvor, hvad og hvor meget faggrupperne kan bidrage med i forhold til forløbet omkring overgangen til RDA.
Resultatet blev, at der skal arrangeres en temadag i maj/juni 2017 om RDA: Hvad er det for noget? Hvad kommer det til at betyde i en dansk sammenhæng – og hvordan kan man implementere det i den nationale IT-infrastruktur?

Derudover vil vi forsøge at få arrangeret en workshop, hvor man ved hjælp af RIMMF værktøjet kan få lejlighed til at katalogisere i RDA-format. Som udgangspunkt vil sådan et arrangement komme til at ligge i oktober/november i 2017.

Vi er i disse dage i gang med at arrangere generalforsamlingen i META, der kommer til at finde sted i april og vil blive officielt varslet senere i denne måned.

Flere af medlemmerne i bestyrelsen deltog i Bibliotekarforbundets generalforsamling samt det efterfølgende landsmøde.
Her var der mulighed for at reklamere lidt for faggruppen, hvilket allerede har resulteret i et nyt medlem. Velkommen til.

I vanlig stil vil vi gerne reklamere for andre arrangementer:

Statsgruppen i BF har arrangeret nedenstående gå-hjem-møde med RDA som tema med et oplæg af Leif Andresen fra Det Kongelige Bibliotek. Det foregår d. 14. november i København og deltagelse er ganske gratis.
http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/216191

Hvis man ønsker at læse mere om RDA og baggrunden for beslutningen om at implementere det i Danmark, kan se baggrundsrapporter og indstilling fra Bibliografisk Råd på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside: http://slks.dk/om-slots-og-kulturstyrelsen/organisation/raad-naevn-og-udvalg/bibliografisk-raad/indstillinger/
Derudover kan denne artikel i Revy (s. 3-4) skrevet af Leif Andresen anbefales: https://issuu.com/revy/docs/revy_4_2016

Desuden kan vi nævne følgende DEFF arrangement omhandlende linked open science med fokus på ORCID og forskningsdata d. 24 november. Ligeledes i København og uden deltagelsesgebyr.
http://www.conferencemanager.dk/MovingLinkedOpenScienceForward/

SDU har arrangeret en temadag med titlen Open Science – udfordringer og muligheder: En national temadag. Temadagen er d. 16. november i Odense
Tilmelding og yderligere information her: http://sdu-dk.libcal.com/event/2818673
Vi håber at se mange af jer til vores generalforsamling til april.

Mange hilsner
Bestyrelsen i META
Camilla, Lene, René og Karina

Tilskud til Metaforum temadag

Metaforum afholder den 6. oktober 2016 temadagen Det PURE guld i Odense.

META yder et tilskud på 400 kroner til deltagende META-medlemmer.

Betingelse for at modtage tilskuddet er et indlæg til METAs hjemmeside om et eller flere emner fra dagen, omfanget bestemmer man selv.
Henvendelse for tilskud til crp@dbc.dk.
Udbetaling sker ved forevisning af kvittering for tilmelding.

Læs mere om temadagen på Metaforums hjemmeside